Ο ΣΔΟΕ για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο ΣΔΟΕ για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Στο “μικροσκόπιο” του ΣΔΟΕ μπαίνει  μετρό της Θεσσαλονίκης, μετά από εντολή του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η έρευνα για παράβαση καθήκοντος και άλλες αξιόποινες πράξεις παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την ανάλογη έρευνα για την Υποθαλάσσια Σήραγγα.

Ζητούμενο είναι να διακριβωθεί η αιτία της καθυστέρησης στην κατασκευή του την τελευταία οκταετία και ποιες ενέργειες έγιναν για να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν. Όλα αυτά μετά από καταγγελία ορκωτού λογιστή. Η έρευνα ανατέθηκε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και θα κληθούν να καταθέσουν οι υπεύθυνοι του Αττικό Μετρό, της αναδόχου κοινοπραξίας, ο λογιστής που έκανε την καταγγελία και ένας δημοσιογράφος.

Θα ληφθούν υπόψη, επίσης, η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και η ένσταση της αναδόχου εταιρίας ΑΕΓΕΚ κατά της απόρριψης από την Αττικό Μετρό του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, θα διερευνηθούν τα εξής:

1. Αν τίθεται θέμα ζημιάς του ελληνικού δημοσίου από ενδεχόμενη επιβάρυνση πληρωμής υπέρογκων αποζημιώσεων εξαιτίας ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

2. Αν υπήρξε πλημμελής σύνταξη της σχετικής σύμβασης αναδοχής με αποτέλεσμα να μην προβλέπει αυτή ξεχωριστούς όρους για όλες τις περιπτώσεις (αρχαιολογικές ανασκαφές , απαλλοτριώσεις κλπ), οι οποίες είναι εξαιρετικά συνήθεις και επαναλαμβανόμενες σε τέτοιου μεγέθους έργα, καθώς και αν υφίσταται ευθύνη μη πρόβλεψης σχετικών όρων με βάση τους οποίους θα είχε αποφευχθεί ο κίνδυνος πληρωμής, ενδεχομένως, αποζημιώσεων.

3. Αν υπήρξαν μονομερείς αποφάσεις της Αττικό Μετρό Α.Ε ή όποιας άλλης Αρχής, που παραβίασαν την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία με συνέπεια να παρέχουν το δικαίωμα στην κοινοπραξία κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης (ΑΕΓΕΚ) διεκδίκησης αποζημιώσεων και αν υφίσταται ευθύνη του ΔΣ και των νομικών συμβούλων που ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική καταγγελία.

4. Αν υπάρχουν ενέργειες ή παραλείψεις δημοσίων λειτουργών που συνέτειναν στην καθυστέρηση, πέραν κάθε λογικής πρόβλεψης των εργασιών ολοκλήρωσης του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Να διερευνηθεί αν υφίστανται παρελκυστικές αιτήσεις ακυρώσεων και σε θετική περίπτωση, αν το δημόσιο έχει καταθέσει εγκλήσεις και αγωγές αποζημιώσεως σχετικά με τη ζημιά που έχει υποστεί από παρελκυστικές ενέργειες τρίτων.

5. Να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, για την καθυστέρηση του μηχανήματος ΤΒΜ (μετροπόντικας) κι αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Αττικό Μετρό Α.Ε προκειμένου να αποζημιωθεί.

6. Να διερευνηθεί αν υφίσταται θέμα μη ορθής σύνταξης των μελετών των προβλεπόμενων αρχαιολογικών ερευνών, με αποτέλεσμα αυτές να ξεπεράσουν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό τους, και αν ναι, ποιος τις συνέταξε και αν η Αττικό Μετρό έχει ασκήσει το δικαίωμα της αποζημίωσης για τη ζημιά του ελληνικού δημοσίου.

7. Να διερευνηθεί σχολαστικά αν υπάρχει ευθύνη ή όχι για το γεγονός ότι ενώ έχει παρέλθει το 90% του χρόνου έχει πραγματοποιηθεί μόνο το 23% του έργου και αν δημόσιος φορέας υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του οποίου ανήκει η δημόσια περιουσία έχει ασκήσει τα δικαιώματα για την αποκατάσταση τυχόν απώλειας του δημοσίου χρήματος.

Πληροφορίες από voria.gr