Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗς

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗς

Αριθμ. Πρωτ. 9789 Διεκπ.: 6600 (ΦΕΚ Α 224 18.10.2013)

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ – ΦΕΚ 51 Α’/10.4.97), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 11 παρ. 4 και 118 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

3. Την από 30 Σεπτεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

4. Την από 9 Οκτωβρίου έκθεση της επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.

5. Την κατά Δ’ συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των
Ελλήνων, κατά την οποία ψηφίσθηκε η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της
Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’)», παραγγέλλουμε
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51 Α/10.4.1997),
όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Κοινοβουλευτική Διαφάνεια

Μετά το άρθρο 164Ε προστίθεται νέο άρθρο 164ΣΤ, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 164ΣΤ

1. Σε ειδική ενότητα ή κατηγορία της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων, και υπό τον
τίτλο «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια», αναρτώνται:

α) πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των
Ελλήνων,

β) εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που εκδίδει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων,

γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός – απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την
έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του
προϋπολογισμού της Βουλής, και πίνακες στοχοθεσίας και επίτευξης ή απόκλισης στόχων,

δ) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών ή
μονοπρόσωπων οργάνων της Βουλής,

ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής,

στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της
Βουλής, ανεξαρτήτως, αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

ζ) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας,
ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής,

η) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού
στη Βουλή,

θ) πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής, ανά κατηγορία, και τον αριθμό των
επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων
Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικαιροποιημένοι ανά τρίμηνο,

ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της
υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό,

ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των
Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και
εκπόνησης μελετών,

ιβ) πράξεις αποδοχής δωρεών προς τη Βουλή των Ελλήνων,

ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του
παρόντος Κανονισμού,

ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών
αποστολών στο εξωτερικό,

ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.

2. Για τις πράξεις ή αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως  οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ν.  3861/2010 (Α’ 112), με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος  άρθρου.

3. Οι πράξεις της περίπτωσης ιδ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναρτώνται στη
Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων εντός δέκα (10) ημερών, μετά την πραγματοποίηση
της μετακίνησης.

4. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται, κατά τρόπο αποκλειστικό, η ρύθμιση
λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του
καθορισμού της χρονικής διάρκειας ανάρτησης των πράξεων στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής
των Ελλήνων, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ανάρτηση πράξεων σε ειδικό πεδίο της
Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων, που αφορούν σε ειδικές υπηρεσίες της Βουλής των
Ελλήνων και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτήν.

Επίσης, είναι δυνατή η επέκταση της υποχρέωσης ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής
των Ελλήνων και σε άλλες πράξεις, με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014».