Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων στην πολιτική δίκη

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων στην πολιτική δίκη

 Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 234/01/11/2013) το Προεδρικό Διάταγμα 150/2013 για την Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Σύμφωνα με το αρ.1 του ΠΔ η ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεων και των σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) στοχεύει στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών τους, στην απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων αλλά και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων, καθώς και στη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.
Οι αρχές και προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλουθες:
α. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
β. Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
γ. Διασφάλιση της διαφάνειας, του ελέγχου της ορθότητας της διαδικασίας, της αξιοπιστίας κάθε επί μέρους ενέργειας και της εξατομικευμένης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων.
δ. Διασφάλιση της συνέχειας της παρεχόμενης υπηρεσίας, με την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.
ε. Τεχνική υποστήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατάθεσης. Διαβάστε το ΠΔ στο www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/549