ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Tag

Ν 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ΒΙΒΛΙΟ IV ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΆΤΆ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 345  Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές πουπροκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος νόμου,...

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 4413/2016 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως : 1) ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 2) ο...

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Δέγλερη από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) με θέμα: «Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης. Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης- μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης. Τον Παναγιώτη Δέγλερη τον...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Μαΐου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 267 ΣΛΕΕ — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου — Ζήτημα κατά πόσον το αιτούν όργανο αποτελεί δικαστήριο — Δημόσια σύμβαση στον τομέα των σιδηροδρομικών υποδομών — Διαδικασία με διαπραγμάτευση — Οδηγία 2004/17/ΕΚ — Άρθρο 10 — Άρθρο 51, παράγραφος 3...

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 21 κράτη μέλη που δεν ενσωμάτωσαν ακόμη τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 2014/24 και 2014/23 αντίστοιχα. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει την ενσωμάτωση να σπεύσουν καθώς η καταληκτική ημερομηνία...

το ζήτημα της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις παραμένει σε εκκρεμότητα στη χώρα μας με συνεχείς προβληματισμούς, αντιπερισπασμούς και σχέδια, ενώ οι νέες οδηγίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες πλέον. Ηδη η διοικητική Ολομέλεια του ΣτΕ προεξήγγειλε τη θέση της σε σχέση με το σχέδιο νόμου που...

Ευγενίας Πρεβεδούρου :H αρχή του δεδικασμένου των αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων και η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου [ΔΕΕ της 11.07.2014, C-213/13, Impresa Pizzarotii & C.SpA] 1.Στην απόφαση της 11ης Ιουλίου 2014, C-213/2013, Impresa Pizzarotii & C.SpA, το Δικαστήριο διευκρίνισε, βασιζόμενο στα πορίσματα που συνάγονται από...

Διευκρινίσεις ως προς το καθεστώς δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ 880/2016) [Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου, 9-5-2016] αναδημοσιεύουμε από την προσωπική σελίδα  http://www.prevedourou.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA/  της παλιάς συμφοιτήτριας και νυν καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη που άκοπα αναλύει το δίκαιο και δίδει τροφή για σκέψη σε κάθε νομικό με...

Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι αμοιβής με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, καλούνται δημόσιες συμβάσεις και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Νομική...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 16ης Απριλίου 2015 (*) «Αίτηση αναιρέσεως — Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών — Κριτήρια αναθέσεως — Διαφάνεια — Αντικειμενική αξιολόγηση — Αίτημα αποζημιώσεως» Στην υπόθεση C‑173/14 P, με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της...

Loading new posts...
No more posts