ΣτΕ ΕΑ 236/2013

ΣτΕ ΕΑ 236/2013

Αριθμός 236/2013

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 20 Ιουνίου 2013, με την εξής σύνθεση : Κ Μενουδάκος, Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Ρόζος, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Κ. Κουσούλης, Σύμβουλοι.
Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 12 Ιουνίου 2013 αίτηση αναστολής:

των: 1) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ –
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ)», η οποία παρέστη με τους δικηγόρους Κωνσταντίνο Τοκατλίδη (ΑΜ
22502) και Δημήτριο Περπατάρη (ΑΜ 18443) που τους διόρισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
……………………..και 2) …………, ο οποίος παρέστη με τους ως άνω δικηγόρους που τους διόρισε
κατά τη συζήτηση της αναστολής.

κατά των: 1) Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Αναστάσιο Μπάνο, Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 2) Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρέστη με
την Νίκη Μαριόλη, Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη
Εταιρεία (ΕΡΤ – A.E.)» (Β΄ 1414/11.6.2013) και κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Κ. Κουσούλη.

Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των αιτούντων, οι οποίοι ζήτησαν να
γίνει δεκτή η αίτηση και τους εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικό γραμμάτιο
παραβόλου Α΄ 1301698/12.6.2010).

2. Επειδή, με την αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της
δημόσιας επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – A.E.)» (Β΄
1414/11.6.2013). Κατά της αποφάσεως αυτής οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως (αρ.
καταθ. 2788/2013), δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 27.9.2013.

3. Επειδή, στο ν. 1730/1987 (Α΄ 145) ορίζονται τα εξής: «1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα. 2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τα στοιχεία ΕΡΤ-ΑΕ αποτελούν το διακριτικό της τίτλο. 3. Η
ΕΡΤ-ΑΕ είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα (ν. 1256/1982), ελέγχεται και
εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό κοινωνικό
έλεγχο …» (άρθρο 1). «Σκοπός της ΕΡΤ-ΑΕ είναι η οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της
κρατικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, καθώς και η συμβολή της, με τα μέσα αυτά: α) στην
ενημέρωση, β) στη μόρφωση και γ)στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ-ΑΕ δεν επιδιώκει
την απόκτηση κέρδους» (άρθρο 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν.
1866/1989 (Α 222).

4. Επειδή, εξ άλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314/27-12-2005), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22-8-2011) και τροποποιήθηκε διαδοχικά με την παρ.
8 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 31/31-12-2011 (Α΄ 268/31-12-2011,
κυρωθείσα με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 – Α΄ 31/23-2-2012) και με την παρ. 2 του
άρθρου τρίτου του ως άνω ν. 4047/2012, «Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων» 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία “Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)”, “Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.
Α.Ε.)”, “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)”, “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.”,
“Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)”, “Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)”, “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, “Ελληνικός Οργανισμός
Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)”, β) τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, “Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)” και “Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)” και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες
δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή
αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να
καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή
με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά
στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη
εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος
σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο, δ)…». Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ιδίου ν., όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/11-6-2013 (Α΄
139/11-6-2013), σχετικά με την κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και
δημοσίων επιχειρήσεων, ορίζονται τα εξής: «Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α)
σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή
της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της
περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του,
ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η
τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και
των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και
κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των
διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια, β) … Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα,
καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή
συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αν
μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης
παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές
μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να
ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και με σχέση
έμμισθης εντολής χρόνου οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές,
στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.».

5. Επειδή, κατ’ επίκληση των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη
πράξη, αφού ελήφθη υπόψη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 5 του προοιμίου αυτής, «το γεγονός
ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους
οργάνωσης της δημοσίας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός
νέου οργανισμού-προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης». Με την προσβαλλόμενη απόφαση ορίζεται ότι α) καταργείται η
ΕΡΤ ΑΕ και οι θυγατρικές της (άρθρο 1 παρ. 1), β) διακόπτονται, μετά το τέλος του προγράμματος
της 11-6-2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η
κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως και κάθε άλλη
δραστηριότητα της ΕΡΤ Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2), γ) καθίσταται διάδοχος του συνόλου των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. το Δημόσιο, στο οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο της
περιουσίας της (άρθρο 2), δ) παραμένουν ανενεργές οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ έως τη σύσταση
νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β), ε) λύονται οι
συμβάσεις εργασίας και έργου, οριζομένου ότι η απόφαση συνιστά καταγγελία της ατομικής
συμβάσεως εργασίας και ότι καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, και αίρονται οι αποσπάσεις του
προσωπικού (άρθρο 3) στ) λήγει η θητεία των οργάνων διοίκησης (άρθρο 4) και ζ) αναστέλλεται η
είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ (άρθρο 5). Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι
03/12.6.2013 και 04/12.6.2013 αποφάσεις των καθ’ ών η αίτηση Υπουργών (Β΄ 1423 και 1427
αντίστοιχα), με τις οποίες, αφενός, αποφασίστηκε η ανάθεση της διαχείρισης των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της σε ειδικό διαχειριστή και,
αφετέρου, διορίστηκε ο ειδικός αυτός διαχειριστής μέχρι τη σύσταση νέου φορέα. Ειδικότερα με
την πρώτη από τις ανωτέρω αποφάσεις προστέθηκε άρθρο 4α στην προσβαλλόμενη, σύμφωνα με
το οποίο « 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός
διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1. 2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ο ειδικός διαχειριστής
ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε
καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες
τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Οι
διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την
εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοιχείου του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο,
συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. 3. Ο ειδικός διαχειριστής
μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου
ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης
Υπηρεσίας. 4. Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες
που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή
αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η
λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής».

6. Επειδή, ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35
του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), εξέδωσε την από 17.6.2013 προσωρινή διαταγή με την οποία διέταξε
1) την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά
ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της
ΕΡΤ
Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.) και 2) τη λήψη από τους
συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό
διάστημα
έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Ακολούθως, με την ΟΙΚ.5/19.6.2013 (Β΄ 1483/19.6.2013) απόφαση των ως άνω
συναρμόδιων Υπουργών και σε συμμόρφωση με την ανωτέρω προσωρινή διαταγή του Προέδρου
του ΣτΕ ανατίθεται στον ειδικό διαχειριστή η άσκηση των δικαιωμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ
που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν τόσο τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων όσο και τη χρήση των συχνοτήτων που παραμένουν
ενεργές έως τη σύσταση και λειτουργία νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα .

7. Επειδή, η κατάργηση από την Διοίκηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν
δημόσια λειτουργία, αποτελεί άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας (ΕΑ ΣτΕ 229/2012 σκέψη 6, ΠΕ
ΣτΕ 439/1998). Κανονιστικό χαρακτήρα έχει και η συνακόλουθη διακοπή μετάδοσης
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, κυκλοφορίας εκδόσεων, λειτουργίας διαδικτυακών ιστότοπων, κάθε
άλλης δραστηριότητας της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της καθώς και η παύση χρήσης των
συχνοτήτων. Περαιτέρω, κατά το μέρος της προσβαλλόμενης πράξης, με το οποίο, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 1 αυτής, «για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η … απόφαση συνιστά και καταγγελία
της ατομικής συμβάσεως εργασίας», η εν λόγω πράξη εντάσσεται κατ’ αρχάς στο ιδιωτικό δίκαιο,
εν όψει όμως του ότι με αυτήν επιχειρείται μονομερής επέμβαση σε συμβατικό δεσμό συντρέχουν
αμφιβολίες ως προς την έλλειψη δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου να επιληφθεί της υποθέσεως και
κατά το σκέλος τούτο. Επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση πρόδηλης ελλείψεως δικαιοδοσίας και,
για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Αναστολών δεν κωλύεται να επιληφθεί της αιτήσεως (ΕΑ ΣτΕ
1329/2008 Ολ).

8. Επειδή, η πρώτη από τους αιτούντες αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των
σωματείων των εργαζομένων στην ΕΡΤ-ΑΕ και, σύμφωνα με το προσκομισθέν καταστατικό της
επιδιώκει, αφενός, τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των
σωματείων – μελών της, και, αφετέρου, τη συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και την προάσπιση του κοινωνικού και εθνικού χαρακτήρα της
δημόσιας ραδιοφωνίας – τηλεόρασης (άρθρο 2 παρ. 1 και 3). Ο δεύτερος των αιτούντων ασκεί την
αίτηση με την ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ, του μονίμου
υπαλλήλου της ΕΡΤ-ΑΕ, του θεατή του τηλεοπτικού προγράμματος των σταθμών της ΕΡΤ-ΑΕ
καθώς και του ακροατή του ραδιοφωνικού προγράμματος αυτής. Με τις ιδιότητές τους αυτές με
έννομο συμφέρον ασκούν την αίτηση.

9. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η αίτησή τους πρέπει να γίνει δεκτή, διότι οι προβαλλόμενοι
με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμοι. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η
προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη α) λόγω της αντίθεσης των εξουσιοδοτικών διατάξεων του
άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προς το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος το οποίο επιβάλλει την
απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, β) λόγω της αντίθεσης προς το άρθρο
11 του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων» για την ελευθερία έκφρασης και
πληροφόρησης, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το
προσαρτηθέν στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. «Πρωτόκολλο 29 σχετικά με το σύστημα
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη» τα οποία εγγυώνται την ύπαρξη και λειτουργία της
ΕΡΤ-Α.Ε. ως παρόχου δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, γ) λόγω της
αντίθεσης προς το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
το οποίο επίσης προστατεύει την ύπαρξη και λειτουργία της ΕΡΤ-Α.Ε. ως παρόχου δημόσιας
υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, δ) λόγω μη συνυπογραφής της προσβαλλόμενης
απόφασης από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, ε) λόγω έλλειψης εξουσιοδοτικής διάταξης προς έκδοσή της,
αφού η από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα με την
προσβαλλόμενη και δεν προηγήθηκε αυτής, στ) λόγω παράλειψης ουσιώδους τύπου, διότι ελλείπει
η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, ζ) λόγω παράλειψης του ουσιώδους τύπου της
προηγούμενης ακρόασης της ΕΡΤ Α.Ε. και η) λόγω παράβασης της αρχής της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παρ.1 Σ.), αφού με την προσβαλλόμενη πράξη επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός της
λειτουργίας του παρόχου δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης με το εξαιρετικά επαχθές για την
ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικό της και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών μέτρο της κατάργησης αυτού.
Οι
λόγοι όμως αυτοί ακυρώσεως δεν παρίστανται, κατά την κρίση της Επιτροπής, προδήλως βάσιμοι,
και, συνεπώς, δεν δύνανται να δικαιολογήσουν τη χορήγηση της αναστολής εκτελέσεως της
προσβαλλομένης αποφάσεως.

10. Επειδή, σε σχέση με την ύπαρξη βλάβης οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε.
συνεπάγεται, αφενός, άμεση μέγιστη επαγγελματική ηθική και οικονομική βλάβη στο σύνολο του
προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της και, αφετέρου, την παύση ύπαρξης και
λειτουργίας του παρόχου της καθολικής υπηρεσίας της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα.

11. Επειδή, όπως προκύπτει από το προοίμιο της προσβαλλομένης, η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και
οι λοιπές συναφείς ρυθμίσεις έχουν ως δικαιολογητικό λόγο «το γεγονός ότι η «Ελληνική
Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της
δημοσίας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού-
προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα
μέσα ενημέρωσης» (βλ. και άρθρο 1 παρ. 2 της προσβαλλόμενης απόφασης). Υπό τα δεδομένα
αυτά η προσβαλλόμενη εκδίδεται κατ’ επίκληση των προϋποθέσεων του άρθρου 14Β παρ. 1 του ν.
3429/2005 και για τους συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, κατά τον
βάσιμο σχετικό λόγο του Δημοσίου, κωλύουν τη χορήγηση αναστολής, ανεξαρτήτως της ηθικής
και οικονομικής βλάβης λόγω της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας και έργου του
προσωπικού της ΕΡΤ-ΑΕ και των θυγατρικών της βλάβης των αιτούντων (πρβλ. ΕΑ 229/2012).
Επομένως, οι περί του αντιθέτου λόγοι είναι απορριπτέοι. Περαιτέρω, με το μέρος της
προσβαλλόμενης, με το οποίο επιβάλλεται διακοπή της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και της λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και ορίζεται ότι καθίστανται
ανενεργές οι συχνότητες που ανήκαν στην ΕΡΤ Α.Ε., προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι
παύει, έστω και προσωρινά, να παρέχεται η, υπό λειτουργική έννοια, δημόσια υπηρεσία της
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών. Ενόψει του
ιδιαίτερου ρόλου που επιφυλάσσει ο νομοθέτης στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και των
σκοπών δημοσίου συμφέροντος που θάλπονται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος,
επιβάλλεται, για το αντικείμενο αυτό, η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει και
τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενοι με την ομαλή λειτουργία της
ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας, που επιβάλλουν την κατ’ αρχήν συνέχιση της παροχής
ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του κατά τα
ανωτέρω νέου φορέα. Κατά τη γνώμη της Συμβούλου Μ. Καραμανώφ, η κατάργηση του νομικού
προσώπου της ΕΡΤ Α.Ε. χωρίς την ταυτόχρονη ίδρυση νέου αντίστοιχου φορέα, δυναμένου, ως εκ
της νομικής του φύσεως, να τη διαδεχθεί στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ως διαχειριστή
δημόσιας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί συγχρόνως αγαθό μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος
κατά το ενωσιακό δίκαιο, έχει ως σφόδρα πιθανολογούμενη συνέπεια να αποστερηθεί η ΕΡΤ Α.Ε.,
μόνος μέχρι σήμερα φορέας ασκήσεως της δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης υπό τη
λειτουργική της έννοια, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα οποία θα ηδύνατο να
ασκήσει κατά το μεσολαβούν μέχρι την ίδρυση του νέου φορέα χρονικό διάστημα. Η βλάβη δε
αυτή είναι αμφίβολο αν δύναται να θεραπευθεί με την περιέλευση στο Δημόσιο των δικαιωμάτων
της ΕΡΤ Α.Ε., τουλάχιστον στο μέτρο που αυτά δύνανται, ως αντιστοιχούντα σε αγαθά μεγάλου
οικονομικού ενδιαφέροντος, να ασκούνται μόνο μέσω φορέα, έστω και δημοσίου, ιδρυθέντος
πάντως και λειτουργούντος υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Πιθανολογείται επομένως
ανεπανόρθωτη βλάβη των αιτούντων ως εργαζομένων επιφορτισμένων με την εκτέλεση της
ανατεθείσης στην ΕΡΤ Α.Ε. δημόσιας υπηρεσίας, συντρέχει δε, εν όψει και της αρχής της συνεχούς
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, περίπτωση αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης
πράξης στο σύνολό της.

12. Επειδή, για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διάταξη της παραγράφου 8 του
άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989, κατά την οποία η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της
Επικρατείας, εκτός από την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως, μπορεί να
διατάξει και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων, η
Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο
προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν
ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του
νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 του άρθρου 1 της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να ληφθούν από τους
συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό
Διαχειριστή τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του
αναγκαιούντος προσωπικού, για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα
μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που
ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να
επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση
προς τα ανωτέρω κριθέντα.

Δια ταύτα

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει τα κατά το σκεπτικό πρόσφορα μέτρα.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
επτακοσίων (700) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου και εκδόθηκε την ίδια ημέρα.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κ. Μενουδάκος Μ. Παπασαράντη