η νέα οικογένεια και το συμφέρον του παιδιού: η αλήθεια

η νέα οικογένεια και το συμφέρον του παιδιού: η αλήθεια

Απόφαση του ΕΔΔΑ -Mandet κατά Γαλλίας 14/1/2016 (αρ. 30955/12). Η υπόθεση  αφορούσε στην ακύρωση, μετά από αίτηση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, της αναγνώρισης της πατρότητας στην οποία είχε προβεί ο σύζυγος της μητέρας του παιδιού. Οι προσφεύγοντες – η μητέρα, ο σύζυγός της και το παιδί –

κατήγγειλαν την ακύρωση της αναγνώρισης της πατρότητας, καθώς και την ακύρωση της νομιμοποίησης του παιδιού. Ισχυρίστηκαν ειδικότερα ότι τα μέτρα αυτά ήταν δυσανάλογα σε σχέση με το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, το οποίο υπαγόρευε, σύμφωνα με τους ίδιους, τη διατήρηση της επί σειρά ετών παγιωμένης γονικής σχέσης και τη διαφύλαξη της συναισθηματικής σταθερότητας του παιδιού.

Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σημείωσε ειδικότερα ότι από το αιτιολογικό των αποφάσεων των γαλλικών δικαστηρίων προέκυπτε ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού βρισκόταν προσηκόντως στο επίκεντρο του σκεπτικού τους. Τα γαλλικά δικαστήρια έκριναν ότι, παρόλο που το παιδί θεωρούσε τον σύζυγο της μητέρας του ως πατέρα του, το συμφέρον του [παιδιού] έγκειτο, κατά κύριο λόγο, στο να γνωρίζει την αλήθεια για τη βιολογική του καταγωγή.

Οι αποφάσεις αυτές δεν συνεπάγονταν αδικαιολόγητη πρόταξη του συμφέροντος του βιολογικού πατέρα έναντι του συμφέροντος του παιδιού, αλλά βασίζονταν στη σκέψη ότι το συμφέρον του παιδιού και το συμφέρον του βιολογικού πατέρα συνέπιπταν εν μέρει. Επιπλέον οι αποφάσεις των γαλλικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι ανέθεσαν τη γονική μέριμνα στη μητέρα, δεν εμπόδιζαν το παιδί να συνεχίσει να ζει ως μέλος της οικογένειας Mandet, όπως επιθυμούσε. (echr.coe.int). Δείτε την