ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΑΔ 4/2012)

ΦΕΚ Β 758/3-4-2013
Αγορανομική Διάταξη 01/2013
Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 4/2012
ως προς το άρθρο 1.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

………………………………………………………………….

Στο άρθρο 1 της ΑΔ 4/2012 στο τέλος της παραγρά−
φου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους
παρέχουν υπηρεσίες,χωρίς την υποχρέωση τήρησης
τιμοκαταλόγου,οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθε−
τήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές
σημείο του γραφείου τους».
Άρθρο 2
Ισχύς της παρούσας
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ