Η 27Η ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ!

Η 27Η ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ!

Από τις 27 Μαΐου η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.

Με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίστηκε η Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης δικογράφων προβλέπει την αφαίρεση από τα δικαστήρια όλων των εγγράφων στη δίκη (ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές κ.λπ.). Τα έγγραφα θα υποβάλλονται πλέον με ηλεκτρονική μορφή από τους δικηγόρους σύμφωνα με την οικεία σε ισχύ νομοθεσία.

Εφόσον δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια:

α. εισάγει στο προαναφερόμενο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων το μοναδικό αναγνωριστικό και συνθηματικό που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώριση του από το Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,

β. επιλέγει το αρμόδιο δικαστήριο,

γ. καταχωρίζει τα στοιχεία που του ζητούνται,

δ. προσδιορίζει τον προς χρήση του επιθυμητό αριθμό αντιγράφων του δικογράφου που πρόκειται να καταθέσει,

ε. επιλέγει την κατηγορία και το είδος του δικογράφου από τους αντίστοιχους πίνακες και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων ή του εντολέα του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

στ. εάν συντρέχει περίπτωση, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, των εκάστοτε προβλεπομένων τελών, ενσήμων, παραβόλων και εν γένει δαπανημάτων και καταβάλλει τα εκ μέρους του αρμοδίου δικαστηρίου έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί τριών αντιγράφων του δικογράφου. Μετά τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταθέτοντος, κατευθύνεται προς την εφαρμογή του δηλωθέντος, κατά την κατάθεση, ως αρμοδίου δικαστηρίου.

Ήδη, από το Σεπτέμβριο 2011 εφαρμόζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών η διαδικασία «Ταχείας Εξυπηρέτησης» (Fast Lane) για την κατάθεση δικογράφων.

Μετά τη διαδικασία αυτή οι δικηγόροι μπορούν να παραδίδουν το δικόγραφο σε ειδικό γραφείο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ την επόμενη εργάσιμη ημέρα μπορούν να το παραλάβουν, μαζί με τα σχετικά αντίγραφα και τον προσδιορισμό της δικασίμου, αποφεύγοντας τη, συχνά πολύωρη, αναμονή.

Ανακοίνωση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η οποία ενημερώνει τα μέλη του ότι από τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013, ξεκινάει η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών υπογραφών, που αποτελούν προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, καθώς

και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια συνεχίζονται κανονικά στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (Φειδίου 18, 4ος όροφος), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέρχεται αυτοπροσώπως κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης», www.dsanet.gr >> «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού»).