Δημόσιες συμβάσεις και αποζημίωση 105-106 ΕΙσΝΑΚ

Δημόσιες συμβάσεις και αποζημίωση 105-106 ΕΙσΝΑΚ

1482/2014 ΣΤΕ

Ευθύνη των νπδδ σε αποζημίωση. Ζημία που αποκαθίσταται. Ο παρανόμως αποκλεισθείς σε
διαγωνισμό για σύναψη διοικητικής σύμβασης μπορεί να ζητήσει ως αποζημίωση ό,τι θα
αποκέρδαινε από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον
αποδείξει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ του παράνομου αποκλεισμού του και της ζημίας του. Η
αδικοπρακτική ευθύνη του νπδδ ανακύπτει και σε διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης
της σύμβασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εφόσον η ευθύνη προς αποζημίωση είναι αδικοπρακτική, διεπόμενη από τα άρθρα 105-106 ΕΙΣΝΑΚ, η αναιρεσείουσα μπορούσε να ζητήσει ως αποζημίωση τη νόμιμη αμοιβή της από την εκπόνηση της μελέτης, που ήταν σφόδρα πιθανόν ότι θα της είχε ανατεθεί, αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η διαπιστωθείσα παρανομία, καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεκτή η αναίρεση