Η διαιτησία στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα των ΔΕΚΟ ante portas

Η διαιτησία στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα των ΔΕΚΟ ante portas

λήγει εντός των επομένων ημερών η προθεσμία που έχει θέσει ο νόμος 3614/07 για την υπαγωγή σε διαιτησία των συμβάσεων των ΔΕΚΟ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σήμερα κιόλας για άλλη μια φορά τροποποιήθηκε και πάλι ο ν. 3669/08 για τα δημόσια έργα.

N. 3614/2007
«Άρθρο 25Α

Διαδικασία Διαιτησίας

1. Στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων στις οποίες Κύριος του Έργου
ή/και Φορέας Κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005, στις οποίες ως
διαδικασία επίλυσης διαφορών προβλέπονται οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν.
3669/2008 ή των άρθρων 12 και 13 του ν. 1418/1984, όλες οι διαφορές που ανακύπτουν
μεταξύ του Κυρίου του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου από την
εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Δημοσίου Έργου ή με αφορμή αυτή, κάθ` όλη
τη διάρκεια ισχύος της, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφεξής, δύνανται, με επιλογή
του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3, να
επιλύονται με τη διαδικασία Διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

2. Στις Διακηρύξεις που θα προκηρυχθούν μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, σχετικώς με
συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση
των διαφορών η εφαρμογή, κατ` επιλογή είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ν.
3669/2008 είτε της διαδικασίας Δρόντοςθρου.

«3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου γίνεται με έγγραφη δήλωση –
πρόταση, κοινοποιούμενη πάντα με Δικαστικό Επιμελητή, στον αντισυμβαλλόμενο και στον
εποπτεύοντα τον Κύριο του`Εργου Υπουργό, επί της οποίας αποφαίνεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 60 ημερών ο ως άνω Υπουργός μετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του
Έργου. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των οποίων τα συμβαλλόμενα Μέρη επέλεξαν
κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου θα
επιλύονται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.»
Εφόσον τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν εγγράφως, κατά τα ανωτέρω, την προσφυγή
στη διαδικασία Διαιτησίας, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5,
θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής
μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών.

*** Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 25Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64
του ν. 4155/2013 (Α` 120), τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4177/2013
(ΦΕΚ Α 173).

4. Ο Ανάδοχος πριν προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας, οφείλει να υποβάλλει Ένσταση. Η
Ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου ο
Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους,
που προσβάλλει έννομο συμφέρον του και ασκεί ται με επίδοση από τον Ανάδοχο σχετικού
εγγράφου με δικαστικό επιμελητή προς το αντισυμβαλλόμενο Μέρος, όπως εκπροσωπείται
νομίμως. Το αντισυμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την προς αυτό
επίδοση της Ένστασης, να εκδώσει και κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς τον Ανάδοχο
τη σχετική απόφαση του. Σε περίπτωση που η Ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς
ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία
της Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5. Η προθεσμία για την άσκηση
Ένστασης και η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης επί της Ένστασης, αναστέλλουν την
προθεσμία προσφυγής στη διαδικασία της Διαιτησίας. Η άσκηση Ένστασης ή η διεξαγωγή
διαδικασίας Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών της σχετικής
Σύμβασης ΔημοσίουΈργου. Κατ` εξαίρεση, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει
Ένσταση, για όσες διαφορές έχουν ήδη ανακύψει μέχρι την κατά τα ως άνω επιλογή της
διαδικασίας Διαιτησίας, για τις οποίες έχει ήδη απορριφθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, ένσταση του
Αναδόχου, υποβληθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 ή του άρθρου 12 του ν.
1418/1984.

«5. Κάθε μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στην
διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό
της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου παρόδου της
δίμηνης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την
κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος.
Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του
προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.»

*** Η παρ. 5 του άρθρου 25Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α`
120), τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α 173).

6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει ένα
Διαιτητή. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ` ου η αίτηση εντός οκτώ (8)
ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο
δεύτερος Διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασμό του καθ` ου από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.

7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα
ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της αίτησης, ορίζει με κλήρωση ως Επιδιαιτητή, Σύμβουλο
Επικρατείας, περιλαμβανομένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.

8. Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από τις διατάξεις
867 έως 903 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Δικαστήριο εφαρμόζει τους όρους της
παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας. Η απόφαση λαμβάνεται υπό
των Διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το διαιτητικό Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο
εκκρεμούσας σε αυτό διαφοράς, να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης
και να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής.

9. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της Διαιτησίας και της πραγματογνωμοσύνης,
κατά περίπτωση και την κατανομή τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο
δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του
Επιδιαιτητή. Το διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Μερών ή με
πρωτοβουλία του, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για σπουδαίο λόγο.

10. Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι
δεσμευτική και για τα δύο Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση άμεσης
συμμόρφωσης τους προς αυτή. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής
αποφάσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 897 του Κ.Πολ.Δ. Αν από την
εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης της οποίας η
αποκατάσταση είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη μπορεί να διαταχθεί μετά από
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ολική ή μερική αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης απόφασης με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή χωρίς εγγύηση αν η
αγωγή ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την
παροχή εγγύησης του νικήσαντος διαδίκου.

11. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή μη υπογραφής για
οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η μνεία του γεγονότος
αυτού στην απόφαση, η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.

12. Η προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας δεν αίρει τη δυνατότητα των Μερών να
επιδιώξουν παραλλήλως τη συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι
προσπάθειες επίλυσης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της εν λόγω διαδικασίας ή των
προθεσμιών της, εκτός ρητής αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των Μερών.

«13.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρμόζονται και για τις διαφορές, που έχουν
ήδη ανακύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων των ως άνω Συμβάσεων Δημοσίων`Εργων, από την
εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής σύμβασης δημόσιου έργου ή με αφορμή αυτή, μέχρι τη θέση σε
ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ`
ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984
εφόσον έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του
ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έχει
ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν.
1418/1984.»

β) Για όσες από τις ως άνω Συμβάσεις ΔημοσίουΈργου δεν έχουν ανακύψει διαφορές μεταξύ
των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις διαφορές που
τυχόν ανακύψουν εφεξής, η επιλογή των Μερών της παραγράφου 3 για την προσφυγή στη
διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
έγγραφη δήλωση της πρώτης διαφοράς. Εφόσον για την πρώτη διαφορά, που ανακύψει μετά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν κατά τα ανωτέρω την
προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρούσας,
η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες ως άνω διαφορές μεταξύ
των συμβαλλόμενων Μερών.

«γ) Για όσες από τις ως άνω συμβάσεις δημοσίου έργου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές μεταξύ
των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις εν λόγω ανακύψασες
διαφορές, η επιλογή των Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται
αποκλειστικώς μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2013. Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συμφωνία
των συμβαλλόμενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόμενης με τις διατάξεις της παρούσας
διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α` της
παραγράφου αυτής, θα περιλαμβάνεται και σχετική δήλωση του Αναδόχου του δημόσιου έργου, με την οποία θα παραιτείται από, κάθε ήδη ασκηθείσα εκ μέρους του, ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο
ενέργεια ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή της αρμόδιας Αρχής.

*** Οι περ. α΄ και γ΄της παρ. 13 του άρθρου 25Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του
ν. 4155/2013 (Α` 120), τροποποιήθηκαν ως άνω με το άρθρο 44 παρ. 3 και 4 αντίστοιχα του ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α 173).

*** Το άρθρο 25Α προστέθηκε με το άρθρο 64 Ν.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.