ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νομοθεσία για την δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ[1]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α’309/31.12.2003)

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών

και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών

προσώπων.

——————-

Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό

αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι:

“6. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309) εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο,

τα μέλη του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και για τους

Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και, αν δεν υπάρχουν, τους Διευθυντές

των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ”.

ΒΛ. ΚΑΙ άρθρο 229 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160/8.8.2014,

σχετ. με την υποχρέωση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων καθώς και

άρθρο 230 (μεταβατικές διατάξεις) του αυτού νόμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1[2]

Υπόχρεοι σε δήλωση

1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των

ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ. Οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

ε. Οσοι διαχειρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ

146 Α), τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και της Βουλής, ο γενικός

γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οι γενικοί γραμματείς περιφερειών,

καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί

υπάλληλοι, οι οποίοι διορίζονται με πράξη μονομελούς ή συλλογικού

κυβερνητικού οργάνου.

ζ.«οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων, οι γενικοί

γραμματείς αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της

περιφέρειας».

*** Το στοιχείο ζ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 Ν.4065/2012,

ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

η. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών,

καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω

Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

θ. Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί

διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων,

δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη

διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή

ως μέτοχος.

ι. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που

ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50%

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημόσιων επιχειρήσεων και

των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα

χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες αντίστοιχες

θέσεις στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού

δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια

υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και

αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω

φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη

των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι

οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α) και του π.δ.

609/1985 (ΦΕΚ 223 Α), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

“ια. Οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, καθώς επίσης τα μέλη του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.”

*** Η περ.ια΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3849/2010,

ΦΕΚ Α 80/26.5.2010.

ιβ. Οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές

πιστωτικών ιδρυμάτων.

ιγ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες κατέχουν άδεια

λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής

συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργίας ραδιοφωνικών

σταθμών.

ιδ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες εκδίδουν

ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας.

ιε. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι

παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε

ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

«Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ..» «…. καθώς και σε πανεπιστημιακές κλινικές.»

*** Οι λέξεις «…. καθώς και σε πανεπιστημιακές κλινικές.» προστέθηκαν στο τέλος

του στοιχείου ιε` με το άρθρο 9 Ν.4065/2012, ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 33

Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/3.8.2010. Με την παρ.2 του αυτού άρθρου

και νόμου ορίζεται ότι:

“2. Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν, κατά πρώτον, δήλωση

περιουσιακής κατάστασης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη θέση του παρόντος

σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν.

3213/2003, όπως ισχύει”.

«ιστ. Οι ιατροί Διευθυντές που υπηρετούν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μεταφέρονται

στον ΕΟΠΥΥ.»

*** Η περίπτωση ιστ΄προστέθηκε με την παρ.10 άρθρου 75 παρ.10 Ν.3996/2011,

ΦΕΚ Α 170/5.8.2011,σύμφωνα με την οποία:

“Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω υπόχρεοι

υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη

θέση του παρόντος άρθρου σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι

2, 3 και 4 του ν. 3213/2003″.

«ιστ`. Τα μέλη και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της

Επιτροπής Ανταγωνισμού.»

*** Η πιο πάνω νέα περίπωση ιστ΄προστέθηκε με την παράγραφο 4 άρθρου 197

Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9

Ν.4065/2012, ΦΕΚ Α 77/9.4.2012

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5α άρθρ.14 Ν.2810/2000,η οποία προστέθηκε

με το άρθρ.6 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,ορίζεται ότι:

“5Α. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α`) έχουν εφαρμογή και για τον

Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθώς

και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και όπου δεν υπάρχουν

τους Διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού που

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.”

«ιζ. Τα μέλη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων».

*** Η περίπτωση ιζ΄προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.7 Ν.4233/2014,ΦΕΚ Α 22/29.1.2014.

“2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε

ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή

την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός

τους.”

Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας,

της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων

και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την

30ή Ιουνίου κάθε έτους.

«Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρμογής του ν. 4065/2012, η προθεσμία του προηγούμενου

εδαφίου παρεκτείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4α

άρθρου 13 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004 και το τελευταίο εδάφιο αυτής

προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν.4161/2013,ΦΕΚ Α 143/14.6.2013.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 της από 28.7.2013 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 154/28.6.2013,

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4206/2013,ΦΕΚ Α 246/7.11.2013:

“Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 από

τους υπόχρεους σε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, ειδικά για το

οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013″.

3. Το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται,κατά περίπτωση, στην Επιτροπή του

άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α) ή

“στη Γ` Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008”,

κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος

συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις

περιπτώσεις α` έως και ε` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τον αρμόδιο

υπουργό, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ`, θ`, ι, ια`,

από τους γενικούς γραμματείς περιφερειών για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ζ

και η`, από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος

για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ` και από τον πρόεδρο της

οικείας ένωσης για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ`,ιδ` και

ιε`.

*** Η φράση “στην Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου”

αντικαταστάθηκε από τη φράση “στη Γ`Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7

του ν. 3691/2008″,ως άνω με το άρθρο 8 παρ.1 Ν.3932/2011,

ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.

4. Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου στις περιπτώσεις στ`έως

και ιε` της παρ.1 επιλύονται με πράξη “της Γ`Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7

του ν. 3691/2008″ η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από

την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι

αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος

άρθρου, κατάσταση υποχρέων.

*** Η φράση “της πενταμελούς Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος

νόμου”,αντικαταστάθηκε από τη φράση “της Γ`Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7

του ν. 3691/2008″,ως άνω, με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.

Αρθρο 2[3]

Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

1.α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα

κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:

i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από

την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για

τις μετέπειτα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή

προσδιορισμό τους.

iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες

κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.

iv. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά

πιστωτικά ιδρύματα.

v. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης

οχήματα.

vi. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

β.i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης

υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής

δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών

πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

ii. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των

οικείων παραστατικών.

γ. «Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις

μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά

η δήλωση.»

*** Το πιο πάνω εδάφιο προστέθηκε στην αρχή του εδαφίου γ΄με το άρθρο 10

Ν.4065/2012, ΦΕΚ Α 77/9.4.2012

Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε

αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγό του,

αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν

αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους.

“Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου συνοδεύεται από αντίγραφο της

φορολογικής του δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος και αντίγραφο του

τελευταίου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ.”

*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.γ` προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.4

Ν.3327/2005,ΦΕΚ Α 70/11.3.2005 και αντικαταστάθηκε ως άνω

με το άρθρο 1 παρ.2 Ν.3849/2010, ΦΕΚ Α 80/26.5.2010.

δ.«Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν “στον Πρόεδρο της Αρχής του

άρθρου 7 του ν. 3691/2008″ αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου,

που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή

εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο,

κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα. Το αυτό ισχύει και για την αποδοχή

κληρονομίας.»

*** Η περ.δ` προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.4 Ν.3327/2005,ΦΕΚ Α 70/11.3.2005.

*** Η φράση “στον αρμόδιο για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των

δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου” της

περ.δ`,αντικαταστάθηκε από τη φράση “στον Πρόεδρο της Αρχής του άρθρου 7 του

ν. 3691/2008″,ως άνω,με το άρθρο 8 παρ.3 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.

«2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του

προηγούμενου άρθρου συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο υπόκειται σε ηλεκτρονική

επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων, που εγκαθίσταται για το σκοπό αυτόν. Μετά

την ηλεκτρονική επεξεργασία, πρέπει να προκύπτει ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών

στοιχείων και η αξία τους ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, και, ιδίως: α) η συνολική αξία

των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών και

όπου τούτο δεν ισχύει, ακόμη προσδιορίζεται από την αξία και τη χρονολογία κτήσεως που τυχόν

αναφέρονται στον οικείο τίτλο, β) το συνολικό ποσό σε ευρώ (€) των κάθε μορφής καταθέσεων

που διατηρούνται σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, γ)

η συνολική αξία των μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχών σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα, των ομολόγων και λοιπών χρεωστικών τίτλων κάθε είδους, των μεριδίων αμοιβαίων

κεφαλαίων κάθε είδους και των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κάθε είδους, και εν

γένει οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, δ) η συνολική αξία των πλωτών και

εναέριων μεταφορικών μέσων, των κάθε χρήσης οχημάτων. Για τα περιουσιακά στοιχεία των

περιπτώσεων β`, γ` και δ` αναγράφεται η αξία και η χρονολογία κτήσης.

β. Το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου των δηλώσεων, αναφορικά με τον τρόπο αναλυτικής

παράθεσης των περιουσιακών στοιχείων για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως

και ε`, της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

Το αντίστοιχο περιεχόμενο του ειδικού εντύπου των δηλώσεων, για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα,

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

***Η παράγραφος 2,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 παρ.3

Ν.3849/2010, ΦΕΚ Α 80/26.5.2010,αντικαταστάθηκε ως άνω με

άρθρο 2 Ν.4065/2012,ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

3. «Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του

παρόντος αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής

του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (Α` 146), όπως ισχύει, ο οποίος καθορίζει τη μορφή, τον τύπο, τα

προς δημοσίευση στοιχεία, τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια. Η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των δηλώσεων περιουσιακής

κατάστασης που υποβάλλουν τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 επιτρέπεται υπό την

προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η

επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται

πέραν της προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης από το άρθρο 7 παρ. 2 έξι (6) μηνών τουλάχιστον και

με χρηματική ποινή από 5.000 μέχρις 100.000 ευρώ.»

*** Η παράγραφος 3,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 56 παρ.1

Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 138/16.6.2011, αντικαταστάθηκε ως άνω

με το άρθρο 3 Ν.4065/2012,ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

«4. Αντίγραφα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία στη Γ` Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, διαβιβάζονται στη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα

σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του

προηγούμενου εδαφίου.»

*** Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ.11 άρθρου 39 Ν.4024/2011,

ΦΕΚ Α 226/27.10.2011.

«5.α) Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και εν όψει της σημασίας της αντίστοιχης

συμμετοχής του καθενός στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και για τη διευκόλυνση

του ελέγχου της δήλωσης τους, οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης της παρ. 1 του

άρθρου 1 κατά την υποβολή της ή μέσα στην προθεσμία αυτής, καθώς και οι σύζυγοί τους και

αμφότεροι για τα ανήλικα τέκνα τους:

αα) Δύνανται να συνυποβάλλουν ειδική δήλωση του εξής περιεχομένου:

«Παραιτούμαι ρητώς και ανεκκλήτως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε ενοχικό ή

εμπράγματο δικαίωμα μου επί οποιουδήποτε ακινήτου ή κινητού πράγματος ή οποιουδήποτε

χρηματικού ποσού ή άυλου τίτλου ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, όπως

ενδεικτικώς αναφέρεται και θεωρείται κατά την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αν

για οποιονδήποτε λόγο η καταγραφή του δικαιώματος αυτού στην υποβληθείσα ή

συνυποβαλλόμενη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν.

3213/2003 έχει παραλειφθεί. Η παραίτηση μου αυτή ισχύει για όλα τα εν λόγω περιουσιακά μου

στοιχεία, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, ακόμη και αν τα εξ αυτών

δικαιώματα ασκούνται από τρίτον, εξουσιοδοτημένο ή μη να τα ασκεί στο όνομα του ή στο όνομα

μου. Η παραίτηση μου αυτή ισχύει ως δήλωση μεταβίβασης των παραπάνω δικαιωμάτων μου προς

το Δημόσιο και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Παρέχω, επίσης, την ειδική και ανέκκλητη

πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

σε περίπτωση παράλειψης ή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης και ειδικώς για περιουσιακό

στοιχείο όπως ενδεικτικώς αναφέρεται και θεωρείται κατά την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του ν.

3213/2003 που βρίσκεται στην αλλοδαπή, να διενεργεί όλες τις απαραίτητες, κατά το ελληνικό και

αλλοδαπό δίκαιο, διατυπώσεις, περιγραφές και διαδικασίες για τη μεταβίβαση του περιουσιακού

αυτού στοιχείου στο Δημόσιο.

Ζητώ από έκαστο και από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οποιασδήποτε χώρας

της αλλοδαπής να μου γνωστοποιήσουν εγγράφως εάν αναφέρομαι ως κύριος ή

καταπιστευματικός κύριος ή πληρεξούσιος ή δικαιούχος υπογραφής σε τραπεζικό λογαριασμό

οποιασδήποτε μορφής ή σε επενδυτικό λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως

ειδικότερης ονοματολογίας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος)

ή ως εκπρόσωπος ή καταπιστευματικός κύριος ή πληρεξούσιος ή δικαιούχος υπογραφής

αντίστοιχου λογαριασμού νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας, ο οποίος λογαριασμός να

τηρείται στο ως άνω ίδρυμα. Σε περίπτωση καταφατικής αναφοράς παρακαλώ να μου γνωρίσετε

εγγράφως το ύψος του οικείου λογαριασμού και την κίνηση αυτού της τελευταίας πενταετίας μέχρι

και της ημέρας παραλαβής του παρόντος αιτήματος μου και να μου χορηγήσετε αντίγραφο των

μεταξύ μας σχετικών συμβάσεων και των σχετικών με αυτές άλλων εγγράφων και στοιχείων.

Παρακαλώ η σχετική γνωστοποίηση και τα αντίγραφα να αποσταλούν με αποκλειστικά δικές μου

δαπάνες τόσο σε εμένα στην ανωτέρω διεύθυνση μου όσο και στη Βουλή των Ελλήνων, Πλατεία

Συντάγματος, 10021, Αθήνα, καθώς επίσης στον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής

Δημοκρατίας που εδρεύει στην Αθήνα.

Περαιτέρω, παρέχω ανεκκλήτως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών

Πολιτικών Κομμάτων και Υποψηφίων Βουλευτών και στον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής

Δημοκρατίας την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αμφότεροι από κοινού ή χωριστά οιοσδήποτε

εξ αυτών, όταν το κρίνει σκόπιμο, διαβιβάσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου την παρούσα

αίτηση στη Διεθνή Ενωση Τραπεζών για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στα οποία

απευθύνεται και είναι μέλη της, καθώς και ατομικώς σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ή

χρηματοδοτικό ίδρυμα οποιασδήποτε χώρας, καθώς και να παραλάβουν κάθε σχετική απάντηση ή

έγγραφο.

Δηλώνω ρητώς ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα και εν γένει προστασία που μου παρέχει

οποιοσδήποτε νόμος ως προς το απόρρητο των οικείων στοιχείων, καθώς και από κάθε ρήτρα

εμπιστευτικότητας και ότι παραιτούμαι από κάθε τυχόν απαίτηση μου έναντι εκάστου πιστωτικού

ή χρηματοδοτικού ιδρύματος για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί σε συμμόρφωση με το

ανωτέρω αίτημα μου.»

αβ) Σε περίπτωση που δεν συνυποβάλλουν την ανωτέρω υπό στοιχείο αα) ειδική δήλωση,

υποχρεούνται να παρέχουν ειδική και ανέκκλητη εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα, με

συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται ατελώς, με την οποία θα εξουσιοδοτούν τον

Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών Πολιτικών Κομμάτων και Υποψηφίων

Βουλευτών και τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ειδικοί τους

πληρεξούσιοι, αμφότεροι από κοινού ή χωριστά, να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες εξ

ονόματος τους και για λογαριασμό τους για κάθε περιουσιακό στοιχείο, το οποίο τους ανήκει κατά

κυριότητα ή κατά χρήση είτε αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, ακόμη και αν τα εξ

αυτών δικαιώματα ασκούνται από τρίτον, εξουσιοδοτημένο ή μη να τα ασκεί στο όνομα του ή στο

όνομα τους, από ξένες δημόσιες αρχές, τραπεζικά, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, νομικά

ή φυσικά πρόσωπα. Να ζητούν από έκαστο και από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα

οποιασδήποτε χώρας της αλλοδαπής να τους γνωστοποιούν εγγράφως εάν οι υπόχρεοι

αναφέρονται ως κύριοι ή καταπιστευματικοί κύριοι ή πληρεξούσιοι ή δικαιούχοι υπογραφής σε

τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής ή σε επενδυτικό λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής

και ανεξαρτήτως ειδικότερης ονοματολογίας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε

χρηματοοικονομικού προϊόντος) ή ως εκπρόσωποι ή καταπιστευματικοί κύριοι ή πληρεξούσιοι ή

δικαιούχοι υπογραφής αντίστοιχου λογαριασμού νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας, ο οποίος

λογαριασμός να τηρείται στο ως άνω ίδρυμα. Σε περίπτωση καταφατικής αναφοράς να ζητούν

εγγράφως το ύψος του οικείου λογαριασμού και την κίνηση αυτού της τελευταίας πενταετίας μέχρι

και της ημέρας παραλαβής του σχετικού αιτήματος και να ζητούν τη χορήγηση αντιγράφων των

μεταξύ των μερών σχετικών συμβάσεων και των σχετικών με αυτές άλλων εγγράφων και

στοιχείων.

Οι υπόχρεοι ταυτοχρόνως δηλώνουν ρητώς ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα και εν γένει

προστασία που τους παρέχει οποιοσδήποτε νόμος ως προς το απόρρητο των οικείων στοιχείων,

καθώς και από κάθε ρήτρα εμπιστευτικότητας και ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν απαίτηση

τους έναντι εκάστου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος για τις ενέργειες στις οποίες θα

προβεί ο ειδικός πληρεξούσιος σε συμμόρφωση με την εντολή αυτή και την πληρεξουσιότητα που

παρέχει.

β) Η απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο της κυριότητας ή των λοιπών δικαιωμάτων του κατά τα

άνω παραιτουμένου ολοκληρώνεται με πράξη αποδοχής του Υπουργού Οικονομικών και με τη

δημοσίευση της πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε

άλλη διατύπωση ή δήλωση, πλην της καταχώρισης της παραίτησης και της πράξης του Υπουργού

σε δημόσια βιβλία, όπου αυτό απαιτείται. Ως προς τα ενοχικά δικαιώματα απαιτείται αναγγελία στον

οφειλέτη.

γ) Η παραπάνω πράξη του Υπουργού και οι σχετικές δημοσιεύσεις διενεργούνται μέσα σε τρεις

μήνες από την ημέρα κατά την οποία αποδεδειγμένα γνωστοποιούνται στον Υπουργό με

οποιονδήποτε τρόπο τα παραλειφθέντα περιουσιακά στοιχεία ή κατά την οποία ο Υπουργός

ενημερώνεται αποδεδειγμένα με άλλον τρόπο για την παράλειψη. Από τη γνωστοποίηση ή

ενημέρωση του Υπουργού για νέες παραλείψεις τρέχει νέα τρίμηνη προθεσμία. Η εκπρόθεσμη

διενέργεια των πράξεων του Υπουργού δεν αίρει την εγκυρότητα τους, αλλά συνιστά παράβαση

καθήκοντος, αν τούτο οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Η πράξη αποδοχής του Υπουργού, όταν

πρόκειται για ενοχικά δικαιώματα, για τα οποία δεν ισχύει η αρχή της ειδικότητας, μπορεί να γίνει

και πριν από την ως άνω ενημέρωση και να αφορά και αβέβαιες απαιτήσεις ή σύνολο απαιτήσεων,

οπότε η απόκτηση του ενοχικού δικαιώματος θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ύπαρξης και

του προσδιορισμού του ποσού των απαιτήσεων.

δ) Πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στα οποία οι παραιτούμενοι έχουν

καταθέσεις οποιασδήποτε μορφής, από τη στιγμή που θα ενημερωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο

ότι στη δήλωση των παραιτουμένων δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις αυτές ή όλες οι καταθέσεις

αυτές, θα αναγνωρίζουν ως δικαιούχο των παραλειφθεισών καταθέσεων το Ελληνικό Δημόσιο,

εφόσον τούτο έχει προβεί στην αντίστοιχη πράξη αποδοχής, με συνέπεια να μην υφίσταται το

τραπεζικό απόρρητο έναντι του κατά τα άνω δικαιούχου Ελληνικού Δημοσίου, οποιοδήποτε δίκαιο

και αν διέπει τους εν λόγω λογαριασμούς.

Για τη μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων στο Δημόσιο δεν οφείλεται φόρος, τέλος ή

εισφορά υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οποιουδήποτε τρίτου και

όλες οι πράξεις ή καταχωρίσεις γίνονται ατελώς από τους αρμοδίους.

ε) Εάν για οποιαδήποτε νομική ή πραγματική αιτία δεν καταστεί δυνατή η μεταβίβαση εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, ο Υπουργός Οικονομικών με πράξη του καταλογίζει υπέρ του Δημοσίου στον

ελεγχόμενο χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το μη δηλωθέν περιουσιακό στοιχείο. Η αξία του

περιουσιακού στοιχείου για τους σκοπούς του ανωτέρω καταλογισμού προσδιορίζεται από το

Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την προς τούτο αίτηση του

Υπουργού Οικονομικών. Η ανωτέρω πράξη του Υπουργού Οικονομικών είναι αμέσως εκτελεστή

κατά του υπόχρεου και η είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

στ) Το Δημόσιο οφείλει να ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατόν για την παράλειψη του τον

παραιτηθέντα, ο οποίος εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ειδοποίηση αυτή δύναται, μόνο

στην περίπτωση που αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευση του και ότι η μη υποβολή ή η υποβολή

ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης δεν οφείλεται σε δόλο, να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για

την αναστολή ή ακύρωση της σχετικής μεταβίβασης των δικαιωμάτων του στο Δημόσιο, ή της

πράξης καταλογισμού εις βάρος του ποσού ίσης αξίας προς το μη δηλωθέν περιουσιακό στοιχείο. Η

αναστολή επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης υλικής βλάβης του

παραιτηθέντος. Την εκδίκαση αίτησης ακύρωσης ή αναστολής το αρμόδιο Δικαστήριο προσδιορίζει

εντός τριών μηνών από την κατάθεση του δικογράφου. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται

παρά για μία και μόνο δικάσιμο εντός (3) τριών μηνών από την επομένη της αναβολής.

ζ) Οι ειδικές δηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α` έως και ε` της παρ. 1

του προηγούμενου άρθρου συντάσσονται σε ειδικό έντυπο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται

με απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Το αντίστοιχο περιεχόμενο του εντύπου της ειδικής

δήλωσης για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

η) Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, κάμπτεται

οποιοδήποτε επαγγελματικό απόρρητο, περιλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης

εχεμύθειας οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, εάν στην περίπτωση αυτή κρίνεται

τούτο αναγκαίο από την κατά το άρθρο 7 του ν. 3213/2003 Επιτροπή, ενώ είναι ανίσχυρες και δεν

παράγουν έννομες συνέπειες οποιεσδήποτε συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις εχεμύθειας ή

εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε έναντι του υπόχρεου, οι οποίες αφορούν σε μη δηλωθέντα

περιουσια