O ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

O ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με έκπληξη πληροφορήθηκε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, κ. Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος επιδιώκει να στερήσει το συνταγματικώς και διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας για τους εργαζομένους που υφίστανται παράνομη διακοπή ή λήξη της σχέσης εργασίας τους, και μάλιστα ακόμα και για τους εργαζομένους για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες, σημειωτέον, προέρχονται από «συνταγματολόγο», καταργείται ρητά το δικαίωμα των εργαζομένων στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι «[δ]εν επιτρέπεται με την προσωρινή διαταγή να διατηρείται σε ισχύ έννομη σχέση η οποία λύθηκε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροποποιήθηκε, ούτε να επιτραπεί η συνέχισή της. […] Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν για το μέλλον προσωρινές διαταγές, που έχουν ήδη εκδοθεί και ρυθμίζουν προσωρινά διαρκείς έννομες σχέσεις…».

Αντιστοίχως, καταργείται το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4139/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 74/20.3.2013) που πριν από ένα μήνα εισήγαγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντώνης Ρουπακιώτης, και που ορίζει ότι «[σ]ε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζομένου μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Προφανής στόχος των ανωτέρω «προτάσεων» του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι η απομάκρυνση από το δημόσιο τομέα των εκατοντάδων συμβασιούχων οι οποίοι διατηρούν μέχρι σήμερα τις θέσεις τους δυνάμει προσωρινών δικαστικών αποφάσεων, καταργώντας το θεμελιώδες δικαίωμα στην προσωρινή δικαστική προστασία αλλά και τις ίδιες τις δικαστικές αποφάσεις, κατά πρόδηλη παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, τα οποία ο κ. Αντώνης Μανιτάκης, ως Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, δίδασκε στη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης επί σειρά δεκαετιών. Το θυμάται, άραγε, ή η όψιμη ανάληψη υπουργικών αξιωμάτων ήταν αρκετή ώστε ο ίδιος να είναι πλέον ακόμα ένας «δάσκαλος που δίδασκε…»;

Σημειωτέον, δε, ότι, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 232Α του Ποινικού μας Κώδικα, «[ό]ποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή … τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη». Ο κ. Αντώνης Μανιτάκης, παραγνωρίζοντας συνειδητά ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις περιλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης και στις προσωρινές διαταγές (βλ. ad hoc ΓνωμΕισΑΠ 8/2004), καθίσταται από πολιτική άποψη «ηθικός αυτουργός» στο ως άνω έγκλημα.

Ενόψει αυτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών , υπενθυμίζοντας το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης και υπερασπιστή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη:

1) Καταδικάζει απερίφραστα την κατά τα ανωτέρω συνταγματική εκτροπή που επιχειρεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θυμίζει τις πιο μαύρες σελίδες της νεοελληνικής μας ιστορίας, όταν η «Κυβέρνησις» της χώρας «αποφάσιζε» και «διέταζε», στερώντας συγχρόνως το δικαίωμα και τη δυνατότητα άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος,

2) Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντώνη Ρουπακιώτη, να μη συνυπογράψει αυτές τις επαίσχυντες και προδήλως αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, οι οποίες, εφόσον τεθούν προς ψήφιση, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να απορριφθούν από τη Βουλή των Ελλήνων

3) Καλεί την Ελληνική Δικαιοσύνη να μη συμμορφωθεί με διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του Συντάγματος (Σ. 87 παρ. 2) και να αρνηθεί την εφαρμογή τέτοιων διατάξεων, που το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα (Σ. 93 παρ. 4).