ΣτΕ 391/2008 η πρώτη απόφαση Mall

ΣτΕ 391/2008 η πρώτη απόφαση Mall

Περιμένοντας μέρα με την ημέρα την απόφαση της Ολομέλειας για το mall δημοσιεύουμε μια σειρά αποφάσεων που προηγήθηκαν και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των ζητημάτων που προέκυψαν.
Ιδού λοιπόν η παραπεμπτική του ΣΤΕ.
Φυσικά από τότε πέρασαν πολλά χρόνια.

Αριθμός 391/2008

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Μαΐου 2006, με την εξής σύνθεση
: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Π. Πικραμμένος, Ν.
Ρόζος, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλοι, Ολ. Παπαδοπούλου,
Χρ. Λιάκουρας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γ. Σακελλαρίου, Γραμματέας του Ε΄
Τμήματος.

Για να δικάσει την από 19 Φεβρουαρίου 2004 αίτηση :
των : 1) …….. … ……….., δικηγόρου, οδός ….. ………, αριθμός
., Αθήνα, ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. …..), 2) …….
……., κατοίκου ……… Αττικής, οδός ……, αριθμός ., ο οποίος με την
από 2 Μαΐου 2006 έγγραφη δήλωσή του παραιτείται από το δικόγραφο της
κρινόμενης αίτησης και 3) Σωματείου με την επωνυμία «………….. ………
………», που εδρεύει στο ……. Αττικής, οδός ………….., αριθμός ..,
το οποίο παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, που
τον διόρισε στο ακροατήριο η Πρόεδρός του Μαρία Παπασυμεών,
κατά των : 1) Υπουργού …………, ……… ……. και …………., 2)
Υπουργού ………….., ………. και ……. ….., οι οποίοι παρέστησαν
με τον Παρασκευά Χρυσοστομίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
3) Υπουργού ………… και ……….. ………., ο οποίος παρέστη με την
Αναστασία Ζαφειριάδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων : 1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «…….
………. ……. …….. …….. …….. και ……….. ………», που
εδρεύει στο ……. Αττικής, οδός ……….., αριθμός .. και …….. [πρώην
«…….. ……… ………. …….. ………. του Δήμου ……….», η
οποία παρέστη με τους δικηγόρους : α) Φίλιππο Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310) και β)
Κωνσταντίνο Αλεξίου (Α.Μ. 4518), που τους διόρισε με πληρεξούσιο, 2)
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
…….., αριθμός …, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Γιαννόπουλο
(Α.Μ. 4399), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 3) Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «……… ……. ………. ….. – …… ….. ….» (……..
– …. …. …), που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998
(ΦΕΚ Α΄ 66), που εδρεύει στην …. …. Αττικής, οδός ……., αριθμός . και
……. …….., η οποία με την από 7.3.2006 έγγραφη δήλωσή της παραιτείται
από το δικόγραφο της παρεμβάσεως.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν «οι εις το ΦΕΚ Α΄
302/24.12.2003, υπό το ένδυμα νόμου (3207/03, αρθ. 6), εμπεριεχόμενες
πολεοδομικές ρυθμίσεις, ήτοι έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου στον χώρον Ο.Α.Κ.Α.
Αμαρουσίου, έγκρισης πράξεων εφαρμογής, άδεια κατασκευής εγκαταστάσεων,
καθορισμός χρήσεων, έγκρισης της θέσεως και διατάξεως των κτιρίων διά
χαρακτηρισμού της τοιαύτης έγκρισης ως πολεοδομική άδεια και, τέλος, άδεια
απ’ ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Π.
Πικραμμένου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πρώτο από τους αιτούντες, ως δικηγόρο και ως
πληρεξούσιο του τρίτου αιτούντα, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους
προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους
πληρεξούσιους των παρεμβαινόντων και τους αντιπροσώπους των Υπουργών, οι
οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του
δικαστηρίου και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο
παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄ υπ’ αριθμ. 657024 και 670724 του
2004).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση «των εις το ΦΕΚ Α΄
302/24.12.2003, υπό το ένδυμα νόμου (3207/03, αρθ. 6), εμπεριεχομένων
πολεοδομικών ρυθμίσεων, ήτοι εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου στον χώρον
Ο.Α.Κ.Α. Αμαρουσίου, εγκρίσεως πράξεων εφαρμογής, αδείας κατασκευής
εγκαταστάσεων, καθορισμού χρήσεων, εγκρίσεως της θέσεως και διατάξεως των
κτιρίων δια χαρακτηρισμού της τοιαύτης εγκρίσεως ως πολεοδομικής αδείας και,
τέλος, αδείας απ’ ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».

3. Επειδή, με δήλωσή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου της
Επικρατείας (υπ’ αριθμ. Π2428/2.5.2006) ο δεύτερος εκ των αιτούντων Δορύλαος
Κλαπάκης υπέβαλε παραίτηση από το δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως.
Επίσης, με δήλωσή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η …. με την επωνυμία «………. …….. …….. ……. –
…… …. ….» υπέβαλε παραίτηση από το δικόγραφο της παρεμβάσεως που είχε
ασκήσει στην ανοιγείσα με την υπό κρίση αίτηση δίκη.

4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Η …. «……
….. …. ….», στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας το 2004, ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή και κατάλληλη
φιλοξενία στους διαπιστευμένους, κατά την διάρκεια των Αγώνων, εκπροσώπους
των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Ενόψει της υποχρεώσεώς της αυτής
υπέγραψε μνημόνιο στις 20.3.2001 και, ακολούθως, στις 13.12.2001, σύμβαση με
τον Δήμο Αμαρουσίου, με την οποία ο Δήμος ανέλαβε την υποχρέωση να
διαμορφώσει κατάλληλα και να παραδώσει στην …. «…. …… ….. ….» την
χρήση χώρου ιδιοκτησίας αυτού για την φιλοξενία των εν λόγω εκπροσώπων των
Μ.Μ.Ε. Ο χώρος αυτός αποτελείται από ιδιωτικά ακίνητα του Δήμου ή από ακίνητα
που ο Δήμος απέκτησε εξ αγοράς από ιδιώτες ή κατόπιν απαλλοτριώσεως ή
πολεοδομήσεως, βάσει πράξεων εφαρμογής, και ευρίσκεται δίπλα στις
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στην Πολεοδομική
Ενότητα υπ’ αριθμ. 6 του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου
Αμαρουσίου. Εξ άλλου, ο αυτός Δήμος μαζί με την ….. υπό την επωνυμία
«………. ……… ………. ………. …….. του Δήμου ………….
….» (ήδη ….. …… …… …….. ……. ……… …. ………….
………..) υπέγραψαν στις 20 Νοεμβρίου 2001 προγραμματική συμφωνία με τον
Ο.Ε.Κ. για την εκμετάλλευση ακινήτου ιδιοκτησίας του τελευταίου, εκτάσεως
43.711 τ.μ., συνορεύοντος με τον προαναφερθέντα χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής αυτής συμφωνίας ανελήφθη από τον Δήμο και την
προαναφερθείσα …. η υποχρέωση να κατασκευάσουν αυτοτελές κτίριο γραφείων,
για λογαριασμό του Ο.Ε.Κ. Το εν λόγω ακίνητο ευρίσκεται σε περιοχή στερούμενη
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κατά το χρόνο υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας
αλλά μέσα στα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας υπ’ αριθμ. 17 του ισχύοντος
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής Γ.Π.Σ.) του Δήμου ………… Και για
τις δύο αυτές Πολεοδομικές Ενότητες (υπ’ αριθμ. 6 και 17), το Γ.Π.Σ. του
Δήμου, με την τελευταία του τροποποίηση πριν από την θέση σε ισχύ του νόμου
2947/2001, προέβλεπε μέσο συντελεστή δόμησης 0,8. Η τροποποίηση αυτή
θεσπίστηκε, όπως προκύπτει από το προοίμιο της σχετικής υπουργικής αποφάσεως
(υπ’ αριθμ. 31477/6487/27.10.1997 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 977
Δ΄/11.11.1997), ύστερα από εκτίμηση των στόχων και κατευθύνσεων του
ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας (ν. 1515/1985 – Α΄ 18). Σε ό,τι δε αφορά τις
χρήσεις γης των συγκεκριμένων περιοχών των Πολεοδομικών Ενοτήτων υπ’ αριθμ. 6
και 17 (δηλαδή των ως άνω χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου …………. και του
Ο.Ε.Κ., αντίστοιχα), είχε με την εν λόγω τροποποίηση του Γ.Π.Σ. καθορισθεί ως
χρήση εκείνη της «αμιγούς κατοικίας». Στις 9.10.2001 δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ
(Α΄ 228) ο νόμος 2947/2001 («Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής
Υποδομής κ.λπ.»). Στο άρθρο 2 του νόμου αυτού καθορίζονται διάφορες περιοχές
για την υποδοχή εγκαταστάσεων φιλοξενίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. (τα
επονομαζόμενα «χωριά τύπου»), όπως οι περιοχές αυτές απεικονίζονται σε
θεωρημένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:25.000, αντίγραφο του οποίου σε
φωτοσμίκρυση δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ. Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και
περιοχή προσδιοριζόμενη ως εξής : «Εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου ……….,
ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. και ιδιοκτησίας ιδιωτών στον Δήμο ………. Αττικής»
(παρ. 1 περιπτ. δ του εν λόγω άρθρου 2). Στην ίδια διάταξη ορίζεται,
περαιτέρω, αφ’ ενός μεν ότι ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των
οικοδομησίμων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1, αφ’
ετέρου δε ότι από τις επίμαχες περιοχές η μεν περιοχή ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ.
(περιοχή για την οποία, κατά τα προεκτεθέντα, επί τη βάσει της
προαναφερθείσης προγραμματικής συμφωνίας ο Δήμος ………….. ανέλαβε την
υποχρέωση να κατασκευάσει για λογαριασμό του εν λόγω Οργανισμού κτίριο
γραφείων) θα λειτουργήσει μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως χώρος
υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές (οι εκτάσεις
δηλαδή ιδιοκτησίας του Δήμου ………….) ως χώροι αμιγούς κατοικίας.

Ακολούθως στην παρ. 2α του ίδιου άρθρου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Κ.Σ.Χ.Ο.Π., οριοθετούνται οι παραπάνω
περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι γενικοί και ειδικοί
όροι και περιορισμοί δομήσεως, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης, η γενική
διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων
καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής. Τέλος, στην παρ. 2β του αυτού
άρθρου ορίζεται ότι με τις κοινές αυτές υπουργικές αποφάσεις εγκρίνεται ή
τροποποιείται επιπλέον και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών και ότι
η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων έχει τις συνέπειες έγκρισης
σχεδίου πόλης κατά το ν.δ/μα της 17.7/16.8.1923. Στην αιτιολογική έκθεση του
σχετικού σχεδίου νόμου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι εκτάσεις οι
επιλεγείσες ως χώροι υποδοχής φιλοξενίας των εκπροσώπων του Τύπου, που θα
καλύψουν δημοσιογραφικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004,
επελέγησαν λόγω της εγγύτητας και συλλειτουργίας τους με το βασικό σύστημα
Ολυμπιακών πόλων, ότι η χωροταξική τους επιλογή θα καλύψει μεταολυμπιακά τις
γενικότερες λειτουργικές ανάγκες της Αθήνας ως Μητροπολιτικού Κέντρου
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ότι οι δημιουργούμενες εγκαταστάσεις φιλοξενίας θα
δημιουργήσουν ένα μόνιμο οικιστικό απόθεμα στην ευρύτερη περιοχή της
Πρωτεύουσας και, τέλος, ότι οι επιλεγόμενες εκτάσεις δεν είναι ούτε δασικές
ούτε αναδασωτέες ούτε αρχαιολογικοί χώροι. Ειδικότερα δε, σχετικά με το άρθρο
2 του νόμου, αναφέρεται στην αυτή αιτιολογική έκθεση ότι οι προτεινόμενοι
όροι δόμησης και χρήσεις γης επιδιώχτηκε να είναι συμβατοί με ήπια ανάπτυξη
και με τον γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής καθώς και
ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι όροι αυτοί δεν αποκλίνουν από τα ήδη
ισχύοντα με βάση το πολεοδομικό καθεστώς κάθε περιοχής. Ακολούθησε στις
25.4.2002 η δημοσίευση στην ΕτΚ (Α΄ 91) του νόμου 3010/2002 («Εναρμόνιση του
Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»). Με το άρθρο
11 παρ. 2 περιπτ. β αυτού αντικαταστάθηκε η διάταξη του προπαρατεθέντος
άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. δ’ του ν. 2947/2001, με την οποία είχε ορισθεί ότι ο
συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομησίμων χώρων των επιμάχων
εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ορίστηκε, αντ’ αυτού : «Ο μέσος
συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομησίμων χώρων των παραπάνω
εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής δόμησης κάθε
οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 2». Η
διάταξη αυτή προτάθηκε ενώπιον της Βουλής με τροπολογία της 8ης Μαρτίου 2002
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, όπως δε ρητώς αναφέρεται στην αιτιολογική της έκθεση, με
την νέα αυτή ρύθμιση επιδιώχτηκε να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι ο ήδη
καθορισθείς με το νόμο 2947/2001 γιά την επίμαχη περιοχή συντελεστής δόμησης
1 είναι ο μέσος και ότι το όριο αυτό του 1 έχει τεθεί γιά το σύνολο των
οικοδομησίμων χώρων. Περαιτέρω από τις συζητήσεις ενώπιον της Βουλής σχετικά
με την τροπολογία αυτή (Βλ. παρεμβάσεις της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κυρίως κατά
τη συνεδρίαση ΡΙΔ΄ 3.4.2002 – Πρακτικά Ολομελείας Ι Περιόδου Συνόδου Β΄ σελ.
4935, 4936 και 4950) προκύπτει ότι η ρύθμιση αυτή προτείνεται για να δοθεί η
προαναφερθείσα διευκρίνιση, αλλά και προκειμένου να καταστεί εφικτό να
καθορισθεί συντελεστής δόμησης ακόμη μεγαλύτερος από τον συντελεστή 1 (που
είχε, κατά τα ανωτέρω, ήδη προβλεφθεί κατ’ ανώτατο όριο με την προαναφερθείσα
διάταξη του ν. 2947/2001) και μέχρι 2 στον χώρο ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ., για
τον οποίο η τελευταία αυτή διάταξη είχε προβλέψει ως χρήσεις γης τις χρήσεις
πολεοδομικού κέντρου και για τον οποίο υπήρχε η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί,
εκτός από γραφεία του Ο.Ε.Κ., και για την εγκατάσταση εμπορικού κέντρου.

Κατ’ επίκληση των διατάξεων αυτών του άρθρου 2 παρ. 1 (περ. δ) και παρ. 2
(περ. α, β) του ν. 2947/2001, όπως τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω με το ν.
3010/2002 ισχύουν, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 16043/12-8-2002 κοινή υπουργική
απόφαση (Δ΄705), με την οποία οριοθετήθηκε η επίμαχη έκταση του χώρου
φιλοξενίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και του προσωπικού ασφαλείας για την
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων (παρ. Ι 1), εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της
προοριζομένης, κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2947/2001, για
την υποδοχή εγκαταστάσεων φιλοξενίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. περιοχής, που
αποτελούσε την Πολεοδομική Ενότητα υπ’ αριθμ. 17 του Γ.Π.Σ. του Δήμου
……….., τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (παρ. Ι 2) και
καθορίστηκαν η γενική διάταξη των κτιρίων (παρ. Ι 3) καθώς και οι όροι και
περιορισμοί δόμησης της περιοχής αυτής αναλυτικά (παρ. ΙΙ), στο πλαίσιο της
προαναφερθείσης διατάξεως του ν. 2947/2001 (αρθρ. 2 παρ. 1 περ. δ – όπως ήδη
κατά τα ανωτέρω ισχύει). Συγκεκριμένα, με την προαναφερόμενη διοικητική πράξη
η περιοχή διαιρέθηκε σε 4 οικοδομικά τετράγωνα (εφεξής Ο.Τ.) και σε χώρο
παιδικού σταθμού – αναψυχής. Για το Ο.Τ. υπ’ αριθμ. 1 (έκταση ιδιοκτησίας του
Ο.Ε.Κ.) καθορίστηκε συντελεστής δόμησης 2 (κατ’ εξάντληση του ανωτάτου ορίου
της επίμαχης διατάξεως του ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε) σε ό,τι δε αφορά
τις χρήσεις γης απλώς επαναλήφθηκε η πιο πάνω νομοθετική πρόβλεψη και
ορίστηκε ότι το Ο.Τ. αυτό θα υποδεχθεί τις εν γένει χρήσεις πολεοδομικού
κέντρου (κατά την έννοια του από 23.2.1987 π.δ/τος), με εξαίρεση τα
επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τα πρατήρια βενζίνης και τις
εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα
(τα αντιστοιχούντα δηλ. στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου ……….), σε
ό,τι μεν αφορά τις χρήσεις γης επαναλήφθηκε με την παραπάνω απόφαση η ρύθμιση
του νόμου, που προέβλεπε γι’ αυτά χρήση αμιγούς κατοικίας, σε ό,τι δε αφορά
τον συντελεστή δόμησης και ενόψει του ότι για το Ο.Τ. υπ’ αριθμ. 1 είχε
καθορισθεί συντελεστής 2 καθορίστηκαν γι’ αυτά συντελεστές δόμησης από 0,55
μέχρι 0,85, προκειμένου να καταστεί εφικτή η τήρηση της επιταγής του νόμου,
δηλαδή ο μέσος συντελεστής όλων των Ο.Τ. να μην υπερβαίνει το 1. Η ως άνω
Κ.Υ.Α. ακυρώθηκε τελικώς με την υπ’ αριθμ. 1528/ 2003 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την ακόλουθη αιτιολογία : «Με τη
διάταξη του αρθρ. 2 παρ. 1 περιπτ. δ του ν. 2947/2001, ο νομοθέτης αφενός μεν
προέβη στον καθορισμό ως χρήσεων γης για την έκταση ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ.
καθόσον αφορά για την χρονική περίοδο μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων
προβλέποντας τη χρήση του «πολεοδομικού κέντρου» ενώ … σύμφωνα με το
προϊσχύον πολεοδομικό καθεστώς (απόφαση υπ’ αριθμ. 31477/6487/ 27.10.1997 του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί τροποποιήσεως του Γ.Π.Σ.) είχε θεσπισθεί για την
έκταση αυτή η χρήση της αμιγούς κατοικίας, αφετέρου δε προέβη σε αύξηση του
συντελεστού δόμησης για το σύνολο της επίμαχης περιοχής από 0,8 κατά μέσο όρο
που, κατά τα ανωτέρω, ίσχυε επί τη βάσει του προϊσχύοντος πολεοδομικού
καθεστώτος, σε 1, ενώ με την νεότερη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 β του ν.
3010/02 τροποποιήθηκε περαιτέρω η εν λόγω διάταξη για να διευκρινισθεί ότι ο
νέος αυτός αυξημένος στο 1 συντελεστής νοείται ως μέσος συντελεστής για το
σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων της επίμαχης περιοχής.

Με τα δεδομένα όμως αυτά, οι συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις του ν. 2947/2001
επιφέρουν … ανεπίτρεπτη κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος επιδείνωση
του οικιστικού περιβάλλοντος και των όρων διαβιώσεως των κατοίκων, όπως είχαν
διαμορφωθεί με το προϊσχύσαν πολεοδομικό καθεστώς, εφ’ όσον με αυτές
μεταβάλλονται στη συγκεκριμένη περιοχή επί τα χείρω οι χρήσεις γης με την
επιβολή δυσμενεστέρων από την άποψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
χρήσεων, αυξάνεται δε σ’ αυτήν ο μέσος συντελεστής δόμησης, με συνέπεια να
αυξάνεται σε σχέση με το παρελθόν ο αριθμός των δυναμένων να οικοδομηθούν
συνολικά στην περιοχή επιφανειών. Περαιτέρω οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες
μάλιστα προβλέπονται ως πάγιες για την περίοδο μετά τη λήξη των Ολυμπιακών
Αγώνων, θεσπίστηκαν χωρίς ούτε στον ίδιο το νόμο ούτε στην εισηγητική του
έκθεση να γίνεται επίκληση ειδικού πολεοδομικού λόγου, ο οποίος επέβαλλε την
μεταβολή προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση των πολεοδομικών ρυθμίσεων που
είχαν καθιερωθεί με το μέχρι τότε ισχύον οικείο Γ.Π.Σ. (με πράξη δηλαδή
εκδοθείσα επί τη βάσει σταθμίσεων και εκτιμήσεων προβλεπομένων από την πάγια
πολεοδομική διαδικασία) σχετικά με τις χρήσεις γης στο συγκεκριμένο Ο.Τ. και
με τον μέσο συντελεστή δόμησης στην οριοθετούμενη περιοχή. Τέλος, ούτε από τα
οικεία πρακτικά των συζητήσεων του νόμου ενώπιον του οικείου Τμήματος
διακοπής εργασιών της Βουλής του θέρους 2001 ούτε εξ άλλου από τα πρακτικά
συζητήσεων της Βουλής σχετικά με το μεταγενέστερο νόμο 3010/2002, προκύπτει
ότι ελήφθη υπόψη τέτοιος ειδικός και συγκεκριμένος πολεοδομικός λόγος, ο
οποίος, συνδυαζόμενος τυχόν με στάθμιση και άλλων μη αμιγώς πολεοδομικών
αναγκών, θα καθιστούσε ενδεχομένως, μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων στο
οικιστικό περιβάλλον, επιτρεπτές συνταγματικά τις συγκεκριμένες δυσμενείς,
κατ’ αρχήν, για το περιβάλλον μεταβολές. Συνεπώς, δεν μπορούν να τύχουν
εφαρμογής ως αντικείμενες στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι εν
λόγω διατάξεις του ν. 2947/2001 (άρθρ. 2 παρ. 1 περιπτ. δ εδάφια δεύτερο και
τέταρτο) όπως ήδη ισχύουν, τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω, με τη διάταξη του
άρθρου 11 παρ. 2β του ν. 3010/2002. Δοθέντος δε ότι οι ρυθμίσεις της
προσβαλλόμενης απόφασης στις περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων εν γένει
(χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης, ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθέτηση) τελούν σε
πλήρη αλληλεξάρτηση και είναι άδηλον αν ο κανονιστικός νομοθέτης θα έστεργε
στη διατήρηση σε ισχύ επί μέρους ρυθμίσεων, πρέπει η προσβαλλόμενη υπουργική
απόφαση, που ερείδεται στις εν λόγω αντίθετες με το Σύνταγμα νομοθετικές
διατάξεις, να ακυρωθεί στο σύνολό της». Μετά ταύτα εκδόθηκε ο Ν. 3207/2003
«Ρύθμιση Θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).

Με την παρ. 1 α του άρθρου 6 του νόμου αυτού εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο στον
υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας, με τον καθορισμό
οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και τη
δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου αποκλειστικά για πεζούς,
τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με την κατάργηση οικοδομικών
τετραγώνων, οδών, κοινοχρήστων χώρων, τη δημιουργία νέων οικοδομικών
τετραγώνων και τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
και χώρου παιδικού σταθμού – αναψυχής – αθλητισμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές
φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακας 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύθηκε με το
νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, με την ως άνω παράγραφο
ορίσθηκε ότι η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου επέχει θέση έγκρισης Πράξης
Εφαρμογής για την παραπάνω περιοχή και ότι για τον σκοπό αυτόν, προτάσεις που
υποβλήθηκαν δυνάμει των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του Ν. 2947/2001 (Α΄ 228) θεωρείται ότι επάγονται όλα τα έννομα αποτελέσματά
τους και για την παρούσα ρύθμιση. Ακολούθως, με την παρ. 1β του ως άνω άρθρου
6 καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο. Στην
συνέχεια με την παρ. 1γ προβλέφθηκε ότι στα οικοδομικά τετράγωνα που
αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων
εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού Φιλοξενίας των
Δημοσιογράφων και ότι «μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο
οικοδομικό τετράγωνο 1 επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στην περ. ε
της παρ. 2.3 του Παραρτήματος Α΄ του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985 (Α΄ 18), όπως
η παρ. αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2730/1999 (Α΄ 130), με
εξαίρεση τις χρήσεις των περιπτώσεων 2, 12, 14, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου
8 του από 23.2/6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 166), όπως ισχύει. Στα
οικοδομικά τετράγωνα 2 και 3 επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας. Στο
οικοδομικό τετράγωνο 4 επιτρέπεται η χρήση κατοικίας και η χρήση γραφείων.

Στο οικοδομικό τετράγωνο 5 επιτρέπεται η χρήση παιδικού σταθμού, αθλητισμού
και αναψυχής». Οι ανωτέρω ρυθμίσεις απεικονίζονται σε δύο (2) σχέδια γενικής
διάταξης ολυμπιακής και μεταολυμπιακής χρήσης σε κλίμακα 1:2000, τα οποία
θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των οποίων
αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύθηκαν με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, με την παρ. 2. του ίδιου άρθρου 6 ορίσθηκε ότι
στους πιο πάνω καθοριζόμενους χώρους εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των
κτιρίων, όπως φαίνονται σε τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:200
και σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα 1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράμματα
κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραμμα κάλυψης 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύθηκαν με το
νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια παράγραφο ορίσθηκε ότι
«η παρούσα έγκριση επέχει θέση αδείας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την
εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυμπιακή και μεταολυμπιακή χρήση του
έργου» και ότι «οι απαιτούμενες σύμφωνα με τις οικίες προδιαγραφές μελέτες
για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που
ορίζεται στην παρ. α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Μελέτες που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις του παρόντος
άρθρου». Τέλος με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου 6 ορίσθηκε ότι : «Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται : α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91). β) Η υπ’ αριθμ.
16043/12-8-2002 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ΄ 705/14-8-2002). γ) Η υπ’ αριθμ.
61312/25-10-2002 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χορηγήθηκε η άδεια
εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων στον ….
….. ……….». Σε εκτέλεση της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 3207/2003 η
εταιρεία «…… ……. ……..» υπέβαλε στη Δ.Ο.Κ.Κ με το υπ’ αριθμ πρωτ.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3275/26-1-2004 έγγραφό της, σε ηλεκτρονική μορφή, τα σχέδια
ολυμπιακής και μεταολυμπιακής χρήσης του χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων στο
Μαρούσι 2004. Κατόπιν αιτήσεων του Δ. Κλαπάκη, με τις οποίες αυτός ζητούσε να
εγκριθούν οι ως άνω μελέτες από την Δ.Ο.Κ.Κ, η τελευταία με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 9275/8-3-2004 έγγραφό της απάντησε, αφού παρέθεσε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 3207/2003, ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της Ενότητας Β΄
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 59936/24-7-2002 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Β΄ 956) «την ευθύνη της τήρησης των ειδικών και γενικών κανονισμών κατά τη
σύνταξη των μελετών και κατά την κατασκευή των έργων την έχει ο αρμόδιος
φορέας», περαιτέρω, δε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16056/3-5-2004 έγγραφό της
προς τον αυτό αιτούντα διευκρίνισε ότι φορέας του έργου δεν είναι η υπηρεσία
αυτή αλλά η «….. …… ……» όπως αναγράφεται στα υποβληθέντα σχέδια.
Ήδη, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται από τους αιτούντες, από τους οποίους ο
πρώτος φέρεται ως δημότης του Δήμου …….. και το τρίτο αποτελεί σωματείο
που κατά το οικείο καταστατικό έχει ως σκοπό την συμβολή στην αναβάθμιση και
προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του ………, η ακύρωση «των εις το ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003, υπό το
ένδυμα νόμου (3207/03, αρθ. 6), εμπεριεχομένων πολεοδομικών ρυθμίσεων, ήτοι
εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου στον χώρον Ο.Α.Κ.Α. Αμαρουσίου, εγκρίσεως
πράξεων εφαρμογής, αδείας κατασκευής εγκαταστάσεων, καθορισμού χρήσεων,
εγκρίσεως της θέσεως και διατάξεως των κτιρίων δια χαρακτηρισμού της τοιαύτης
εγκρίσεως ως πολεοδομικής αδείας και, τέλος, αδείας απ’ ευθείας εκποιήσεως
των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».

5. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει στη δίκη η
…. με την επωνυμία «…. ……… ……. ……. ……… …….. ΚΑΙ
………… ……..», η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να κατασκευάσει,
με δαπάνες, επιμέλεια και φροντίδα της, κατοικίες και λοιπές εγκαταστάσεις
φιλοξενίας για 1.600 δημοσιογράφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της «…..
2004», οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση μεταξύ «…… …..» και Δήμου
………. για την παραχώρηση χρήσης χώρου φιλοξενίας. Περαιτέρω, με έννομο
συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει στη δίκη το Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», ενόψει όσων εκτίθενται ανωτέρω
στην υπ’ αριθμ. 4 σκέψη.

6. Επειδή, στο άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζεται ότι : «1. Η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και
δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της
αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων … 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη,
η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών
υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές
επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης». Περαιτέρω,
στο άρθρο 26 ορίζεται ότι : «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται
από τα δικαστήρια. οι αποφάσεις του εκτελούνται στα όνομα του Ελληνικού
Λαού». Τέλος, στο άρθρο 28 ορίζεται ότι : «1. Οι γενικά παραδεδεγμένοι
κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις από την
επικύρωσή τους με νόμο, και της θέσης τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους
καθεμιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού Ελληνικού δικαίου και
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου …. 2. Για να εξυπηρετηθεί
σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί
να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών
αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση του νόμου που
κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων
του όλου αριθμού των βουλευτών ….».

7. Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι δεν αποκλείεται μεν η,
κατ’ απόκλιση από την συνήθη διοικητική διαδικασία που προβλέπεται από τις
κείμενες κανονιστικού χαρακτήρα νομοθετικές διατάξεις, θέσπιση ατομικών
ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι με τις ρυθμίσεις αυτές δεν θίγονται ατομικά δικαιώματα
και δεν παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή αρχές, καθώς και οι
σχετικοί ορισμοί του κοινοτικού δικαίου. Δεδομένου ότι πρόκειται πάντως για
απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η θέσπιση ατομικών
ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο είναι δυνατή
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και επομένως, οι λόγοι προσφυγής στην
διαδικασία αυτή πρέπει να προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του
νόμου (ΣτΕ 1567/2005).

8. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 20 του Συντάγματος ορίζεται ότι «1. Καθένας
έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να
αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως
νόμος ορίζει, ενώ στο άρθρο 87 αυτού ορίζεται ότι «1. Η δικαιοσύνη απονέμεται
από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν
λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. 2 …», στο άρθρ. 93 ότι «1. Τα
δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται
με ειδικούς νόμους. 2 … 3 … 4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν
νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα», στο άρθρ. 94
ότι «1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των
αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται
οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας διαδικασίας, όπως νόμος
ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία
εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση
κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών
διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. 4 …» και στο άρθρ. 95
ότι «1. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως : α) Η
μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για
υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου β) … γ) Η εκδίκαση των διοικητικών
διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους
νόμους. 2… 3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου
της Επικρατείας μπορούν να υπάγονται με νόμο, ανάλογα με τη φύση ή τη
σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Το Συμβούλιο της
Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθμό, όπως νόμος ορίζει».

9. Επειδή, ο Αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και οι Σύμβουλοι Ν. Ρόζ