ΣτΕ Ολ 1540/2013

ΣτΕ Ολ 1540/2013

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν 4024/2011 που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας τους και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013 σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ Ολ 1540/2013 (Αντίθετες μειοψηφίες).

Αριθμός 1540/2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Απριλίου2012, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του αρχαιοτέρου του Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χ. Ράμμος, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Βηλαράς, Μ. – Ε.Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Μ. Γκορτζολίδου, Γ. Τσιμέκας, Π. Καρλή, Α.Ντέμσιας, Σ. Χρυσικοπούλου, Η. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β.Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ.Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Μ. Πικραμένος,Β. Αναγνωστοπούλου – Σαρρή, Σύμβουλοι, Β. Κίντζιου, Ι. Σύμπλης, Χ. Μπολόφη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Αραβαντινός και Α. Καλογεροπούλου καθώς και ο Πάρεδρος Ι. Σύμπλης μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 8 Δεκεμβρίου 2011 αίτηση:

της …, κατοίκου Αθηνών (…), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δ. Χριστόπουλο (Α.Μ. 8860), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος παρέστη με τη Β. Πανταζή, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 108858/25.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2011 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 5 Ιανουαρίου 2012 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή λόγω κωλύματος κατά την έννοια του άρθρου 26του Ν. 3719/2008 (φ. 214) της Συμβούλου Σπυριδούλας Χρυσικοπούλου, τακτικού μέλους της συνθέσεως που εκδίκασε την κρινόμενη υπόθεση, έλαβε μέρος στην διάσκεψη αντ’ αυτής ως τακτικό μέλος ο Σύμβουλος Βασίλειος Αραβαντινός, αναπληρωματικό μέχρι τώρα μέλος της συνθέσεως (βλ. ΣτΕ 35-39, 94-95/2013 Ολομέλεια και Πρακτικό Διασκέψεως της Ολομελείας 131/2012).

2. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1205979, 3153142/2011 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

3. Επειδή η κρινόμενη αίτηση εισάγεται προς συζήτηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 3900/2010 (φ. 213) κατόπιν της 23/2011 πράξεως της Επιτροπής της εν λόγω διατάξεως του Ν. 3900/2010.

4. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της 108858/25.11.2011 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση της αιτούσας, δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου γραμματέων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 4024/2011 (φ.226/27.10.2011).

5. Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 8 του Ν. 4024/2011, την 28η Δεκεμβρίου 2011 (φ. Γ΄ 1159),δηλαδή έλαβε νόμιμη υπόσταση πριν από την συζήτηση της παρούσας υποθέσεως, και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι παραδεκτή από την άποψη αυτή, αν και κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ασκήθηκε η αίτηση αυτή (στις 8.12.2011) δεν είχε ακόμα λάβει χώραν η προβλεπόμενη δημοσίευση (βλ. ΣτΕ 481/1966 Ολομέλεια, 1810/1983Ολομέλεια και 985/2001).

6. Επειδή ο Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ορίζει στο άρθρο 4 (που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο δεύτερο, με τίτλο: «Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικές εξελίξεις των υπαλλήλων του κράτους,των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα και συναφείς διατάξεις») τα εξής: «Πεδίο εφαρμογής – 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ): α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)πρώτου και δεύτερου βαθμού, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α).Επίσης υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών,των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, δ) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της, και της Προεδρίας της Δημοκρατίας με την επιφύλαξη των οριζομένων στο π.δ. 351/1991 (Α’121), όπως ισχύει, ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), ζ) οι υπάλληλοι και, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α’ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 2.Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου … εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17». Εξ άλλου ο ίδιος Ν. 4024/2011, ορίζει στο άρθρο 33 (το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο τρίτο με τίτλο: «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία») τα εξής: «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – 1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις: α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ33/2006 (Α` 280), β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β., ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. … Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσδιορίζονται κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω. β. … γ. Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ` ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013. 2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ, καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1γ τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) από την κατάργηση της θέσης και μέχρι τη συμπλήρωση της τριακοπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο1γ. 3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρεπομένων. 4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων. …5. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 6. … 7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 1β και 1γ, καθώς και των παραγράφων 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου: α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1514/1985, β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό –παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων,γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν μισθολογικά και βαθμολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του ίδιου Υπουργείου που υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καθώς και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και το προσωπικό της Ε.Υ.Π., ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατέχουν θέση προϊσταμένου ή αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η) … θ) … ι) … ια) … 8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου και για τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου ή τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, καταργείται η θέση του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλληλος που απολύθηκε ή τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός οργανικών θέσεων στους οικείου οργανισμού. Για την κατάργηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ανά φορέα, από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου». Το άρθρο 35 του ίδιου νόμου (με τίτλο «Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών – Ανακατανομή οργανικών θέσεων») ορίζει τα εξής: «1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται δια του παρόντος Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών … . Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της υφισταμένης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο αρμοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2. Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ύστερα από εισήγηση της οικείας Επιτροπής Αναδιοργάνωσης μέχρι την 31.12.2011 … . Με την απόφαση ανακατανομής προσδιορίζονται κατά κλάδο και κατά κατηγορία οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού. 3.Οι θέσεις που πλεονάζουν μεταφέρονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, στα Υπουργεία ή και Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία ελλείπουν αναγκαίες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εάν δεν ελλείπουν, καταργούνται. 4. … 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, στον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος». Στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του». Τέλος ο μεταγενέστερος Ν. 4038/2012 (φ. 14/2.2.2012) ορίζει στο άρθρο 6 ότι:“1. … 8. Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α’ 226)προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «1γ) Κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου,δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) οι υπάλληλοι των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η27.10.2011.» 9. … 10. … “.

7. Επειδή από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, που παρατέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, προκύπτει ότι στους απολυομένους αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του νόμου αυτού δεν περιλαμβάνονται, πάντως, οι δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι συμβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων (ΣτΕ 3034/2008Ολομέλεια) και αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την οποία προνοεί το Σύνταγμα (άρθρο 92), (ΣτΕ 1482/2002, 108-116/1997 Ολομέλεια) και για την οποία έχει θεσπισθεί αυτοτελής κώδικας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2812/2000 (φ. 6 – Σημειωθήτω ότι σύμφωνα με την οικεία εισηγητική έκθεση ο κώδικας περιέχει πλήρη ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων αυτών που συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων). Τούτο προκύπτει ιδίως από την γραμματική διατύπωση και την συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 33 και του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου. Πράγματι, το άρθρο 4 στην παράγραφο 1 εδάφιο α΄, χρησιμοποιεί τον όρο «μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» εντάσσοντας σε αυτόν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όχι όμως τις άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, για τους οποίους γίνεται ειδική αναφορά στο επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου (: «Επίσης υπάγονται … »). Το ίδιο περιεχόμενο έχει ο όρος «πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι», που χρησιμοποιεί ο ίδιος νόμος και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄, δεν περιλαμβάνει δηλαδή και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή δεν αναιρείται από την μεμονωμένη αναφορά, στο προηγούμενο εδάφιο β΄ της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 33, στην διάταξη του άρθρου 145 του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (που αφορά την δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα όσων πληρούν προϋποθέσεις αυτοδίκαιης αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως). Εξ άλλου ούτε οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, εφ΄ όσον σε αυτές δεν γίνεται ρητή αναφορά στους εν λόγω υπαλλήλους ούτε αναφορά στις υπηρεσίες των γραμματειών των δικαστηρίων. Επομένως οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 4024/2011 (βλ. και 41/2011 πρακτικό του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας). Την ερμηνευτική αυτή εκδοχή στηρίζει και η αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, στην οποία ως υποκείμενα των ρυθμίσεων καθορίζονται οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι,οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως σκοπός δε των ρυθμίσεων αναφέρεται «ο εξορθολογισμός και ο περιορισμός του υπέρμετρα διογκωμένου δημόσιου τομέα, ο οποίος με δεδομένη την οξεία δημοσιονομική κρίση, επιβαρύνει υπέρμετρα τις δημόσιες δαπάνες κατά τρόπο που δεν είναι δυνατόν πλέον να εξυπηρετηθεί …». Είναι πρόδηλο το γεγονός, εδραζόμενο στην κοινή πείρα και στην ειδική γνώση των δικαστών, ότι οι αναφερόμενες επιδιώξεις του νόμου δεν μπορούν να αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, των οποίων ο αριθμός είναι λίαν περιορισμένος και κατά κανόνα ανεπαρκής για την υποστήριξη της δικαστικής λειτουργίας. Περαιτέρω η εισαχθείσα αναδρομική ρύθμιση με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του Ν. 4038/2012τελούσα σε αρμονία προς την προεκτεθείσα έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων, αποτελεί αποσαφήνιση του περιεχομένου τους, εν όψει μάλιστα του σκοπού της, δεδομένου ότι, όπως εκτίθεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση του τελευταίου νόμου, η διάταξη αυτή εισήχθη εν όψει των κριθέντων για την μη υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Ν. 4024/2011 με το 41/2011 πρακτικό του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και ειδικότερα εν όψει του ότι «η θέσπιση μέτρων όπως η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων αλλά και η θέση σε εργασιακή εφεδρεία και η θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα όπως προβλέπονται στον Ν. 4024/2011, θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθμό, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του … σκοπού του νομοθέτη για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης». Μειοψήφησε η Σύμβουλος Όλγα Ζύγουρα, η οποία διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4024/2011, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, η κατάργηση μεν των κενών οργανικών θέσεων, κατά το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α΄, δεν αφορά στις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, αφού αυτό δεν προβλέπεται ρητώς από τις διατάξεις αυτές∙διάφορο, όμως, είναι το ζήτημα της δια των περ.β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, συμμέτρως ερμηνευομένων, προβλεπομένης αυτοδικαίας απολύσεως, η οποία αφορά και στους δικαστικούς υπαλλήλους, δεδομένου ότι η προβλέπουσα την αυτοδικαία απόλυση διάταξη της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 -το οποίο (άρθρο 33), πάντως, δεν προβλέπει ρητώς την εξαίρεση των δικαστικών υπαλλήλων από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του-καταλαμβάνει, κατ΄ αρχήν, κατά το γράμμα της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. πρώτο περ. β΄ του νόμου αυτού, και τους δικαστικούς υπαλλήλους, περαιτέρω δε, κατά το γράμμα της, η διάταξη αυτή (33 παρ.1) αναφέρεται σε υπαλλήλους που παρέμειναν στην υπηρεσία δυνάμει των με τη διάταξη αυτή καταργουμένων διατάξεων, μεταξύ των οποίων η διάταξη του άρθρου 145 παρ 2 εδ. τρίτο του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά. Μειοψήφησε επίσης ο Σύμβουλος Μιχ. Πικραμένος, ο οποίος διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4024/2011, βασικός πυλώνας του νομοθετήματος αυτού αποτελούν οι διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου για το ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, με τις οποίες επιχειρείται η αντιμετώπιση χρόνιων φαινομένων παθογένειας του ελληνικού δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τα φαινόμενα αυτά επιτάσσουν την αλλαγή της λειτουργικής οργάνωσης της διοίκησης, προκειμένου να επιτευχθεί για το δημόσιο τομέα η δημιουργία ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Στο προσωπικό του δημοσίου τομέα περιλαμβάνονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4024/2011, οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών, με συνέπεια οι διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου να καταλαμβάνουν, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, και αυτή την κατηγορία υπαλλήλων. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4024/2011 με το άρθρο 33 καταργούνται κενές οργανικές θέσεις και εισάγεται ο θεσμός της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ., με τις επιλογές δε αυτές «επιχειρείται ο εξορθολογισμός και ο περιορισμός του υπέρμετρα διογκωμένου δημόσιου τομέα, ο οποίος με δεδομένη την οξεία δημοσιονομική κρίση, επιβαρύνει υπέρμετρα τις δημόσιες δαπάνες κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό πλέον να εξυπηρετηθεί». Στο πλαίσιο αυτό της μείωσης του υπηρετούντος προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες, το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ως άνω νόμου προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ο.τ.α. και λοιπών ν.π.δ.δ. που συμπληρώνουν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31.12.2013, ενώ στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζονται ρητώς οι κατηγορίες εκείνες των υπαλλήλων που δεν υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι. Με το σύνολο των ανωτέρω ρυθμίσεων ο νομοθέτης θέλησε να αναδιοργανώσει το δημόσιο τομέα, μεταξύ δε των επιλογών του ήταν και η μείωση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, προκειμένου να εξοικονομηθούν δημόσιες δαπάνες ενόψει της αρχής της δημοσιονομικής προσαρμογής η τήρηση της οποίας, κατά τα αναφερόμενα στη «Γενική Παρουσίαση» της εισηγητικής έκθεσης, έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την οικονομική και πολιτική επιβίωση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Υπό τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ΄ του ν.4024/2012, ερμηνευόμενη ενόψει του σκοπού του νόμου και της συστηματικής διάρθρωσης του νομοθετήματος ως προς την έννοια του δημοσίου τομέα, καταλαμβάνει και την κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις ρητά αναφερόμενες στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου εξαιρέσεις, και επομένως ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη αυτή, να απορριφθεί ως αβάσιμος.

8. Επειδή από τον φάκελο της κρινόμενης υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1953, διορίσθηκε αρχικώς δόκιμη δικαστική υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με την 96993/1976 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (φ. Γ΄ 428/25.10.1976) στο Ειρηνοδικείο Τευθίδος και τελικώς μετατέθηκε με την 43380/1993 απόφαση του ιδίου Υπουργού στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου υπηρετούσε με βαθμό Α΄, κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου γραμματέων. Στις 27.11.2011, οπότε άρχισε να ισχύει ο Ν. 4024/2011, η αιτούσα ήταν πενήντα οκτώ ετών, δηλαδή είχε υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της και είχε συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι της είχε αναγνωρισθεί ως συντάξιμη η προϋπηρεσία της στο δημόσιο διάρκειας δύο (2) ετών, εννέα (9) μηνών και δώδεκα(12) ημερών. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις 28.12.2011 (φ. Γ΄ 1159), διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυσή της από27.11.2011, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του Ν.4024/2011. Εν όψει όμως όσων έγιναν δεκτά, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη διότι στους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως η αιτούσα, δεν έχει πεδίο εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του Ν. 4024/2011,δυνάμει της οποίας διαπιστώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση η αυτοδίκαιη απόλυσή της. Για τον λόγο αυτόν που βασίμως προβάλλεται πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Κατά την γνώμη όμως της Συμβούλου Όλγας Ζύγουρα και του Συμβούλου Μιχ. Πικραμένου, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν προηγουμένως, η αιτούσα ως δικαστική υπάλληλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και άρα ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως θα έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος.

9. Επειδή κατόπιν τούτων το Δικαστήριο κρατεί και δικάζει την κρινόμενη αίτηση, η οποία περαιτέρω πρέπει να γίνει δεκτή για τον προεκτεθέντα λόγο. Κατόπιν αυτών παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των υπολοίπων προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Επιλύει το ζήτημα της εννοίας του άρθρου 33 παράγραφος1 εδάφιο γ΄ του Ν. 4024/2011.

Κρατεί και δικάζει την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως.

Δέχεται την αίτηση και ακυρώνει την 108858/25.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φ. Γ΄ 1159/28.12.2011) κατά το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο την δικαστική δαπάνη της αιτούσας που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 14η Ιουνίου 2012

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας

Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ.Παπασαράντη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 2013.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κ.Μενουδάκος Μ. Παπασαράντη