διακρίσεις λόγω βάρους

διακρίσεις λόγω βάρους

 και ενώ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η απόφαση για τα κανάλια ….

ΣτΕ: Συνταγματικός ο αποκλεισμός των παχύσαρκων από το διορισμό στις γραμματείες των Στρατοδικείων

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σύμφωνος με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο περιορισμός που επιβάλλεται για την απασχόληση δικαστικών γραμματέων στα Στρατοδικεία, αποκλείοντας τους παχύσαρκους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφαση του Γ’ Τμήματός του έκρινε ότι σχετική διάταξη αποκλεισμού των παχύσαρκων από την είσοδό τους στις δικαστικές γραμματείες των στρατοδικείων είναι συνταγματικός ανεκτή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων ανήκουν στις Ένοπλές Δυνάμεις με καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία ανάγονται τελικά στην Εθνική Άμυνα της χώρας.

Η υπόθεση, που έφθασε προς κρίση στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφορούσε στον αποκλεισμό υποψήφιας από σχετικό διαγωνισμό πρόσληψης δικαστικών γραμματέων η οποία είχε βάρος 82 κιλά.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5 Συντάγματος), προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα», αλλά ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ’ όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την  συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το νόμο 2292/1995, οι δικαστικοί γραμματείς υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς και ως προς τις προϋποθέσεις πρόσληψη, (με διαγωνισμό), των δικαστικών γραμματέων ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, προς πλήρωση των κενών θέσεων ανθυπασπιστών- γραμματέων του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, «οι υποψήφιοι που πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» κρίνονται «ικανοί δεύτερης κατηγορίας» («Ι 2») και ως εκ τούτου «ακατάλληλοι» προς κατάταξη, με συνέπεια να αποκλείονται του διαγωνισμού».

Ο δε  αποκλεισμός αυτός  των υποψηφίων, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «εκ του λόγου ότι πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό αυτών, τα δε καθήκοντά τους, ως εκ του προέχοντος στρατιωτικού χαρακτήρα τους, ανάγονται εν τέλει στην Εθνική Άμυνα της Χώρας».

Στη δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων δεν υποχρεούνται να εκτελούν μόνο τα καθήκοντα της κυρίας θέσεώς τους, αλλά, ως αξιωματικοί υποχρεούνται σε  εκτέλεση ασκήσεων και υποβάλλονται σε  ειδική εκπαίδευση,   ενώ «δεν υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια αλλά και   σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς   των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά συνέπεια, «η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της «ελαφράς παχυσαρκίας», δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας» προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.