ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ …

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ …

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 314/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 46456

Συγκρότηση της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοι−
κονομικών Πληροφοριών», της Β΄ Μονάδας «Οικονομι−
κών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» και της
Γ΄ Μονάδας «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομι−
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότη−
τες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

****
Συγκροτούνται η Α΄ Μονάδα «Διερεύνησης Χρηματο−
οικονομικών Πληροφοριών», η Β΄ Μονάδα «Οικονομικών
Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» και η Γ΄ Μονά−
δα «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδό−
τησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης υπό την Προεδρία του Πα−
ναγιώτη Νικολούδη του Ευστρατίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 527341),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον
Γεώργιο Παντελή του Παντελή (Α.Δ.Τ. Ξ 656848), Αντει−
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως εξής:
Ι) Η Α΄ Μονάδα «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών» από τους:
1. Ιωάννη Κατσίπη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 031794),
Εφοριακό ΠΕ/Γ΄ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε.
Αττικής, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καρυστινό
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 693455), Εφοριακό ΤΕ/Ε2, υπάλ−
ληλο του 8ου Τμήματος Ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.
2. Γεώργιο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
Ξ 034004), Δικηγόρο με πάγια αντιμισθία αορίστου
χρόνου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την
Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.
Ν 011811), Δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Γενικής Δι−
εύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι−
κονομικών.
3. Χαρίκλεια Μαυρίδου του Βλασίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 653413),
Εφοριακό ΠΕ/Β3, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Φο−
ρολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με αναπλη−
ρώτρια την Μαρία Στάντζου του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΗ
083294), Εφοριακό ΠΕ/Β2, Προϊσταμένη του Τμήματος
Δ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων.
4. Γεωργία Μηλιώνη του Πέτρου (Α.Δ.Τ. Π 068662), Προ−
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώ−
τρια την Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη (Α.Δ.Τ. ΑΗ
534261), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απονομής Χάριτος
και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Κωνσταντίνο Γεωργάρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ
072117), Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος,
με αναπληρωτή τον Άγγελο Τζερμιαδιανό του Κωνστα−
ντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 066059), Επιθεωρητή Β΄ στη Διεύθυνση
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος.
6. Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 522925),
Ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αναπλη−
ρωτή τον Ιωάννη Καραϊσκάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
105324), Νομικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Αλαμάνα Απόστολο του Θεόδωρου (Α.Δ.Τ. 233122031),
Ταξίαρχο – Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας, με
αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κούμπουλα του Θεόδωρου
(Α.Δ.Τ. 236830016), Αστυνομικό Διευθυντή – Διευθυντή
της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
8. Αντώνιο Βιδάλη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. 898/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.),
Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος, με αναπληρωτή
τον Γεώργιο Αλεξανδράκη του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. 777/
ΛΣ – Ε.ΑΚΤ.), Πλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος.
ΙΙ) Η Β΄ Μονάδα «Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπό−
πτων Τρομοκρατίας» από τους:
1. Αντώνιο Μπάκα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. 236928038), Ταξί−
αρχο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας, με αναπληρωτή τον Χρήστο Κοτλίδα
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. 239193028), Αστυνομικό Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.
2. Νικόλαο Πατακιά του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Ξ 398711),
Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄ του Υπουργείου Εξωτερικών,
με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο του Θε−
όδωρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 508343), Αναπληρωτή Νομικό Σύμ−
βουλο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών.
ΙΙΙ) Η Γ΄ Μονάδα «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσια−
κής Κατάστασης» από τους:
1. Ιωάννη Δήμα του Σταματίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 134562),
υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών/Δ3 και υπεύθυνο του έργου
«Υπηρεσίες για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο
και την επεξεργασία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατά−
στασης – Πόθεν Έσχες» του Υπουργείου Οικονομικών,
με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Παναγόπουλο του Ηλία
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 632994), υπάλληλο του κλάδου Ειδικού Επι−
στημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα στα δίκτυα Η/Υ
του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Ιωάννη Περρέα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 104794),
Επιθεωρητή Α΄ στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρω−
τή την Μαρία Γαρυφάλλου του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Σ 527448),
Επιθεωρητή Β΄ στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή του ορί−
ζεται έως την 30η Ιουνίου 2016.
Η θητεία των μελών ορίζεται για τρία (3) έτη από τη
δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2014