Νέα Απόφαση για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ΣτΕ 549/2015

Νέα Απόφαση για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ΣτΕ 549/2015

Η υπ αρ. 549/2015 απόφαση του ΣτΕ απορρίπτει την υπ αρ. 8203/2011 αίτηση ακύρωσης κατά της κοινής υπουργικής απόφασης 201745/26.7.2011 με την οποία εγκρίθη¬καν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων : αα) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», και ββ) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας’ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής, και κάθε συναφούς, προγενέ¬στερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως. Δέχεται τις παρεμβάσεις του Ελληνικού Χρυσού, του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Χαλκιδικής και του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Η απόφαση που επαναλαμβάνει πολλά σημεία από την προηγηθείσα υπ αρ. 1492/2013, απορρίπτει το σύνολο των ισχυρισμών των αντιδίκων είτε ως αβάσιμους είτε ως απαράδεκτους και θεωρεί ως μη σημαντικές τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Βασικά σημεία της απόφασης:

– Βεβαιώνεται επί λέξει ότι “η παρεμβαίνουσα υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας επί του οποίου γνωμοδότησε θετικά η Διεύθυνση Μεταλλ. και Βιομηχ. Ορκυτών”. Η επένδυση εκλαμβάνεται ως ενιαία (Ολυμπιάδα, Σκουριές, Μαύρες Πέτρες) και δεν χωρεί εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς το εύρος της εκμετάλλευσης, καθώς έτσι θα ματαιωθεί όλο το σχέδιο.

– Κρίθηκε ότι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαπιστωμένων και αξιόλογων κοιτασμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο και στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε., μέσω μεταλλουργικής επεξεργασίας, σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις της παρεμβαίνουσας, και η μη εξέταση, πέραν της μηδενικής, άλλων εναλλακτικών λύσεων ως προς την έκταση εκμετάλλευσης των διερευνημένων κοιτασμάτων, δεν καθιστά πλημμελώς αιτιολογημένη την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού εναρμονίζεται με τις προπαρατεθείσες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και έχει σχεδιασθεί ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και ορθών πρακτικών και των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων.

– Σχετικά με τους υδατικούς πόρους στην Ολυμπιάδα κρίνονται απορριπτέοι ως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί των αντιδίκων περί μη επάρκειας των διατομών των έργων εκτροπής των φραγμάτων στους χώρους απόθεσης αποβλήτων, καθώς πλήττεται ευθέως τεχνική κρίση της Διοίκησης.(σκέψη 10)

– Σχετικά με το Λιμένα Στρατωνίου απορρίπτονται οι ισχυρισμοί των αντιδίκων ως αβάσιμοι και απαράδεκτοι (σκεψη 11)

– Ομοίως απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί σχετικά με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων και τη μέθοδο εξόρυξης στη Στρατονίκη (σκέψεις 12, 13,14, όπου επαναλαμβάνονται διατυπώσεις αντίστοιχες με την υπ αρ.1492/2013 ΣτΕ)

-Σχετικά με τις κλίσεις όδευσης της υπόγειας σήραγγας Ολυμπιάδας-Μαντέμ Λάκκου, ο προβαλλόμενος λόγος κρίνεται ως απαράδεκτος καθώς δεν προσάπτει συγκεκριμένη πλημμέλεια. (σκέψη 15)

– Σχετικά με τον ισχυρισμό των αντιδίκων για έλλειψη οικονομολόγου από τους συντάξαντες την ΜΠΕ επιστήμονες, αυτός απορρίπτεται ως αβάσιμος καθώς τα οφέλη του έργου τεκμηριώνονται επαρκώς στη ΜΠΕ και δεν απαιτείται συμμετοχή οικονομολογων στη σύνταξη της ΜΠΕ. (σκέψη 16)

– Αβάσιμοι κρίνονται και οι ισχυρισμοί περί πλημμελούς τήρησης της διαδικασίας ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού για την εκπόνηση της ΜΠΕ (σκέψη 18).

– Ως απαράδεκτοι απορρίπτονται οι νέοι λόγοι ακύρωσης που προβλήθηκαν από τους αντιδίκους με το υπόμνημα μετά τη συζήτηση καθώς έγινε επίκληση τεχνικών εκθέσεων που δεν είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως στο Δικαστήριο. (σκέψη 19).