Κολλεγίων η συνέχεια!

Κολλεγίων η συνέχεια!

Το ΣτΕ, με την υπ. αριθμ. 691/2013 απόφασή του, έκρινε ότι η εθνική νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των κολλεγίων είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. , η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εξετάζοντας την αίτηση ακυρώσεως ιδιοκτήτη κολλεγίου – κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, έκρινε ότι η σχετική νομοθεσία (Ν. 3696/2008 – «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» και Ν. 3848/2010 – «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις») δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα, δεν προσκρούει στο άρθρο 4, με το οποίο καθιερώνεται η αρχή της ισότητας, ούτε στο άρθρο 5, με το οποίο κατοχυρώνεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Επίσης, δεν παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας ενώ δεν ανακύπτουν ζητήματα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16. Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν ότι δεν παραβιάζεται η ΕΣΔΑ, κατά το μέρος που κατοχυρώνεται η προστασία της περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων. Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε ότι η επίμαχη νομοθεσία δεν προσκρούει στα άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ, με τα οποία κατοχυρώνεται η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.