ΕΓΚΥΚΛΙΟς ΤΟΥ ΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ Ν. 4193/13

ΕΓΚΥΚΛΙΟς ΤΟΥ ΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ Ν. 4193/13

 
Με χθεσινή εγκύκλιο του Αρείου Πάγου σε εκτέλεση του νόμου 4198/13 ξεκινά η εφαρμογή του άρθρου 8 του άνω νόμου.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α 215 την 11/10/2013 που δημοσιεύτηκε ο πρόσφατος Νόμος 4198/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 8, ορίζεται ότι:

1) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πλημμελημάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, συνεχίζεται η κατʼ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
2) Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις,
οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

Έτσι, ποινικά αδικήματα πλημ/τα π.χ. όπως της απείθειας, εξύβρισης, απειλής, υγειονομικών κανονισμών, στέρηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, ΚΟΚ στέρηση άδειας οδήγησης κτλ, και πταίσματα, όπως επαιτεία, πορνεία, διαταράξεις, στέρηση άδειας μουσικών οργάνων από το Δήμο, αυτοδικία κτλ, που έχουν τελεστεί μέχρι και την 31/8/2013 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ όπως ειδικότερα ορίζει το παρατιθέμενο άρθρο αναλυτικά.
Επίσης, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ αδικήματα τα οποία εκδικάστηκαν σε Α” βαθμό και δεν έχουν εκδικαστεί από τα αρμόδια Δικαστήρια σε Β” βαθμό, που λειτουργούν ως Εφετεία (Τριμελές Πλημ/κείο).
Οι συνάδελφοι που έχουν δικογραφίες και που είναι μάρτυρες σε τέτοιες υποθέσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός.

ΑΡΘΡΟ 8 του Ν.4198/2013:

…………………………
3.α. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη
των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τε−
λεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των
πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί
ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή
και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πλημμελημά−
των, εάν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από
τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη
πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικα−
στεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της
ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, συνεχίζεται η κατ’
αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο
χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης
ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι
την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
β. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξι−
όποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του
αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την
τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη
διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας
και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
γ. Οι αστικές αξιώσεις που τυχόν απορρέουν από τις
παραπάνω αξιόποινες πράξεις δεν θίγονται με οποιον−
δήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύ−
ση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις
αυτές.
δ. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου
και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τις
παραβάσεις: α) του άρθρου 358 και του άρθρου 377 του
3684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Ποινικού Κώδικα για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευ−
μάτων με πίστωση, β) του ν. 690/1945, γ) του άρθρου
28 του ν. 3996/2011, δ) του άρθρου 29 του ν. 703/1977
και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ε) του ν. 2168/1993,
στ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593),
ζ) του άρθρου 6 του ν. 456/1976 και η) του άρθρου 41
ΣΤ΄ του ν. 2725/1999.
4. α. Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας
μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις,
οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του πα−
ρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν
καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν
έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν
εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα
τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία
θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή
στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών. Σε
περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει
αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη
εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής
της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη
καταδίκη για τη νέα πράξη.
β. Οι μη εκτελεσθείσες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις
τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγε−
λέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των ποινών
δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
γ. Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που
αφορούν παραβάσεις των άρθρων 167, 189, 235, 236, 237,
242, 256, 258, 259, 292, 309, 334 παράγραφος 3, 372, 382
και 390 του Ποινικού Κώδικα. Ομοίως εξαιρούνται απο−
φάσεις που αφορούν παραβάσεις: α) του ν. 2168/1993,
β) του άρθρου 6 του ν. 456/1976, γ) της Α5/3010 από
14.8.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593) και δ) του άρθρου 41
ΣΤ΄ του ν. 2725/1999.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4043/2012 εφαρ−
μόζονται και στους κρατουμένους που εκτίουν ποινή
στερητική της ελευθερίας και πληρούν τις τασσόμενες
με αυτό προϋποθέσεις κατά το χρόνο δημοσίευσης του
παρόντος νόμου. Το ίδιο ισχύει και για τους καταδίκους
που αποκτούν τις προϋποθέσεις αυτές: α) μέχρι τις
30.6.2014 και β) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
ύστερα από άσκηση ενδίκου μέσου και εφόσον η έκτιση
της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δημοσίευσή του.
6. α. Με πράξη του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρί−
ου ή του οικείου Τμήματος κηρύσσονται καταργημένες
εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτο−
νται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2010
και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην
αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου
ή του τριμελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες δημι−
ουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών
πράξεων, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας
περί αλλοδαπών (άρθρο15 του ν. 3068/2002), εφόσον
έχει παρέλθει άπρακτη η κατωτέρω, υπό στοιχείο β΄,
οριζόμενη προθεσμία.
β. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις παραπάνω
αιτήσεις ακυρώσεως οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταθέσουν
στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδό−
τηση του αλλοδαπού διαδίκου θεωρημένη ως προς το
γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται
ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραπάνω
δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παρά−
σταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου.
γ. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των
οποίων η αρχική η μετά από αναβολή δικάσιμος έχει
ορισθεί εντός της, υπό στοιχείο β΄, τρίμηνης προθε−
σμίας.
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά
την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη
συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικά−
ζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση
του δικαστηρίου.»
8. Στην υποπερίπτωση ε΄ της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων κρατου−
μένων υποβάλλονται ατελώς.»
9. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα σε ποινή
πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήματα που προβλέπο−
νται στον ν. 3459/2006, απολύονται υφ’ όρον αν έχουν
συμπληρώσει το 1/3 πραγματικής έκτισης της ποινής
που τους επιβλήθηκε. Την απόλυση διατάσσει ο εισαγ−
γελέας πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής