ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (261 ΑΚ)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (261 ΑΚ)

Διακοπή παραγραφής με άσκηση αγωγής (261 ΑΚ): Η νέα ρύθμιση με το ν.4139/2013
Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 261 ΑΚ η παραγραφή που διακόπτεται με την άσκηση της αγωγής ξεκινάει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή σε περίπτωση αδράνειας των διαδίκων, μετά από 6 μήνες από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ρύθμιση, κατά την οποία, η παραγραφή ξεκινούσε από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα: Το άρθρο 261 αντικαταστάθηκε ως εξής με το άρθρο 101 παρ.1 Ν.4139/2013,
(ΦΕΚ Α 74/20.3.2013):
“1. Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή την κατ` άλλον τρόπο περάτωση της δίκης.
2. Στην περίπτωση που οι διάδικοι δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη προθεσμία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον κάποιος διάδικος επισπεύσει την πρόοδο της δίκης.
3. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση”.
Η προηγούμενη διατύπωση του άρθρου 261 παρ.1 ΑΚ είχε ως εξής: «Την παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου».