Καλώς και κακώς – Κείμενα

Μία ιδιαίτερη επιστημονική συμβολή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα του αγαπητού συναδέλφου Γρηγόρη Πελεκάνου.  Ο Γρηγόρης Πελεκάνος δεν χρειάζεται συστάσεις από τα Νομικά Νέα. Είναι γνωστός και αγαπητός δικηγόρος με μεγάλη ιστορία και μια δυναμική δικηγορική εταιρία. Το νέο είναι ότι αποφάσισε να είναι...

Παράνομα, σύμφωνα με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι εισπρακτικές εταιρείες τηλεφωνούν στους δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα» δάνεια και στους κατόχους πιστωτικών καρτών, κ.λπ., εάν οι Τράπεζες δεν έχουν προηγουμένως γραπτώς ενημερώσει ότι μεταβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε συγκεκριμένη εισπρακτική εταιρεία και εάν οι τελευταίες δεν...

Κατατέθηκε και ήδη ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Το πρώτο μέρος του ν/σ περιλαμβάνει: τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος 3588/2007), το δεύτερο...

Σειρά τροπολογιών, αρμοδιότητας πολλών υπουργείων, κατατέθηκαν στο χωροταξικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα με την ψήφισή του. Η Βουλή νομοθετεί με έντονους ρυθμούς εκκρεμότητες μιας εποχής που βαίνει σε τέλος. "Είναι μία διαδικασία που οφείλουν όλοι να αποφεύγουν", τόνισε...

Τείνει διεθνώς διαμορφούμενη μία ειδική κατηγορία διαιτητικής επίλυσης διαφορών, η λεγόμενη κατασκευαστική διαιτησία, η οποία συνεχώς και ποικιλοτρόπως διευρύνεται αλλά και προκαλεί σημαντικές συζητήσεις και διαφωνίες, αφορά δε στα μεγάλα έργα κατασκευαστικού αντικειμένου, διεθνούς ενδιαφέροντος με συμβαλλόμενους κράτη. Η συμμετοχή των κρατών στις συμβάσεις...

Ν 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ΒΙΒΛΙΟ IV ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΆΤΆ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 345  Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές πουπροκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος νόμου,...

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 4413/2016 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως : 1) ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 2) ο...

Ψηφίστηκε από την βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στην δημιουργία πολλών νέων...

Κατευθυντήριες Γραμμές (Οδηγίες) για την Καταπολέμηση της Νόθευσης Διαγωνισμών και της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Διαγωνιστικές Διαδικασίες Βοήθημα για τις Κυβερνήσεις να λάβουν την καλύτερη αξία για τα χρήματά τους Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ Ανταγωνισμός- Το Κλειδί για Παραγωγικότητα και Ευημερία Μετάφραση - Επιμέλεια Κυριάκου Τίκκα ...

Οδηγία 2014/24/ΕΕ   του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο...

Loading new posts...
No more posts