ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΙΣ Tag

πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του καλού φίλου Γιάννη Κίτσου. Στις 12/12 στο ΔΣΑ   Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» του κ....

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 4413/2016 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως : 1) ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 2) ο...

Loading new posts...
No more posts