Τραπεζική Αργία ή ειδικη αργία διατραπεζικών συναλλαγών

Τραπεζική Αργία ή ειδικη αργία διατραπεζικών συναλλαγών

Τραπεζική αργία ή ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών

Ψηφισθηκε απόψε η ακόλουθη ΠΝΠ η οποία κηρύσσει Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α’ 65/28/06/2015)

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει από την έλλειψη

ρευστότητας που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 να αρνηθεί την

επέκταση της δανειακής συμφωνίας της Ελλάδας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η

τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με

οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών

ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και τα ιδρύματα

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους

ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (στο εξής, τα «ιδρύματα»). Με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή να

παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα

έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας

πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της

τραπεζικής αργίας.

Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της

παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των

συντάξεων και τα συγκεκριμένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν

για το σκοπό αυτό.

2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:

α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο

όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ

δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας.

β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με

πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές

σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που

εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες

δεν μπορούν να εκδοθούν.

δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής ? Web Banking ? ή συναλλαγές διά της

τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση

λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες

ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες

συναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις

περιπτώσεις αυτές.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος,

β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού

που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,

γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα

πληρωμών (TARGET2?GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο

Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/Αϋλοι Τίτλοι,

πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης,

δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπής της

επομένης παραγράφου, και

ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας.

4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση των κατά την παράγραφο 3, στοιχείο δ

της παρούσας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι

ως άνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών

εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από τα

εξής πρόσωπα:

α) τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με τον Διευθυντή Προϋπολογισμού του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών ως αναπληρωτή του, β) τον

Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον Διευθυντή της

Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ως

αναπληρωτή του, γ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της

Ελλάδος και τον Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας

της Ελλάδος, ως αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν

εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορίζονται με απόφαση των Προέδρων τους. Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως γραμματέα της Επιτροπής.

5. Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά

απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής

αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε παράβαση της παρούσας

πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το

πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που

ευθύνεται για την παράβαση.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την

εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας.

Η έννοια της Τραπεζικής Αργίας εμφανίσθηκε το έτος 2005 σε ελληνικό νομοθέτημα και ορίσθηκε ειδικά ο όρος. Την έννοια της ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών λοιπόν από εδώ και στο εξής πρέπει να την κατανοήσουμε:

Ν 3336/2005: Φόρος Κατανάλωσης (2003/96/ΕΚ),Μισθολόγιο 2005,ΜΤΠΥ,ΦΠA

Αρθρο

11

Άρθρο 11

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών

1. Ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών εκείνες από
τις αργίες του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος ταχείας μεταφοράς
κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα TARGET), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν βάσει
Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες δεν
συμπίπτουν με κατά νόμον αργία εντός της Επικράτειας. Η Τράπεζα της Ελλάδος
μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους ανακοινώνει τις ειδικές αργίες διατραπεζικών
συναλλαγών της παραγράφου αυτής που θα ισχύουν για το επόμενο έτος.

Η δια του παρόντος καθιερούμενη Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών ισχύει
για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), την Εταιρεία Διατραπεζικά
Συστήματα Α.Ε., καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται
τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών.

β. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

γ. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων.

δ. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

2. Κατά την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών όλες οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των
φορέων της παραγράφου 1 και της πάσης φύσεως πελατείας τους, καθώς και οι
λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την ίδια ημέρα, υποχρεώσεις της πελατείας
αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

3. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στους φορείς της παραγράφου 1 εδ.
α΄ την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών θα καταχωρισθούν στα
συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

4. Η ημέρα ειδικής αργίας συναλλαγών είναι εργάσιμη ημέρα για το προσωπικό
των ανωτέρω ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

5. Κατά την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την
προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6. Για το τρέχον έτος 2005 ορίζεται ως ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών
συναλλαγών η 28.3.2005.”

Η διάταξη συνεπώς του νόμου ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποιυ απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις να μην εκπληρώνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδική σημασία έχει η παρ. 5 του νόμου αυτού η οποία επιτρέπει να μην πληρώσουμε χρέη του Δημοσίου Χρέους παρά μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ειδικής αργίας.
Πρόκειται για μονομερή ρύθμιση συμβατικών υποχρεώσεων η οποία εφόσον αντίκειται σε σύμβαση υπάγεται στην με διάφορα ονόματα δυνάμενη να υπάρχει μονομερή μεταβολή συμβατικών όρων. Επειδή μάλιστα η συγκεκριμένη με την ΠΝΠ τραπεζική αργία δεν έγινε με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εγκαίρως και σύμφωνα με το νόμο μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αντισυμβατική και παράνομη ακόμη και αν η ΠΝΠ κυρωθεί με νόμο κάποτε στο μέτρο που παραβιάζει συμβατικές υποχρεώσεις και να επάγεται δικαιώματα αποζημιώσεως.
Ολοι μας πιστεύουμε ότι η Τραπεζική Αργία έγινε για να μην πάμε στις τράπεζες να σηκώσουμε τα χρήματά μας και τις καταθέσεις μας. Ομως η Τραπεζική αργία είχε άλλον αποδέκτη και μάλιστα αυτόν που είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή στις 30/6 δηλαδή το ΔΝΤ.
Η πρακτική αυτή βέβαια δεν θα ξενίσει το ΔΝΤ αφού έχει ξαναγίνει το 1933 στις ΗΠΑ την περίοδο της μεγάλης ύφεσης από τον Ρούσβελτ. Κάποιος στην Ελλάδα γνωρίζει αμερικανικη ιστορία καλά και παίρνει ιδέες.
Προσωπικά θεωρώ ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από σύμβαση είναι πληρωτέες παρά την ΠΝΠ και κάθε ζημία βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο που νομοθέτησε μονομερώς.