Σχέδιο νόμου για την αποζημίωση σε περίπτωση υπέρβασης της εύλογης διάρκειας πολιτικής και ποινικής δίκης

Σχέδιο νόμου για την αποζημίωση σε περίπτωση υπέρβασης της εύλογης διάρκειας πολιτικής και ποινικής δίκης

 Κατατέθηκε στη Βουλή από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, το σχέδιο νόμου για την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ισχύει ο νόμος 4055/2012 για τη Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής όσο αφορά τις διοικητικές δίκες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου: “Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους εκτός από το Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν κυβερνητικούς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έλαβε μέρος σε δίκη ενώπιον των Πολιτικών δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να ζητήσει με αίτηση δίκαιη ικανοποίηση προβάλλοντας ότι η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα και συγκεκριμένα ότι διήρκεσε πέραν του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν στη δίκη”. Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο στο www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8281640.pdf