ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ
Στον «αέρα» η πώληση 28 ακινήτων του Δημοσίου

από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Του Αλέξανδου Αυλωνίτη

Σοβαρές παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) και γι’ αυτό «μπλόκαρε» τη σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης για την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ, 28 αστικών ακινήτων του Δημοσίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ είχε κατακυρώσει πρόσφατα τον διαγωνισμό στις πλειοδότριες εταιρείες «Εθνική Πανγαία» και «Eurobank Properties», οι οποίες απέκτησαν από 14 ακίνητα η κάθε μία. Η πρώτη εταιρεία προσέφερε 115,5 εκατ. ευρώ και η δεύτερη 145,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα έσοδα για το Ταμείο θα ήταν 261,3 εκατ. ευρώ.

Το αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. διαπίστωσε ότι:

1. Δεν υπάρχουν επαρκώς αιτιολογημένα στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι σχεδιαζόμενη συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Δημόσιο. Στη σχετική απόφαση (275/13) του Ζ΄ κλιμακίου επισημαίνεται ότι η επίμαχη συναλλαγή είναι σύνθετη, αφού πέρα από την πώληση των ακινήτων δημιουργεί και μακροχρόνιες υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις σε βάρος του Δημοσίου, με τη μίσθωση ακινήτων και την καταβολή μισθώματος, με το κόστος μετακίνησης δημοσίων υπηρεσιών σε όσα από τα ακίνητα αυτά είναι κατά τον χρόνο της συναλλαγής κενά, με υποχρεώσεις συντήρησης, ασφάλισης, κ.λπ. Έτσι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιοποίησης, ενώ το Ε.Σ. τονίζει ότι η αιτιολογία (όπως συμπληρώνεται και από τον ανεξάρτητο εκτιμητή) περιορίζεται στη διαβεβαίωση ότι τα αξοποιούμενα ακίνητα θα πουληθούν σε τιμή μεγαλύτερη από την αγοραία αξία τους.

2. Κατά το Ε.Σ. κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και την αμεροληψίας, μετείχαν σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ οι εταιρείες NBG Securities και Eurobank Equities Investment Firm Α.Ε., θυγατρικές και απολύτως ελεγχόμενες από τους ομίλους της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Eurobank Εργασίας.

Οι εταιρείες αυτές όφειλαν να απέχουν από τη διαδικασία καθόσον τελούσαν σε ιδιαίτερη σχέση με εταιρείες που μετείχαν στον διαγωνισμό, αφού πήραν μέρος και αναδείχθηκαν τελικοί επενδυτές οι εταιρείες Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, που ανήκουν και ελέγχονται από τους ίδιους ομίλους. Έτσι, όμως, υπήρχε κοινότητα συμφερόντων των αντίστοιχων συμβουλευτικών εταιρειών με τις διαγωνιζόμενες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού ή νόθευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα υποβάλει αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ζ΄ κλιμακίου που θα εξεταστεί από άλλο τμήμα του Ε.Σ. υπό την προεδρία της Σ. Ντούνη.

3. Όσον αφορά το καθαρά οικονομικό σκέλος και το κατά πόσον υπάρχει ωφέλεια για το Δημόσιο, το κλιμάκιο του Ε.Σ. επισημαίνει ότι η επίμαχη συναλλαγή «αποτελεί ειδική μορφή δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα, όπου το δανειακό κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο τμήμα της πώλησης που εισπράττει εξοφλείται εντόκως προς τον δανειστή/αγοραστή με περιοδικές καταβολές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης (μισθώματα/τοικοχρεολύσια)».

Ετσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «αναγκαίο στοιχείο για τον υπολογισμό του πραγματικού οφέλους που αποκομίζει το Δημόσιο από την προκειμένη συναλλαγή, αποτελεί η σύγκριση του κόστους της δημόσιου δανεισμού κατά το κρίσιμο διάστημα και εν προκειμένω το προσδόκιμο κόστος για την ελληνική οικονομία από το δημόσιο χρέος σε ποσό ίσο προς το τίμημα της πώλησης, σε περίπτωση που αυτό δεν αποσβεστεί με την καταβολή του τιμήματος της συναλλαγής, σε σχέση προς το κόστος του «ιδιωτικού δανεισμού», που αντιστοιχεί προς το συνολικό κόστος από τη μίσθωση των εκποιούμενων ακινήτων».

Ομως σχετικά συγκριτικά στοιχεία -διαπιστώνει το Ε.Σ.- «δεν έχουν κατά κανένα τρόπο ληφθεί υπόψη ούτε αναφέρονται ρητά στη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται μέσω αυτών η ωφέλεια της συναλλαγής για το Ελληνικό Δημόσιο».

4. Το κλιμάκιο (Ελ. Λυκεσά, Ειρ. Κατσικέρη, Αρ. Σακελλαρίου) έκρινε επίσης ότι δεν είναι νόμιμη η διάταξη της σύμβασής του και προβλέπει ότι αν καθυστερήσει η καταβολή του μισθώματος, θα υπάρχει επιβάρυνση με το επιτόκιο υπερημερίας (που μέχρι τώρα ήταν 7,75% με πιθανή αύξησή του), ενώ η ισχύουσα νομοθεσία (που κρίθηκε πρόσφατα συνταγματική από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) προβλέπει για το Δημόσιο επιβάρυνση με τόκο 6%.

5. Παράλληλα το Ε.Σ. διαφωνεί με άλλο όρο της σύμβασης, όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το Δημόσιο φέρει στο μέλλον νομοθεσία που μειώνει αναγκαστικά το καταβλητέο ετήσιο μίσθωμα, τότε ο μισθωτής θα αυξάνει αμέσως το ποσό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εκμισθωτής θα εξακολουθεί να εισπράττει το ετήσιο μίσθωμα που ορίζεται στη σύμβαση.