οι αναμενόμενοι νόμοι των δημοσίων συμβάσεων! θα χρειαστείτε εβδομάδες για την ανάγνωσή τους

οι αναμενόμενοι νόμοι των δημοσίων συμβάσεων! θα χρειαστείτε εβδομάδες για την ανάγνωσή τους

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 4413/2016 “ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ”

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως :

1) ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και

2) ο ν. 4413/2016 (Α’ 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”.

Αναλυτικά σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ και οι νόμοι 4412/2016 και 4413/2016.