ΚΑΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Tag

Αξιοσημείωτα είναι τα στοιχεία ανακριτικού συστήματος τα οποία διαπιστώνονται στη νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007, διαφοροποιώντας την από τα κρατούντα στο χώρο των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία υπενθυμίζεται ότι θα ήταν αρμόδια να κρίνουν επί των διαφορών μεταξύ των μερών...