ΚΑΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Tag

Αξιοσημείωτα είναι τα στοιχεία ανακριτικού συστήματος τα οποία διαπιστώνονται στη νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007, διαφοροποιώντας την από τα κρατούντα στο χώρο των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία υπενθυμίζεται ότι θα ήταν αρμόδια να κρίνουν επί των διαφορών μεταξύ των μερών...

Loading new posts...
No more posts