ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Tag

Η ΕΑΔΗΣΥ διατύπωσε αναλυτική γνώμη για το ζήτημα της ενσωμάτωσης των οδηγιών και του σχεδίου νόμου που μπορείτε να δείτε εδώ επισημαίνοντας ότι δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος να ασκήσει την αρμοδιότητά της.   ΓΝΩΜΗ 5/2016 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του...

Οδηγία 2014/24/ΕΕ   του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο...

Η εφαρμογή των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις 2014/23 και 2014/24 εκτός από την περιπλοκότητα και την ασάφεια σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο προξενεί και σημαντικά θέματα διαχρονικού δικαίου που ευτυχώς δεν είναι άγνωστα και στο παρελθόν. Παρότι θα πίστευε και θα υπέθετε...

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα ευεπίφορος για την άνθιση της διαφθοράς και της απάτης λόγω των οικονομικών συμφερόντων που εμπλέκονται γύρω από αυτόν, όπως επισημαίνουν σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)[1]. Ο ρόλος των ΜΚΟ[2] σε σχέση με την ανάγκη πάταξης της διαφθοράς με...

Loading new posts...
No more posts