ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ! ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ! ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ
www.syneemp.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ)
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Kατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελλήνων Εµπορικολόγων, το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικού ∆ικαίου θα διεξαχθεί στην πόλη των Ιωαννίνων και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Grand Serai Congress & Spa», στις 17,18 και 19 Οκτωβρίου 2014 µε θέµα:

«Κράτος, Οικονοµία και Επιχείρηση»

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευµα της Παρασκευής, 17.10.2014 στις 18:30 και θα λήξουν το µεσηµέρι της Κυριακής, 19.10.2014 στις 14:30. Ειδικότερα τα θέµατα των εισηγήσεων των επί µέρους θεµατικών ενοτήτων και οι εισηγητές, µε την επιφύλαξη της συµπληρώσεως και οριστικοποιήσεως του παρόντος προσωρινού προγράµµατος, έχουν ως ακολούθως:

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014
17:15: ∆ηλώσεις συµµετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου
18:15: Έναρξη Συνεδρίου –Χαιρετισµοί
18:30: Γενικές Εισηγήσεις
Πρόεδρος: Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

Ι. Γενικές Εισηγήσεις :
1. Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ: Σύνταγµα, κρίση και αγορές: Επιστροφή του κράτους;
2. Μιχαήλ-Θεόδωρος ∆. Μαρίνος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ: Ρύθµιση και απορρύθµιση στο Εµπορικό ∆ίκαιο.

21:30: ∆εξίωση καλωσορίσµατος στο ξενοδοχείο ««Grand Serai Congress & Spa»

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014 ώρα 09:30
Το κράτος ως επιχειρηµατίας
Πρόεδρος: Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδηµαϊκός
1. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Eπιχειρηµατικός ανταγωνισµός ανάµεσα σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις»,
2. Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Κρατική συµµετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο».
3. Bασίλειος Καραγιάννης, ∆.Ν., Εντεταλµένος διδασκαλίας (Πάντειο Πανεπιστήµιο), Ανώτερος Συνεργάτης KLC Law Firm, «Οι ιδιωτικοποιήσεις και τα όριά »ους”..

∆ιάλειµµα

4. Ελένη Τροβά, ∆ικηγόρος, ∆.Ν, «Συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (“Σ∆ΙΤ”)».
5. Νικόλαος E. Φαραντούρης, Αναπλ.Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, «Το κράτος ως επιχειρηµατίας στον τοµέα της ενέργειας: Θεσµικές, οικονοµικές και πολιτικές προεκτάσεις».

Συζήτηση

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014 ώρα 18:00
ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Η ρύθµιση και η εποπτεία των αγορών στην παρούσα συγκυρία
Συντονιστής: Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ
Συµµετέχοντες:
1. Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
2. Γεώργιος ∆ελλής, Αναπλ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
3. ∆ηµήτρης Λουκάς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ∆ικηγόρος, LLM.
4. ∆ηµήτρης Σπυρράκος, ∆. Ν. ∆ικηγόρος, Πρόεδρος Ε∆ΙΠΚΑ

Συζήτηση

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014 ώρα 09:30:
IV.Το κράτος ως ρυθµιστής και επόπτης της επιχείρησης
Πρόεδρος: Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
1. Θεόδωρος Κουτσούµπας, ∆ικηγόρος, ∆Ν (LLB, LLM, PhD).Τα όρια της ρυθµιστικής παρέµβασης στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
2. Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας της Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Εποπτεία της επιχείρησης µέσω κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης».
3. Γεράσιµος Γιαννόπουλος, ∆ικηγόρος – Φορολογικός Σύµβουλος. Εταίρος της ∆ικηγορικής Εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος, «Η ρύθµιση της αγοράς µέσω φορολογικών κανόνων».

∆ιάλειµµα

4. Έφη Τζίβα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ο ρόλος του κράτους στις συλλογικές διαδικασίες.
5. Νικόλαος Φλώρος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν., «Η ευθύνη του κράτους ως ρυθµιστή και επόπτη».

Συζήτηση
Συµπεράσµατα

Το δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο, συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής στη δεξίωση, ορίστηκε: α) Για τα µέλη του Συνδέσµου στο ποσότων 70€, β) Για τα µη µέλη στο ποσό των 85€, γ) Για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 50€i, και δ) Για κάθε συνοδεύον πρόσωπο 20€ii.
Στους συνέδρους θα διανεµηθεί φάκελος, που θα περιέχει τις εισηγήσεις και τις παρεµβάσεις. Επισηµαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών τόσο για τους συνέδρους όσο και για την δεξίωση σ’ ότι αφορά τα συνοδά πρόσωπα, για την εξασφάλιση της οποίας απαιτείται η καταβολή του δικαιώµατος και δήλωση συµµετοχής κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στην παρούσα. Ακολουθεί ενηµερωτική ανακοίνωση σχετικά µε τη δυνατότητα µεταβάσεως, επιστροφής και των Συνέδρων στον χώρο του Συνεδρίου.
Για τις εγγραφές παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στο ∆ικηγορικό Γραφείο Ματθίλδης ∆. Χάρισµα & Συνεργατών (Πανεπιστηµίου 64, 8ος όροφος -Τηλ. 210-3818956, fax 210- 3818473) από 1η Σεπτεµβρίου έως και την 10η Οκτωβρίου 2014 και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00. Πληροφορίες στα τ/φ: 210-3818956, 210-3318170.

i Απαιτείται σχετικώς η επίδειξη ταυτότητας.
ii Αφορά περιοριστικά δικαίωµα συµµετοχής στη δεξίωση.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ