ο οοσα για τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις- bid rigging

ο οοσα για τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις- bid rigging

Κατευθυντήριες Γραμμές (Οδηγίες) για την Καταπολέμηση της Νόθευσης Διαγωνισμών και της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Βοήθημα για τις Κυβερνήσεις να λάβουν την καλύτερη αξία για τα χρήματά τους

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ

Ανταγωνισμός- Το Κλειδί για Παραγωγικότητα και Ευημερία

Μετάφραση – Επιμέλεια

Κυριάκου Τίκκα

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Νοθεία Προσφορών (ή Αθέμιτη Προσφοροδότηση) λαμβάνει χώρα όταν επιχειρήσεις, οι οποίες διαφορετικά θα αναμενόταν από αυτές να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μυστικά συνωμοτούν να ανεβάσουν τις τιμές ή να χαμηλώσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τους αγοραστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της διαδικαστικής διαδικασίας. Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί συχνά βασίζονται πάνω στην ανταγωνιστική διαγωνιστική διαδικασία για να επιτύχουν καλύτερη αξία των χρημάτων. Χαμηλές τιμές ή/και καλύτερα προϊόντα είναι επιθυμητά γιατί έχουν αντίκτυπο στις πηγές είτε επειδή εξοικονομούνται ή ελευθερώνονται για χρήση σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες.  Η Διαγωνιστική Διαδικασία μπορεί να επιτύχει κατώτερες τιμές ή καλύτερη ποιότητα και καινοτομία μόνο όταν εταιρίες ανταγωνίζονται γνήσια ( π.χ. θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους έντιμα και ανεξάρτητα). Η Νοθεία Προσφορών μπορεί να καταστεί ιδιαιτέρως επιβλαβής όταν επηρεάζει τη Δημόσια Διαγωνιστική Διαδικασία[1]. Τέτοιες συμπαιγνίες λαμβάνουν οικονομικές πηγές από αγοραστές και φορολογούμενους, μειώνουν την Δημόσια Εμπιστοσύνη στη Διαγωνιστική Διαδικασία, και υπονομεύουν τα πλεονεκτήματα της Ανταγωνιστικής Αγοράς.

Η Νοθεία Προσφορών είναι μια παράνομη πρακτική σε όλες τις χώρες μέλη του OECD και μπορεί να διερευνηθεί και να τιμωρηθεί κάτω από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και τους κανόνες αυτού. Σε αριθμό χωρών- μελών του ΟECD, η Νοθεία Προσφορών αποτελεί επίσης και Ποινικό Αδίκημα.

 1. Συνήθεις Μορφές Νοθείας Προσφορών

Οι συνομωσίες για τη Νοθεία Προσφορών μπορεί να λάβουν πολλές μορφές, όλες από τις οποίες εμποδίζουν τις προσπάθειες των αγοραστών- συχνά εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων, να λάβουν αγαθά και υπηρεσίες στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Συχνά, ανταγωνιστές συμφωνούν από πριν ποιος θα υποβάλει την νικήτρια προσφορά σε μια διαδικασία για να δοθεί η προσφορά δια μέσω της διαγωνιστικής προσφοροδοτικής διαδικασίας. Ένας συχνός στόχος της συνωμοσίας για νόθευση των προσφορών είναι να αυξήσουν το ποσό της νικητήριας προσφοράς και επιπλέον το ποσό το οποίο ο υποψήφιος που θα νικήσει θα πάρει.

Σχέδια Νοθείας Προσφορών συχνά εμπερικλείουν μηχανισμούς κατανομής και διανομής των επιπρόσθετων κερδών που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της υψηλότερους τελικής διαγωνιστικής προσφοράς μεταξύ των συνωμοτών. Για παράδειγμα, ανταγωνιστές οι οποίοι συμφωνούν να μην υποβάλουν προσφορά ή να  υποβάλουν μια χαμένη προσφορά μπορεί να λάβουν υπεργολαβίες ή να προμηθεύσουν διαγωνισμούς από τον σχεδιασμένο υποψήφιο- νικητή με σκοπό να μοιράσουν τα έσοδα από την παρανόμως ψηλότερη αποκτηθείσα προσφορά μεταξύ τους. Εντούτοις, μακροχρόνιες ετοιμασίες για Νοθεία Προσφορών μπορεί να χρησιμοποιούν πολύ περισσότερες μεθόδους συνεργασίας υπογραφής συμβάσεων με τους νικητές, παρακολουθώντας και κατανέμοντας τα έσοδα από τις Νοθείες Προσφορών, εντός περιόδου μηνών ή χρόνων. Η Νοθεία Προσφορών μπορεί επίσης να περιέχει χρηματικές πληρωμές από τον σχεδιασμένα υποψήφιο-νικητή σε ένα ή περισσότερους από τους συνωμότες. Αυτό που αποκαλείται αμοιβή αποζημίωσης είναι κάποτε συνδεδεμένο με γραφεία που υποβάλλουν «Συγκεκαλυμμένες» (Ψηλές) προσφορές[2].

Παρόλο που άτομα και εταιρίες μπορεί να συμφωνήσουν να εκτελέσουν σχήματα Νοθείας Προσφορών με ποικιλία τρόπων, συνήθως εκτελούν με μια ή περισσότερες από αρκετές κοινές στρατηγικές. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι κοινώς αποκλειστικές. Για παράδειγμα, η «συγκεκαλυμμένη προσφορά» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με το σχήμα της «περιστροφής προσφοράς». Αυτές οι στρατηγικές με τις σειρά τους μπορεί να έχουν αποτέλεσμα στα πρότυπα που οι υπεύθυνοι του διαδικαστικού διαγωνισμού μπορούν να εντοπίσουν και να στα οποία μπορούν να βοηθήσουν να αποκαλυφθούν σχήματα νοθείας προσφορών.

Συγκεκαλυμμένη Προσφορά. Συγκεκαλυμμένη ( επίσης αποκαλείται συμπληρωματική, ευγενική, ενδεικτική, ή συμβολική) προσφορά είναι ο πιο συχνός τρόπος με τον οποίο τα σχήματα της Νοθείας Προσφορών λειτουργούν. Συμβαίνει όταν άτομα ή εταιρίες συμφωνούν να υποβάλουν προσφορές οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 1) ο ανταγωνιστής συμφωνεί να υποβάλει μια προσφορά η οποία είναι ψηλότερη από την προσφορά του προσχεδιασθέντος υποψηφίου- νικητή, 2) ο ανταγωνιστής υποβάλλει μια προσφορά η οποία είναι πολύ ψηλή για να γίνει αποδεκτή, ή 3) ο ανταγωνιστής υποβάλλει μια προσφορά που περιέχει ειδικούς όρους οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι απαράδεκτοι για τον αγοραστή. Η συγκεκαλυμμένη προσφορά είναι σχεδιασμένη να δίνει την μορφή ενός γνήσιου ανταγωνισμού.

Κατάπνιξη Προσφοράς. Το σχήμα της Κατάπνιξης Προσφοράς περιλαμβάνει συμφωνίες μεταξύ των ανταγωνιστών στις οποίες μία ή περισσότερες εταιρίες συμφωνούν να απέχουν από προσφοροδότηση η αποσύρουν μια προηγουμένως υποβληθείσα προσφορά έτσι ώστε η σχεδιασμένη νικητήρια προσφορά να γίνει αποδεκτή. Στην ουσία,  «Κατάπνιξη Προσφοράς» σημαίνει ότι η εταιρία δεν υποβάλλει προσφορά για τελική αξιολόγηση.

«Περιστροφή Προσφοράς» Σε σχήματα «Περιστροφής Προσφοράς» συνωμοτικές εταιρίες συνεχίζουν να υποβάλλουν προσφορές, αλλά συμφωνούν να παίρνουν με σειρά την νικητήρια (π.χ., χαμηλότερη ποιοτικά) προσφορά. Ο τρόπος με τον οποίο οι συμφωνίες «Περιστροφής Προσφοράς» λειτουργούν μπορεί να ποικίλουν. Για παράδειγμα, συνωμότες μπορεί να επιλέξουν να διανέμουν περίπου ίδια χρηματικά ποσά από συγκεκριμένες ομάδες διαγωνιστικών διαδικασιών σε κάθε εταιρία ή να διανέμουν τους όγκους που αναλογούν στο μέγεθος κάθε επιχείρησης.

«Κατανομή Αγοράς». Οι ανταγωνιστές χαράσσουν την αγορά και συμφωνούν να μην ανταγωνίζονται για συγκεκριμένο πελατολόγιο ή συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Ανταγωνιστικές εταιρίες μπορεί, για παράδειγμα, να διανέμουν συγκεκριμένους πελάτες ή τύπους πελατών σε διάφορα γραφεία, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να μην υποβάλλουν προσφορά ( ή να υποβάλλουν μόνο συγκεκαλυμμένη) σε δημόσιους διαγωνισμούς που προσφέρονται από συγκεκριμένη τάξη δυνητικών πελατών οι οποίοι διαμοιράζονται σε συγκεκριμένη εταιρία. Σε αντάλλαγμα, ο ανταγωνιστής δεν θα υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά σε μια σχεδιασμένη ομάδα πελατών που έχουν κατανεμηθεί σε άλλες εταιρίες στη συμφωνία.

Χαρακτηριστικά βιομηχανίας, προϊόντων και υπηρεσίας που υποβοηθούν στην συμπαιγνία.

Με σκοπό οι εταιρίες να εκτελέσουν μια επιτυχή συμφωνία συμπαιγνίας, πρέπει να συμφωνήσουν μια συγκεκριμένη πορεία δράσης για εκτέλεση της συμφωνίας, παρακολουθώντας αν άλλες εταιρίες τηρούν την συμφωνία, και εγκαθιστώντας ένα τρόπο τιμωρίας των εταιριών που παραβιάζουν την εν λόγω συμφωνία. Παρόλο που η «Νόθευση Προσφορών» μπορεί να συμβεί σε κάθε οικονομικό τομέα, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους είναι πιο πιθανόν να συμβεί λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της βιομηχανίας ή του προϊόντος που εμπλέκεται. Τέτοια χαρακτηριστικά τείνον να υποβοηθούν τις προσπάθειες των εταιριών να νοθεύσουν τις προσφορές. Δείκτες της νοθείας προσφορών, οι οποίοι συζητούνται σε μεγαλύτερη έκταση πιο κάτω, μπορεί να έχουν περισσότερη σημασία όταν συγκεκριμένοι βοηθητικοί παράγοντες  παρουσιάζονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι του διαγωνιστικού διαγωνισμού, πρέπει να είναι ειδικά προσεκτικοί. Ακόμη και αν αρκετά χαρακτηριστικά βιομηχανίας ή προϊόντων έχουν βρεθεί να υποβοηθούν στη συμπαιγνία, δεν χρειάζεται όλοι να είναι παρόντες με σκοπό για τις εταιρίες επιτυχώς να νοθεύουν τις προσφορές.

Μικρός Αριθμός Εταιριών. Η Νοθεία των Προσφορών είναι πιο πιθανόν να συμβεί όταν μικρός αριθμός εταιριών προμηθεύουν αγαθά ή υπηρεσίες. Όσο λιγότερος ο αριθμός των πωλητών, το ευκολότερο είναι για αυτούς να καταλήξουν σε μια συμφωνία στο κατά πόσο να νοθεύσουν τις προσφορές.

Λίγη ή καθόλου είσοδος. Όταν λίγες επιχειρήσεις έχουν πρόσφατα εισέλθει ή ενδέχεται να εισέλθουν στην αγορά γιατί είναι δαπανηρό, δύσκολο ή χρονοβόρο να εισέλθουν, εταιρίες σε αυτή την αγορά προστατεύονται από την ανταγωνιστική πίεση των δυνητικών νεοεισερχόμενων. Ο προστατευτικός φράκτης υποβοηθά την στήριξη των προσπαθειών νόθευσης των προσφορών.

Συνθήκες Αγοράς. Σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς τείνουν να αποσταθεροποιούν τις τρέχουσες συμφωνίες για νοθεία των προσφορών. Μια άμεση, αναμενόμενη ροή ζήτησης από τον δημόσιο τομέα τείνει να αυξάνει το ρίσκο της συμπαιγνίας. Την ίδια ώρα, μεταξύ περιόδων οικονομικής αναστάτωσης και αβεβαιότητας, κίνητρα για τους ανταγωνιστές για να νοθεύσουν τις προσφορές αυξάνονται καθώς προσπαθούν να αντικαταστήσουν την χαμένη δουλειά με τα έσοδα από τις συμπαιγνίες.

Βιομηχανικές Ενώσεις. Βιομηχανικές ενώσεις[3] μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν νόμιμοι, υπέρ- ανταγωνιστικοί μηχανισμοί για μέλη μιας βιομηχανίας ή τομέα μιας υπηρεσίας με σκοπό να προωθήσουν πρότυπα, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Αντιστρόφως, όταν ανατρέπονται οι σκοποί αυτοί σε παράνομους και αντί- ανταγωνιστικούς, αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από τους υπευθύνους της εταιρίας να ανταμωθούν και να αποκρύψουν τις συζητήσεις τους σχετικά με τρόπους και μέσα έτσι ώστε να καταφέρουν και να λειτουργήσουν μια συμφωνία νόθευσης της προσφοράς.

Επαναλαμβανόμενη προσφοροδότηση. Οι επαναλαμβανόμενες αγορές αυξάνουν τι πιθανότητες συμπαιγνίας. Η προσφοροδότηση συχνά βοηθά τα μέλη μιας συμφωνίας νοθείας της προσφοράς να διαμοιράσουν τους διαγωνισμούς μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, τα μέλη ενός καρτέλ μπορούν να τιμωρήσουν ένα λιποτάκτη με το να στοχεύουν τις προσφορές που αρχικά διαμοιράστηκαν σε αυτόν. Έτσι, διαδικαστικοί διαγωνισμοί για αγαθά και υπηρεσίες που είναι τακτικές και επαναλαμβανόμενες μπορεί να απαιτούν ειδικά εργαλεία και προσοχή για να αποθαρρύνουν συμπαιγνίες σε διαγωνισμούς.

Παρόμοια ή απλά προϊόντα ή υπηρεσίες. Όταν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που άτομα και εταιρίες πωλούν είναι παρόμοια ή πολύ ίδια, είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να φτάσουν σε συμφωνία για μια κοινή βάση τιμής.

Μερικές ή ελάχιστες εναλλακτικές. Όταν υπάρχουν μερικά, ή ελάχιστα, καλά εναλλακτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να εναλλαχτούν για το προϊόν ή την υπηρεσία η οποία αγοράζεται, άτομα ή εταιρίες που επιθυμούν να νοθεύσουν τις προσφορές είναι περισσότερο ασφαλείς γνωρίζοντας ότι ο αγοραστής έχει μερικές, ή ελάχιστες, καλές εναλλακτικές και έτσι οι προσπάθειες τους να αυξήσουν τις τιμές είναι περισσότερο πιθανόν να είναι επιτυχείς.

Λίγη ή καθόλου τεχνολογική αλλαγή. Λίγη ή καθόλου καινοτομία σε προϊόν ή υπηρεσία βοηθά τις εταιρίες να φτάσουν σε συμφωνία και να την διατηρήσουν στο χρόνο.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπάρχουν πολλά βήματα όπου οι υπεύθυνοι της διαγωνιστικής διαδικασίας μπορούν να λάβουν έτσι ώστε να προωθήσουν ένα πιο αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη διαγωνιστική διαδικασία και να μειώσουν το ρίσκο της νοθείας προσφορών. Οι υπεύθυνοι της διαγωνιστικής διαδικασίας οφείλουν να έχουν υπόψη τους να υιοθετήσουν τα ακόλουθα μέτρα

 • ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συλλέγοντας πληροφορίες για την έκταση διαθεσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά τα οποία θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αγοραστή όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς προμηθευτές αυτών των προϊόντων είναι ο καλύτερος τρόπος για τους υπεύθυνους της διαγωνιστικής διαδικασίας να σχεδιάσουν την εν λόγω διαδικασία και να επιτύχουν την καλύτερη αξία για τα λεφτά που θα προσφερθούν ως προσφορά. Ανάπτυξη εσωτερικής πραγματογνωμοσύνης όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 • Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά της αγοράς από την οποία προτίθεσαι να αγοράσεις και για πρόσφατες βιομηχανικές δραστηριότητες ή τάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την προσφοροδοτική διαδικασία.
 • Προσδιορίστε εάν στην αγορά από την οποία προτίθεσαι να αγοράσεις έχει χαρακτηριστικά που καθιστούν την συμπαιγνία πιο πιθανή[4].
 • Συλλέξτε πληροφορίες για δυνητικούς προμηθευτές, τα προϊόντα τους, τις τιμές και τα κόστη τους. Εάν είναι δυνατόν, συγκρίνετε τις τιμές που προσφέρονται στην διαδικασία B2B[5].
 • Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες αλλαγές στην τιμή. Ενημερώσου σχετικά με τιμές στη γειτονική γεωγραφική περιοχή και σχετικά με τιμές πιθανών εναλλακτικών προϊόντων.
 • Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες προσφορές για ίδια ή παρόμοια προϊόντα.
 • Συνεργαστείτε με άλλους δημοσίου τομέα προμηθευτές και πελάτες που έχουν πρόσφατα αγοράσει παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες για να κατανοήσεις καλύτερα την αγορά και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
 • Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικούς συμβούλους για να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε τις τιμές και τα κόστη διασφαλίστε ότι έχουν υπογράψει εμπιστευτικές συμφωνίες.

 

 • Σχεδιάστε την διαγωνιστική διαδικασία προσφορών ώστε να εξασφαλίσετε σε ανώτατο βαθμό την δυνητική συμμετοχή γνησίως ανταγωνισθέντων υποψηφίων.

Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός μπορεί να ενισχυθεί εάν ένας επαρκής αριθμός αξιόπιστων υποψηφίων είναι ικανοί να ανταποκριθούν στην πρόσκληση να υποβάλουν προσφορά και να έχουν κίνητρο να διαγωνιστούν για τον διαγωνισμό. Για παράδειγμα, συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί εάν οι υπεύθυνοι της διαδικασίας μειώσουν τα κόστη της προσφοροδότησης, καθιερώσουν την συμμετοχή κριτηρίων τα οποία μη αδικαιολόγητα περιορίζουν τον ανταγωνισμό, αφήνοντας εταιρίες από άλλες περιοχές ή χώρες να συμμετέχουν, ή να επινοηθούν τρόποι κινήτρου μικρότερων γραφείων για να συμμετέχουν ακόμη και εάν δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ολόκληρο το διαγωνισμό.

 • Αποφύγετε άσκοπους περιορισμούς που μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των εγκεκριμένων υποψηφίων. Διευκρινίστε το ελάχιστο των απαιτήσεων τα οποία είναι ανάλογα με το μέγεθος και το περιεχόμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μην διευκρινίσετε ελάχιστο απαιτήσεων που μπορεί να δημιουργήσουν ένα εμπόδιο στη συμμετοχή, όπως έλεγχοι για το μέγεθος, σύνθεση, φύση τω γραφείων που μπορούν να υποβάλουν προσφορά.

 

 • Σημειώστε ότι απαιτώντας μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις από τους υποψηφίους σαν προϋπόθεση για προσφοροδότηση μπορεί να αποτρέψει άλλως εγκεκριμένους μικρούς υποψηφίους από το να εισέλθουν στην διαγωνιστική διαδικασία. Εάν είναι δυνατόν, διασφαλίστε ότι τα ποσά καθίστανται τόσο ψηλά όσο για να επιτύχουν τον επιθυμητό στόχο που απαιτεί εγγύηση.

 

 • Μειώστε τους περιορισμούς στην ξένη συμμετοχή στην διαδικαστική διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο.

 

 • Στο μέτρο του δυνατού, δώστε αρμοδιότητα στους υποψηφίους στην διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό να αποφύγετε πρακτικές συμπαιγνίας στη φάση της προκριματικής ομάδας και αυξήστε το ποσό τις αβεβαιότητας μεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα με τον αριθμό και την ταυτότητα των υποψηφίων. Αποφύγετε να περάσει μεγάλη χρονική διάρκεια μεταξύ της κήρυξης του διαγωνισμού και της απονομής, αφού σε κάθε αντίθετη περίπτωση αυτό θα βοηθούσε στην συμπαιγνία.

 

 • Μειώστε τα κόστη προετοιμασίας του διαγωνισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους:

 

 • Μέσω ορθολογισμού των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταξύ χρόνου και προϊόντων. (π.χ. χρήση των ίδιων μορφών εφαρμογής, ζήτηση του ιδίου τύπου πληροφόρησης, κ.τ.λ.)
 • Μέσω πακεταρίσματος υποψηφίων (π.χ. διαφορετικές διαγωνιστικά έργα) για να διαχυθούν τα πάγια έξοδα προετοιμασίας του διαγωνισμού.
 • Μέσω διατήρησης επίσημων λιστών εγκεκριμένων διαχειριστών διαγωνισμού ή πιστοποίησης από επίσημο πιστοποιών σώμα.
 • Αφήνοντας επαρκή χρόνο για τις εταιρίες να προετοιμαστούν και να υποβάλουν προσφορά. Για παράδειγμα, έχετε υπόψη να δημοσιεύσετε λεπτομέρειες για έργα κατασκευής αγωγών καλά προηγουμένως χρησιμοποιώντας εμπορικές και επαγγελματικές εφημερίδες, ιστοσελίδες ή περιοδικά.
 • Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό προσφοροδοτικό σύστημα, αν είναι διαθέσιμο

 

 • Όποτε είναι δυνατόν, αφήστε προσφορές που αφορούν συγκεκριμένο πλήθος ή αντικείμενα εντός της σύμβασης, ή πάνω σε συνδυασμούς επί τούτου, εκτός από τις προσφορές για ολόκληρο τη σύμβαση μόνο[6]. Για παράδειγμα, σε μεγαλύτερες συμβάσεις κοιτάζουν για περιοχές στην προσφορά οι οποίες θα είναι προσελκύσιμες και κατάλληλες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγέθους.
 • Μην αποκλείσετε υποψηφίους από μελλοντικούς διαγωνισμούς ή να τους αφαιρείτε άμεσα από τη λίστα υποψηφίων εάν αποτύχουν να υποβάλουν προσφορά σε πρόσφατο διαγωνισμό
 • Να είστε ευέλικτοι σε σχέση με τον αριθμό των γραφείων από τα οποία χρειάζεστε προσφορά. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε με την απαίτηση ύπαρξης πέντε υποψηφίων στο διαγωνισμό αλλά λάβετε προσφορές μόνο από τρις επιχειρήσεις, σκεφτείτε εάν είναι δυνατόν να λάβετε ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα από τρις εταιρίες, παρά να επιμείνετε στην διαγωνιστική πρακτική, η οποία είναι πιθανόν να τα κάνετε όλα πιο ξεκάθαρα και αυτός ο διαγωνισμός είναι σπάνιος.

 

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Συντάσσοντας πρόχειρα τις προδιαγραφές και τους όρους αναφοράς (TOR) είναι ένα στάδιο της δημόσιου διαδικαστικού διαγωνιστικού κύκλου είναι ευάλωτο στις προκαταλήψεις, την απάτη και την διαφθορά. Οι προδιαγραφές και οι όροι αναφοράς (ΤΟR) πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι προκαταλήψεις και πρέπει να είναι ξεκάθαροι και περιεκτικοί αλλά όχι μεροληπτικοί. Πρέπει, σαν γενικός κανόνας, να εστιάζονται στη λειτουργική παράσταση, δηλαδή να εστιάζονται στο τι πρέπει να επιτευχθεί παρά στο πώς να γίνει κατορθωτό. Αυτό θα ενθάρρυνε καινοτόμες λύσεις και την καλύτερη χρηματική αξία. Το πώς τα απαιτούμενα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι γραμμένα επηρεάζουν τον αριθμό και τον τύπο των προμηθευτών που προσελκύονται στο διαγωνισμό, και επομένως, επηρεάζει την επιτυχία της διαδικασίας επιλογής.  Όσο πιο καθαρές είναι οι απαιτήσεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τους ενδεχόμενους προμηθευτές να τους καταλάβουν, και θα έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν θα ετοιμάζονται να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η σαφήνεια δεν πρέπει να συγχέεται με την προβλεψιμότητα. Όσο το δυνατόν πιο προβλέψιμα σχήματα διαγωνιστικών διαδικασιών και μη εναλλασσόμενες ποσότητες πώλησης ή αγοράς μπορεί να διευκολύνουν την συμπαιγνία. Από την άλλη, υψηλότερη τιμή και λιγότερο συχνές ευκαιρίες διαγωνιστικής διαδικασίας αυξάνουν τα κίνητρα του υποψηφίου να ανταγωνιστεί.

 • Προσδιορίστε τα απαιτούμενά σας όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα στην προσφοροδοτική πρόταση. Διευκρινήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητα ελεγμένοι πριν την τελική κρίση για να διασφαλιστεί ότι θα είναι ξεκάθαρα κατανοητοί. Προσπαθήστε να μην αφήσετε περιθώρια γα τους προμηθευτές να διευκρινίσουν όρους κλειδιά μετά που θα αποδοθεί η προσφορά.
 • Χρησιμοποιήστε διευκρινήσεις εκτέλεσης και δηλώστε τι κυρίως απαιτείται, παρά την παροχή περιγραφής προϊόντος.
 • Αποφύγετε να πάτε στην διαγωνιστική διαδικασία όταν η σύμβαση είναι ακόμη στα πρώιμα στάδια της διευκρίνησης: ένας περιεκτικός ορισμός της ανάγκης είναι το κλειδί για ένα καλό διαγωνισμό. Σε σπάνιες συνθήκες όπου αυτό είναι αναπόφευκτο, απαιτείστε τους υποψηφίους να παραθέτουν ανά μονάδα. Αυτή η αναλογία μπορεί μετά να εφαρμοστεί όταν οι ποσότητες γνωστοποιηθούν.
 • Προσδιορίστε τις προδιαγραφές επιτρέποντας για τα υποκατάστατα προϊόντα ή σε όρους για την λειτουργική εκτέλεση και απαιτήσεις όπου είναι δυνατό. Εναλλακτικές ή καινοτόμες πηγές της προμήθειας καθιστούν τις πρακτικές συμπαιγνίας πιο δύσκολες.
 • Αποφύγετε την προβλεψιμότητα στα συμβατικά σας απαιτούμενα: σκεφτείτε την άθροιση και την κατάτμηση των συμβάσεων έτσι ώστε να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την χρονική σύμπτωση των υποψηφίων.
 • Δουλέψτε μαζί με άλλους προμηθευτές δημόσιου τομέα και τρέξτε κοινή διαγωνιστική διαδικασία.
 • Αποφύγετε την παρουσίαση συμβάσεων με ίδιες τιμές που μπορούν εύκολα να διαμοιραστούν μεταξύ των ανταγωνιστών.

 

 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Όταν σχεδιάζετε την διαγωνιστική διαδικασία, οι υπεύθυνοι αυτής πρέπει να είναι ενήμεροι διαφόρων παραγόντων που μπορεί να διευκολύνουν την συμπαιγνία. Η αποτελεσματικότητα της διαγωνιστική διαδικασίας θα εξαρτηθεί μέσα από το μοντέλο προσφορών που υιοθετείται αλλά επίσης και από το πώς η προσφορά είναι σχεδιασμένη και πως πραγματοποιήθηκε. Απαιτούμενα διαφάνειας είναι απαραίτητα για μια ηχηρή διαγωνιστική διαδικασία για να βοηθήσει στη μάχη ενάντια στη διαφορά. Πρέπει να καταρτίζονται με ένα ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να μην διευκολύνεται η συμπαιγνία με τη διάδοση πληροφοριών πίσω από τα νομικά απαιτούμενα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένας κανόνας σχετικά με τον σχεδιασμό μιας δημοπρασίας ή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι προσφορές πρέπει να είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στην κατάσταση. Όπου είναι δυνατόν, έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Καλέστε ενδιαφερόμενους προμηθευτές σε διάλογο με την αντιπροσωπεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στη βάση τεχνικών και διοικητικών προδιαγραφών της διαγωνιστικής ευκαιρίας. Εντούτοις, αποφύγετε να φέρετε πιθανούς προμηθευτές μαζί μέσω της πραγματοποίησης προγραμματισμένων σε στάδιο πριν την προσφορά συναντήσεων.
 • Περιορίστε όσο το δυνατόν πιθανές επικοινωνίες μεταξύ των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προσφοροδοτικής διαδικασίας[7]. Ανοικτές προσφορές καθιστούν εύκολη την επικοινωνία και την επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων. Η προϋπόθεση ότι οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από πρόσωπο δίνοντάς του τη δυνατότητα για τελευταίας στιγμής επικοινωνία και σύναψη συμφωνιών μεταξύ των εταιριών. Αυτό μπορεί να αποτραπεί, για παράδειγμα, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής προσφοροδότησης.
 • Προσεκτικά έχετε κατά νου τι πληροφορίες φανερώθηκαν στους υποψηφίους κατά τη στιγμή της δημόσιας έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Όταν δημοσιεύετε τα αποτελέσματα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, προσεκτικά έχετε κατά νου τι πληροφορίες δημοσιεύονται και αποφύγετε την διέρρευση ευαίσθητων πληροφοριών αφού αυτό μπορεί να διευκολύνει τον σχηματισμό σχημάτων νοθείας προσφορών, και των συνεπακόλουθων.
 • Όπου υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με συμπαιγνία ένεκα χαρακτηριστικών αγοράς ή προϊόντος, εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείστε σφραγισμένη προσφορά πρώτης τιμής παρά μια αναστρέψιμη δημοπρασία.
 • Σκεφτείτε αν οι μέθοδοι της διαγωνιστικής διαδικασίας άλλοι από προσφορές ενός σταδίου πρωταρχικά βασισμένες στη τιμή μπορούν να αποδώσουν ένα αποτελεσματικό αποτέλεσμα. Άλλοι τύποι διαδικασίας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν προσφορές διαπραγμάτευσης[8] και συμφωνίες πλαισίου[9].
 • Χρησιμοποιείστε την ανώτατη εφεδρική προσφορά μόνο εάν είναι βασισμένη σε εκτενή έρευνα αγοράς και οι υπεύθυνοι είναι πεπεισμένοι ότι είναι ανταγωνιστική. Μην δημοσιεύετε την προκαταλαμβανόμενη προσφορά , αλλά διατηρήστε ένα απόρρητο στο φάκελο ή καταθέστε το με άλλη δημόσια αρχή.
 • Να είστε προσεκτικοί στη χρήση εταιρικών συμβούλων στο να διεξάγουν την προσφοροδοτική διαδικασία, αφού ίσως να έχουν δημιουργήσει εργασιακές σχέσεις ατομικά με τους υποψηφίους. Αντί αυτού, χρησιμοποιείστε την δεξιότητα ενός συμβούλου για να περιγράψετε επακριβώς τα κριτήρια και τους προσδιορισμούς, και επικοινωνήστε με την διαγωνιστική διαδικασία εντός αυτής.
 • Όποτε είναι δυνατόν, ζητήστε οι προσφορές να συμπληρωθούν ανώνυμα (π.χ. σκεφτείτε να αναγνωρίζεται τους υποψηφίους από τους αριθμούς ή τα σύμβολα) και αφήστε τις προσφορές να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Μην αποκαλύψετε ή να περιορίσετε χωρίς να είναι απαραίτητο τον αριθμό των υποψηφίων στην διαγωνιστική διαδικασία.
 • Απαιτείστε από τους υποψηφίους να φανερώσουν όλες τις επικοινωνίες που έχουν με τους ανταγωνιστές τους. Σκεφτείτε να απαιτήσετε από τους υποψηφίους να υπογράψουν το Πιστοποιητικό Ανεξάρτητου Καθορισμού της Προσφοράς[10].
 • Απαιτείστε από τους να αποκαλύψουν εκ των προτέρων εάν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν υπεργολαβίες, που μπορεί να αποτελεί τρόπος να διαμοιράσουν τα κέρδη μεταξύ των νοθευτών προσφοράς.
 • Επειδή οι κοινές προσφορές μπορεί να αποτελούν τρόπο να διαμοιραστούν κέρδη μεταξύ των νοθευτών της προσφοράς, να είστε συγκεκριμένα προσεκτικοί σχετικά με κοινές προσφορές από εταιρίες που έχουν καταδικαστεί ή τιμωρηθεί με πρόστιμο από τις αρχές ανταγωνισμού για συμπαιγνία. Να είστε επιφυλακτικοί ακόμη και αν η συμπαιγνία συνέβη σε άλλες αγορές και ακόμη και αν οι εταιρίες που εμπλέκονται δεν έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν ξεχωριστές προσφορές.
 • Συμπεριλάβετε στην προσφοροδοτική πρόταση προειδοποίηση σχετικά με τις κυρώσεις στις χώρες σας αναφορικά με την νοθεία προσφορών. Π.χ. παύση από συμμετοχή σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οποιεσδήποτε κυρώσεις αν οι νοθευτές υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Ανεξάρτητου Καθορισμού της Προσφοράς, την πιθανότητα για το γραφείο προμήθειας να ζητήσει αποζημιώσεις και οποιεσδήποτε κυρώσεις κάτω από το δίκαιο του ανταγωνισμού.
 • Υποδείξτε στους υποψηφίους ότι οποιεσδήποτε αξιώσεις του αυξανόμενου κόστους εισροών προκαλεί στο οικονομικό ισοζύγιο να υπερβεί του κανονικού και να είναι διεξοδικά διερευνημένο[11].
 • Εάν κατά την διαγωνιστική διαδικασία, λαμβάνεις βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους, διαβεβαιώσου ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ότι υπογράφουν εμπιστευτικές συμφωνίες, και ότι υπόκεινται κάτω από απαίτηση αναφοράς αν διαπιστώσουν ένα ανάρμοστη ανταγωνιστική συμπεριφορά ή οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφέροντος.

 

 • ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όλα τα κριτήρια επιλογής επηρεάζουν την ένταση και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην διαγωνιστική διαδικασία. Η απόφαση στο ποια κριτήρια επιλογής να χρησιμοποιηθούν δεν είναι μόνο σημαντική για τον παρόν έργο, αλλά επίσης και στη διατήρηση μιας ομάδας πιθανών αξιόπιστων υποψηφίων με συνεχές ενδιαφέρον για προσφοροδότηση σε μελλοντικά έργα. Είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ποιοτική επιλογή και τα κριτήρια απονομής είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο όπου αξιόπιστοι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένου μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν αποθαρρύνονται αδικαιολόγητα.

 • Όταν σχεδιάζετε την προσφοροδοτική πρόταση, σκεφτείτε την επίδραση την οποία η επιλογή των κριτηρίων θα έχει στο μελλοντικό ανταγωνισμό
 • Οποτεδήποτε αξιολογείτε υποψηφίους με κριτήρια άλλα από την τιμή (π.χ. ποιότητα προϊόντος, υπηρεσίες μετά την πώληση, κ.τ.λ.) τέτοια κριτήρια χρειάζεται να περιγράφονται και να αξιολογούνται επαρκώς εκ των προτέρων έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσκολίες μετά την απονομή. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τέτοια κριτήρια μπορούν να παρέχουν καινοτομία και μέτρα μείωσης κόστους, κατά μήκος της προώθησης ανταγωνιστικής τιμής. Η έκταση της οποίας τα αξιολογημένα κριτήρια δημοσιεύονται πριν τη λήξη του διαγωνισμού μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα των υποψηφίων να συντονίσουν την προσφορά τους.
 • Αποφύγετε οποιοδήποτε είδος προτιμησιακής μεταχείρισης για συγκεκριμένη ομάδα, ή είδος, προμηθευτών.
 • Μην ευνοείτε τους ήδη κατεστημένους φορείς[12]. Εργαλεία για περισσότερη ανωνυμία όσο το δυνατόν κατά την διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να αντιδράσουν στα πλεονεκτήματα των κατεστημένων, ήδη επιλεγμένων φορέων.
 • Μην δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία στις επιδόσεις παραστάσεως. Όποτε είναι δυνατόν, σκεφτείτε άλλη σχετική εμπειρία.
 • Αποφύγετε να διαχωρίζετε μεταξύ των προμηθευτών με ταυτόσημες προσφορές. Διερευνήστε τους λόγους για τις ταυτόσημες προσφορές και, εάν είναι αναγκαίο, σκεφτείτε να επανεκδώσετε την πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή απονέμετε την σύμβαση σε ένα προμηθευτή μόνο
 • Κάντε έρευνες για το εάν οι τιμές ή οι προσφορές δεν βγάζουν νόημα, αλλά ποτέ να συζητείτε αυτά τα θέματα με τους υποψηφίους συλλογικά.
 • Όποτε είναι δυνατόν κάτω από νομικά απαιτούμενα που διέπουν τις προκηρύξεις ανάθεσης, κρατήστε τους όρους και τις συνθήκες κάθε προσφοράς εταιρίας εμπιστευτικά. Εκπαιδεύστε αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στην διαγωνιστική διαδικασία (π.χ. ετοιμασία, υπολογισμούς, κ.τ.λ.) σχετικά με αυστηρή εμπιστευτικότητα).
 • Επιφυλάξετε το δικαίωμα να μην απονέμεται την σύμβαση εάν έχετε υπόνοια ότι το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν είναι ανταγωνιστικό.

 

 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Επαγγελματική εκπαίδευση είναι σημαντική για να ενδυναμώσει την ενημέρωση των υπευθύνων της διαδικασίας σχετικά με τα θέματα του ανταγωνισμού στη δημόσια διαγωνιστική διαδικασία. Προσπάθειες για καταπολέμηση της νοθείας προσφορών πιο αποτελεσματικά μπορούν να υποστηριχθούν μέσω της συλλογής ιστορικών πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά νοθείας, μέσω άμεσης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων προσφοροδότησης και μέσω αναλύσεων παράστασης στα δεδομένα της προσφοράς. Αυτό βοηθά τα γραφεία προμήθειας ( και τις αρχές του ανταγωνισμού) να αναγνωρίσουν προβληματικές καταστάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νοθεία προσφορών μπορεί να μην μπορεί να αποδειχτεί από τα αποτελέσματα μιας μόνο προσφοράς. Συχνά το σχήμα συμπαιγνίας είναι αποκαλύπτετε μόνο όταν ένας εξετάζει τα αποτελέσματα από ένα αριθμό σε μια χρονική περίοδο.

 • Λειτουργήστε ένα τακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοθεία προσφορών ή για αναγνώριση καρτέλ για το προσωπικό σας, με τη βοήθεια του γραφείου του ανταγωνισμού ή εξωτερικών νομικών συμβούλων.
 • Αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά παλιών προσφορών (π.χ., αποθηκεύσετε πληροφορίες όπως το αγορασθέν προϊόν, κάθε προσφορά των υποψηφίων, καθώς και την ταυτότητα του νικητή).
 • Σε περιοδική βάση ξαναβλέπετε το ιστορικό των προσφορών για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και προσπαθήστε να διακρίνετε ύποπτα υποδείγματα, ειδικά σε βιομηχανίες ευαίσθητες σε συμπαιγνία[13].
 • Υιοθετήστε μια πολιτική για να αναθεωρείτε επιλεγμένες προσφορές περιοδικά.
 • Αναλάβετε ελέγχους σύγκρισης μεταξύ λιστών εταιριών που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και εταιριών που έχουν υποβάλει προσφορές για να αναγνωρίσετε πιθανές τάσεις όπως αναλήψεις προσφορών και χρήση υπεργολαβιών.
 • Διεξάγετε συνεντεύξεις με πωλητές που δεν υποβάλλουν προσφορές πλέον και μη επιτυχόντες υποψήφιους.
 • Καθιερώστε ένα μηχανισμό διαμαρτυρίας για εταιρίες για να μεταφέρουν τους προβληματισμούς για τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα καθαρώς, αναγνωρίστε το πρόσωπο ή το γραφείο στο οποίο τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται ( και εφοδιάστε με τα στοιχεία επικοινωνίας τους) και διασφαλίστε ένα κατάλληλο βαθμό εμπιστευτικότητας.
 • Κάντε χρήση των μηχανισμών, όπως ασπούμε το σύστημα πληροφοριοδότη, για να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με νοθεία προσφορών από εταιρίες και άλλους εργαζομένους. Να έχετε υπόψη σας να υποβάλλετε αιτήματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προσκαλούν εταιρίες και να παρέχουν στις αρχές πληροφορίες σχετικά με πιθανή συμπαιγνία.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική επιείκειας[14] της χώρας σας, εάν εφαρμόζεται, και αναθεωρήστε την πολιτική σας σχετικά με την αναστολή να υποβάλουν προσφορά λόγω μη ύπαρξης των προσόντων, όπου έχει βρεθεί εύρημα δραστηριότητας συμπαιγνίας, για να προσδιορίσετε κατά πόσο είναι συμβατή με τη χώρα σας η πολιτική επιείκειας.
 • Εγκαταστήστε εσωτερικές διαδικασίες που θα ενθαρρύνουν ή να απαιτούν τους υπευθύνους της διαδικασίας να καταγγέλλουν οποιαδήποτε ύποπτη δήλωση ή συμπεριφορά στις αρχές ανταγωνισμού ή επιπρόσθετα στην ομάδα εσωτερικού ελέγχου του γραφείου της διαγωνιστικής διαδικασίας και ελεγκτή, και σκεφτείτε να θέσετε κίνητρα για να ενθαρρύνετε τους υπευθύνους να κάνουν το ίδιο
 • Εγκαθιδρύστε συνεταιριστικές σχέσεις με την αρχή ανταγωνισμού (π.χ. θέστε σε λειτουργία ένα μηχανισμό για επικοινωνία, που να καταγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν όταν οι υπεύθυνοι της διαγωνιστικής διαδικασίας επικοινωνούν με τα γραφεία ανταγωνισμού κ.τ.λ.).

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΝΟΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Οι συμφωνίες νοθείας προσφορών μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν αφού είναι συνήθως κρυφά συμφωνημένες. Στις βιομηχανίες όπου η συμπαιγνία είναι συνήθης, εντούτοις, προμηθευτές και αγοραστές μπορεί να έχουν γνώση μακροχρόνιων συνωμοσιών νοθείας προσφορών. Στις περισσότερες βιομηχανίες, είναι απαραίτητο να ψάχνουν για στοιχεία όπως ασυνήθιστη προσφοροδότηση ή πρότυπα τιμολόγησης, ή κάτι που ο πωλητής λέει ή κάνει. Να προσέχετε κατά όλη την διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και καθόλη την προκαταρκτική έρευνα αγοράς.

 • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Συγκεκριμένα πρότυπα προσφοράς και πρακτικές δείχνουν ασυνήθιστα στοιχεία σε μια ανταγωνιστική αγορά και παρουσιάζουν την πιθανότητα νοθείας προσφορών. Ερευνήστε για επιπλέον αχρείαστα μοτίβα στους τρόπους που οι εταιρίες προσφοροδοτούν και την συχνότητα με την οποία νικούν ή χάνουν της διαγωνιστικές προτάσεις. Υπεργολαβίες και μη δημοσιευόμενες πρακτικές συμπράξεων μπορούν επίσης να αυξήσουν τις υποψίες.

 • Ο ίδιος προμηθευτής είναι συχνά ο χαμηλότερος σε προσφορά υποψήφιος
 • Υπάρχει ένας γεωγραφικός διαχωρισμός των νικητήριων υποψηφίων. Κάποιες εταιρίες υποβάλλουν προσφορές που κερδίζουν μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 • Τακτικοί προμηθευτές αποτυγχάνουν να υποβάλουν αίτηση σε προσφορά οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να αναμένετε να υποβάλουν γι’αυτή, αλλά συνεχίζουν να υποβάλλουν προσφορές για άλλες προτάσεις.
 • Κάποιο υποψήφιοι απρόσμενα αποσύρονται από την διαγωνιστική διαδικασία.
 • Ορισμένες εταιρίες πάντα υποβάλουν προσφορές αλλά ποτέ δεν κερδίζουν.
 • Κάθε εταιρία φαίνεται να λαμβάνει στροφή να είναι πάντα ο επιτυχόντας υποψήφιος.
 • Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις υποβάλλουν μια κοινή προσφορά ακόμη και αν μια από αυτές μπορούσε να υποβάλει προσφορά από μόνη της.
 • Ο επιτυχόντας υποψήφιος επαναλαμβανόμενα εργοδοτεί έξω από την εταιρία δουλειά για μη επιτυχόντες υποψηφίους
 • Ο επιτυχόντας υποψήφιος δεν δέχεται την σύμβαση και μετά βρίσκεται να είναι υποκείμενο υπεργολαβίας.
 • Οι ανταγωνιστές τακτικά κοινωνικοποιούνται ή συνεδριάζουν λίγο πριν προθεσμία υποβολής προσφορών.

 

 • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Μαρτυρικά σημάδια συνωμοσίας νοθείας προσφορών μπορεί να βρεθούν σε διάφορα έγγραφα που οι εταιρίες υποβάλλουν. Παρόλο οι εταιρίες που αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας για νοθεία προσφορών θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν μυστικό, απρόσεκτο, ή αντικείμενο κομπασμού ή ενοχής από την πλευρά των συνωμοτών, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε στοιχεία που τελικώς να οδηγούν στην ανακάλυψη. Προσεκτικά συγκρίνετε όλα τα έγγραφα για απόδειξη που εισηγούνται ότι οι προσφορές ήταν προετοιμασμένες από το ίδιο πρόσωπο ή ήταν προετοιμασμένες από κοινού.

 • Παρόμοια λάθη στα έγγραφα προσφορών ή επιστολές που υποβάλλονται από διάφορες εταιρίες, όπως ορθογραφικά λάθη.
 • Προσφορές από διαφορετικές εταιρίες που περιέχουν παρόμοιο γραφικό χαρακτήρα ή γραμματοσειρά ή χρησιμοποιούν παρόμοιους τύπους ή γραφικούς τύπους.
 • Έγγραφα προσφοράς από μια εταιρία κάνουν γρήγορα αναφορά στις προσφορές ανταγωνιστών ή χρησιμοποιούν άλλη υπογραφή επιστολόχαρτου ή άλλο αριθμό φαξ.
 • Προσφορές από διαφορετικές εταιρίες περιλαμβάνουν παρόμοιους λανθασμένους υπολογισμούς.
 • Προσφορές από διαφορετικές εταιρίες περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό παρομοίων υπολογισμών για το κόστος συγκεκριμένων αντικειμένων.
 • Το πακέτο προσφοράς από διαφορετικές εταιρίες έχει παρόμοιες σφραγίδες ή εκ των υστέρων μέτρηση μηχανικών σημάτων.
 • Τα έγγραφα προσφοράς από διαφορετικές εταιρίες υποδεικνύουν πολλαπλές, τελευταίας στιγμής αναπροσαρμογές, όπως τη χρήση διαγραφών ή άλλων φυσικών μεταβολών.
 • Τα έγγραφα προσφορών υποβαλλόμενα από διαφορετικές εταιρίες περιλαμβάνουν λιγότερες λεπτομέρειες από το αναγκαίο ή το αναμενόμενο, ή δίνουν άλλες ενδείξεις ότι δεν είναι γνήσια.
 • Οι ανταγωνιστές υποβάλλουν παρόμοιες προσφορές ή οι τιμές που υποβάλλονται από τους υποψηφίους αυξάνονται σε τακτικές προσαυξήσεις.

 

 • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τιμές προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθεί η αποκάλυψη νοθείας. Κοιτάξτε για πρότυπα που δείχνουν ότι οι εταιρίες μπορεί να προσπαθούν από κοινού όπως καθώς η τιμή αυξάνεται και δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις αυξήσεις του κόστους. Όταν οι χαμένες προσφορές είναι πολύ ψηλότερες από την επιτυχούσα προσφορά, οι συνωμότες μπορεί να χρησιμοποιούν το σχήμα της συγκεκαλυμμένης προσφοράς. Μια κοινή πρακτική στα σχήματα συγκεκαλυμμένης προσφοράς είναι για τον παροχέα της συγκεκαλυμμένης προσφοράς να προσθέσει 10 τοις εκατό και περισσότερο στη χαμηλότερη προσφορά. Οι τιμές προσφορών οι οποίες είναι υψηλότερες από τα κατασκευαστικούς υπολογισμούς κόστους ή υψηλότερες από προηγούμενες προσφορές για παρόμοιες προσφορές μπορεί ακόμη να υποδεικνύουν συμπαιγνία. Τα ακόλουθα μπορεί να είναι ύποπτα:

 • Ξαφνικές ή παρόμοιες αυξήσεις στην τιμή ή στις τιμολογιακές κλίμακες από τους υποψηφίους που δεν μπορούν να εξηγηθούν από της αυξήσεις κόστους.
 • Αναμενόμενες εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων εξαφανίζονται απρόσμενα.
 • Παρόμοια τιμολόγηση μπορεί να ανασύρει προβληματισμούς ειδικά όταν ένα από τα ακόλουθα ευσταθεί:
 • Τιμές προμηθευτών ήταν ίδιες για μεγάλο χρονικό διάστημα,
 • Τιμές προμηθευτών ήταν προηγουμένως διαφορετικές μεταξύ τους,
 • Οι προμηθευτές αυξάνουν την τιμή και δεν είναι δικαιολογημένο από τα αυξανόμενα κόστη, ή
 • Οι προμηθευτές εξαλείφουν τις εκπτώσεις, ειδικά σε μια αγορά όπου οι εκπτώσεις ήταν ιστορικά παρούσες.

 

 • Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής της επιτυχούσας προσφοράς και άλλων προσφορών.
 • Μια συγκεκριμένη προσφορά προμηθευτή είναι πολύ υψηλότερη από συγκεκριμένη σύμβαση έργου παρά από την προσφορά προμηθευτή για άλλη παρόμοια σύμβαση.
 • Υπάρχουν σημαντικοί μειώσεις από παλιά επίπεδα τιμών μετά από προσφορά από νέο ή σπάνιο προμηθευτή π.χ. ο νέος προμηθευτής μπορεί να διαταράξει ένα υφιστάμενο καρτέλ προσφορών.
 • Οι τοπικοί προμηθευτές προσφοροδοτούν υψηλότερες τιμές από τοπική διανομή παρά από διανομή σε προορισμούς πολύ μακρύτερους.
 • Παρόμοια κόστη μεταφοράς καθορίζονται από τοπικές και μη τοπικές εταιρίες.
 • Μόνο ένας υποψήφιος επικοινωνεί με τους χονδρέμπορους για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές πριν την υποβολή της προσφοράς.
 • Απρόσμενα χαρακτηριστικά δημοσίων προσφορών σε δημοπρασία, ηλεκτρονική ή άλλως πως- όπως προσφορές συμπεριλαμβανομένου ασυνήθιστων αριθμών όπου ένας θα περίμενε στρογγυλεμένο αριθμό ή εκατοντάδες ή χιλιάδες- μπορεί να υποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις προσφορές για τον εαυτό τους σαν όχημα για να συνωμοτήσουν μέσω πληροφοριών επικοινωνίας ή προτιμήσεις σηματοδότησης.

 

 • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΑ

Όταν δουλεύεται με πωλητές κοιτάξτε προσεκτικά για ύποπτες δηλώσεις που υποδεικνύουν ότι οι εταιρίες μπορεί να έχουν καταλήξει σε συμφωνία ή συνεργασία στις πρακτικές τιμών πώλησης και αγοράς.

 • Προφορικές ή γραπτές αναφορές σε συμφωνία μεταξύ των υποψηφίων
 • Δηλώσεις ότι οι υποψήφιοι δικαιολογούν τις τιμές έχοντας κοιτάξει στο « βιομηχανικά προτεινόμενες τιμές», «πρότυπα τιμών αγοράς» ή «χρονοδιαγράμματα βιομηχανικών τιμών».
 • Δηλώσεις που υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα γραφεία δεν πωλούν σε συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένους πελάτες.
 • Δηλώσεις που υποδεικνύουν ότι περιοχή ή πελάτης «ανήκει» σε άλλο προμηθευτή.
 • Δηλώσεις που υποδεικνύουν προηγούμενη μη δημόσια γνώση ανταγωνιστικών τιμών ή λεπτομερειών προσφοράς ή γνώση εκ των προτέρων για επιτυχία ή αποτυχία ενός γραφείου σε διαγωνιστική διαδικασία όπου τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί.
 • Δηλώσεις που υποδεικνύουν ότι ο προμηθευτής που υπέβαλε ευγενική, συμπληρωματική, ενδεικτική, συμβολική ή συγκεκαλυμμένη προσφορά.
 • Χρησιμοποιήστε παρόμοια τεχνολογία από διάφορους προμηθευτές όταν εξηγείτε αυξήσεις τιμής.
 • Ερωτήσεις ή προβληματισμοί σχετικά με Πιστοποιητικά Ανεξάρτητου Καθορισμού της Προσφοράς, ή ενδείξεις που, παρόλο υπογραμμένες ( ή ακόμη υποβαλλόμενες χωρίς υπογραφή), δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
 • Συνοδευτικές επιστολές από υποψηφίους που αρνούνται να παρατηρήσουν συγκεκριμένους όρους προσφοράς ή αναφερόμενες σε συζητήσεις, ίσως εντός της ένωσης εμπορίου.

 

 

 • ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Κοιτάξτε για αναφορές σε συναντήσεις ή συμβάντα στα οποία οι προμηθευτές μπορεί να έχουν δυνατότητα να συζητήσουν τιμές, ή συμπεριφορά που υποδεικνύει ότι εταιρία λαμβάνει συγκεκριμένες πράξεις που μόνο επωφελούν άλλα γραφεία. Τυπικά για ύποπτη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Οι προμηθευτές συναντώνται κρυφά πριν να υποβάλουν προσφορές, κάποτε σε γειτονικό μέρος της τοποθεσίας όπου θα υποβληθούν οι προσφορές.
 • Οι προμηθευτές τακτικά κοινωνικοποιούνται μαζί ή εμφανίζονται να συνεδριάζουν.
 • Η εταιρία ζητά ένα πακέτο προσφοράς για την ίδια και ένα ανταγωνιστή.
 • Η εταιρία υποβάλλει την δική της και την προσφορά του ανταγωνιστή και έγγραφα προσφορών.
 • Μια προσφορά υποβάλλεται από μια εταιρία η οποία είναι ανίκανη να φέρει επιτυχώς εις πέρας τη σύμβαση
 • Μια εταιρία φέρνει πολλαπλές προσφορές στην έναρξη της προσφοροδοτικής διαδικασίας και επιλέγει ποια προσφορά να υποβάλει μετά από υπολογισμό (ή προσπάθειας υπολογισμού) ποιός άλλος υποβάλλει προσφορά.
 • Πολλαπλοί υποψήφιοι κάνουν παρόμοιες έρευνες στο γραφείο διαγωνιστικής διαδικασίας ή υποβάλλουν παρόμοια αιτήματα ή υλικό.

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΟΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδείξεις πιθανής νοθείας προσφορών περιγράφονται πάνω από την αναγνώριση πολυάριθμων ύποπτων προσφορών και προτύπων τιμολόγησης καθώς επίσης ύποπτες δηλώσεις και συμπεριφορές. Δεν πρέπει, εντούτοις, να λαμβάνεται σαν απόδειξη ότι εταιρίες εμπλέκονται με νοθεία προσφορών. Για παράδειγμα, μια εταιρία μπορεί να μην έχει υποβάλει προσφορά σε συγκεκριμένη πρόταση διαγωνισμού γιατί ήταν τόσο πολυάσχολη να αναλάβει την δουλειά. Υψηλές προσφορές μπορεί απλά να αντανακλούν μια διαφορετική εκτίμηση για το κόστος του έργου. Παρόλα αυτά, όταν ύποπτα πρότυπα σε προσφορές και τιμολογήσεις εντοπιστούν ή όταν οι υπεύθυνοι της διαδικασίας διαπιστώσουν επιπλέον ασυνήθιστες δηλώσεις ή παρατηρήσουν ιδιόμορφη συμπεριφορά, απαιτείται επιπλέον εξιχνίαση για τυχόν νοθεία προσφορών. Μια τακτική πρακτική ύποπτης συμπεριφοράς σε ένα χρονικό διάστημα είναι συχνά ενδείκτης πιθανής νοθείας προσφορών παρά απόδειξη από μονή προσφορά. Προσεκτικά καταγράψτε όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε το πρότυπο συμπεριφοράς να μπορεί να εγκατασταθεί στο χρόνο.

 • ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΝΟΘΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εάν εντοπίσετε ότι συμβαίνει νοθεία προσφορών, υπάρχει ένας αριθμός μέτρων που πρέπει να λάβετε για να βοηθήσετε να αποκαλυφτεί και να τη σταματήσετε.

 • Να έχετε κατανόηση εργασίας για το δίκαιο της νοθείας προσφορών στη δικαιοδοσία σας.
 • Μην συζητάτε τους προβληματισμούς με ύποπτους συμμετέχοντες.
 • Κρατήστε όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου έγγραφα νοθείας προσφορών, αλληλογραφία, φακέλους, κ.τ.λ.
 • Κρατήστε λεπτομερή καταγραφή όλης της ύποπτης συμπεριφοράς και δηλώσεων συμπεριλαμβανομένου ημερομηνιών, ποιος εμπλεκόταν, και ποιος άλλος ήταν παρόν και τι συγκεκριμένα συνέβη ή τι ειπώθηκε. Σημειώσεις πρέπει να παίρνονται κατά το γεγονός ή όταν είναι φρέσκια η μνήμη του υπευθύνου έτσι ώστε να παρέχει ακριβή περιγραφή στο τι συνέβη.
 • Επικοινωνήστε με τον αρμόδια αρχή ανταγωνισμού στη δικαιοδοσία σας.
 • Μετά από διαβούλευση με τον εσωτερικό σας νομικό προσωπικό, σκεφτείτε εάν είναι κατάλληλο να συνεχίσετε με την προσφοροδοτική πρόταση.

[1] Στις χώρες OECD, η Δημόσια Διαγωνιστική Διαδικασία κατέχει περίπου το 15 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Σε πολλές χώρες μη μέλη του OECD αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο. Βλέπε OECD, Δωροδοκία στη διαδικαστική διαδικασία, Μέθοδοι, Παράγοντες και Αντί-μέτρα, 2007.

[2] Στις περισσότερες περιπτώσεις η αμοιβή αποζημίωσης μπορεί να διευκολυνθεί από τη χρήση ψεύτικου τιμολογίου για υπεργολαβικές εργασίες. Πράγματι, καμία τέτοια δουλειά λαμβάνει χώρα και το τιμολόγιο είναι άκυρο. Η χρήση δολιευτικών συμβουλευτικών συμβάσεων μπορούν επίσης α χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.

[3] Βιομηχανικές ή εμπορικές ενώσεις συνίστανται από άτομα και εταιρίες με κοινά εμπορικά ενδιαφέροντα, που συνεργάζονται μεταξύ τους για να διευρύνουν τους εμπορικούς και τους επαγγελματικούς τους στόχους.

[4] Δες πιο πάνω «Χαρακτηριστικά βιομηχανίας, προϊόντος και υπηρεσίας που υποβοηθούν την συμπαιγνία».

[5] Επιχείρηση με επιχείρηση (Β2Β) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

[6] Οι υπεύθυνοι της διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι, εάν λειτουργήσει λανθασμένα (π.χ. με εύκολα προβλέψιμο τρόπο), η τεχνική των διαχωρισμένων συμβάσεων μπορεί να παράσχει την δυνατότητα στους συνωμότες να διαχωρίσουν καλύτερα τις συμβάσεις.

[7] Για παράδειγμα, αν οι υποψήφιοι χρειάζονται να κάνουν μα επιθεώρηση χώρου, αποφύγετε να τους συναθροίσετε στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή.

[8] Στις προσφορές διαπραγμάτευσης ο κινών την προσφοροδοτική διαδικασία θέτει ένα ευρύ σχέδιο και οι υποψήφιοι τότε επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες με τον πρώτο, καταλήγοντας έτσι σε μια τελική προσφορά.

[9] Στις συμφωνίες πλαισίου, ο προσφορολήπτης ζητά ένα ευρύ αριθμό εταιριών, ασπούμε είκοσι, για να υποβάλουν λεπτομέρειες της ικανότητάς τους με όρους ποιοτικών παραγόντων όπως η εμπειρία, οι πιστοποιήσεις ασφαλείας κ.τ.λ. , και μετά επιλέγει ένα μικρό αριθμό, ασπούμε 5 υποψηφίων, για να είναι στο πλαίσιο- μεταγενέστερες δουλειές διαμοιράζονται πρωταρχικώς σύμφωνα με την ικανότητα ή ίσως να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω «μικρής» προσφοροδοτικής διαδικασίας όπου οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά για την δουλειά.

[10] Ένα Πιστοποιητικό Ανεξάρτητου Καθορισμού της Προσφοράς απαιτεί από τους υποψηφίους να δημοσιεύσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία που είχαν με ανταγωνιστές τους που αφορούν την πρόσκληση στο διαγωνισμό. Με σκοπό να αποτραπούν μη γνήσιες και ψευδείς προσφορές, και επομένως να περιοριστεί η μη αποτελεσματικότητα και το επιπλέον κόστος της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι αυτής μπορεί να επιθυμούν να απαιτήσουν μια δήλωση ή επιβεβαίωση από κάθε υποψήφιο ότι η προσφορά έχει υποβληθεί είναι γνήσια, μη συνεννοημένη, και φτιαγμένη με την πρόθεση να αποδεκτεί την διαγωνιστική σύμβαση αν της αποδοθεί. Προσοχή μπορεί να αποδοθεί στην απαίτηση για υπογραφή του ατόμου με την αρχή να αντιπροσωπεύσουν την εταιρία και προσθέτοντας ξεχωριστές ποινές για δηλώσεις που είναι ψεύτικες φτιαγμένες ανακριβώς.

[11] Το κόστος αυξάνεται κατά τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης μιας ανάθεσης έργου και πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά αφού μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά από διαφθορά ή δωροδοκία.

[12] Ο κατεστημένος φορέας είναι εταιρία που προμηθεύει επί του παρόντος αγαθά και υπηρεσίες στη δημόσια διοίκηση και αυτούς η σύμβαση-προσφορά τους θα φτάσει στο τέλος.

[13] Δες πιο πάνω «Χαρακτηριστικά Βιομηχανίας, προϊόντος και υπηρεσίας που βοηθούν στην συμπαιγνία».

[14] Τέτοιες πολιτικές γενικά παρέχουν προστασία από νομικές διαδικασίες αντιτράστ στο πρώτο μέρος που θα αιτηθεί κάτω από την πολική όποιος παραδέχεται την εμπλοκή του σε συγκεκριμένες δραστηριότητες καρτέλ, συμπεριλαμβανομένου σχήματα νοθείας προσφορών, και συμφωνεί να συνεργαστεί με την εξιχνίαση της αρχής του ανταγωνισμού.