ν. 4320/2015 ο πρώτος νόμος της αριστεράς

ν. 4320/2015 ο πρώτος νόμος της αριστεράς

Ο πρώτος νόμος της νέας Κυβέρνησης με αρ. 4320/2015 φέρει έναν σπουδαίο τίτλο και ένα πολυποίκιλο περιεχόμενο. Κατά τον τίτλο ιδίως η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Ως προς το ζήτημα αυτό 3-4 άρθρα σύντομα και λιτά.
Ολα τα άλλα οργανωτικά της κυβέρνησης και μπαλώματα εδώ και εκεί.
Εγώ λοιπόν αν ήμουν Τσίπρας τον πρώτο μου νόμο θα φρόντιζα νάχει και όνομα και χάρη. Ετσι για να το λέω όταν γεράσω.
Βέβαια ο πρώτος νόμος δεν είναι και ο στερνός.
Αλλά … είναι δείγμα γραφής.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4320 (ΦΕΚ Α 29 19.3.2015)

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 1

Δωρεάν επανασύνδεση
και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

1. Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος
2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300kwh μηνιαίως.
Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015 η παροχή
επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

2. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς
την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

1. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο στον τόπο της
μόνιμης κατοικίας τους.

2. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους
που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας στον
εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.

Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον
συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.

3. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο
και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια.

4. Για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου απαιτείται η προβλεπόμενη από τις
οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου, καθώς και η
φορολογική ενημερότητα των εκμισθωτών.

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε
οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με
βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 3

Επιδότηση σίτισης

1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας.

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο των εισοδημάτων των
δικαιούχων, από κάθε πηγή. Στο εισόδημα δεν προσμετρώνται έσοδα όπως, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, τα επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με κουπόνια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια
ειδών σίτισης.

Άρθρο 4

Οι παροχές των άρθρων 1 έως 3 χορηγούνται σε συνέργεια με άλλες παρόμοιες που εντάσσονται
σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

Άρθρο 5

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των
δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και
οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συμπράξεις με φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1
έως 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)

Άρθρο 6

Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που
υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α΄ της
κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

1. H Γενική Γραμματεία:

α. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας
και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των
ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές
οδηγίες και συστάσεις.

β. Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS)
σύμφωνα με την παραγράφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248).

γ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων – στρατηγικών
σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή
φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για
την αποτελεσματική επίλυσή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, καθορίζεται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων
πεπραγμένων κατά κατηγορία και είδος δράσης, με τις οποίες ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός και
οι αρμόδιοι Υπουργοί και υπηρεσίες.

Άρθρο 8

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες,
υπηρεσίες και δομές τους:

α. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

β. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 9

Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία: α)
Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), β) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, γ) Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού
σχεδιασμού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και δ) Γραφείο συντονισμού
δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Τα Γραφεία Συντονισμού στελεχώνονται με
μετατασσόμενους ή αποσπώμενους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με
απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η
απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της
απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση
για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένων
των Γραφείων Συντονισμού εκ του μετατασσόμενου ή αποσπώμενου προσωπικού.

Στη Γενική Γραμματεία λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.

β. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

ε. Γραφείο Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης.

Άρθρο 10

Σχέδια συντονισμένων δράσεων

Η Γενική Γραμματεία εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά
περίπτωση αρμόδιους διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την εκτέλεσή τους, έχουν την
υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής.

Άρθρο 11

Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία,
δομή και ελεγκτικό μηχανισμό αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 12

1. Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργός
Επικρατείας:

α. Καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους
ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.

β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση
τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια
συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον
Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέμησης της διαφθοράς, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν
αποκλειστικά σύμφωνα με τις εντολές του, κατά την παράγραφο 1, Υπουργού Επικρατείας.

Άρθρο 13

Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθμίσεις

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και
την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών, τη δημιουργία επιτελικού σχεδιασμού, τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και κάθε άλλο ζήτημα
για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της
διαφθοράς. Για τις συντονισμένες δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών που υπάγονται ή
συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία, εκπονείται ενιαίος προϋπολογισμός δαπανών και
καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συμμετοχή τους σε συντονισμένες ενιαίες
επιχειρήσεις, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τους.

Άρθρο 14

Θέματα λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται
η διοικητική δομή, καθορίζεται η κατανομή αρμοδιοτήτων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό
με τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας.

Άρθρο 15

Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που αφορούν
τη σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,
όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 16

Γενική Γραμματεία ΚΥ.Σ.Οι.Π.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνιστάται
για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)
Γενική Γραμματεία και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που
προΐσταται αυτής.

Με το ανωτέρω διάταγμα, καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας σε διευθύνσεις και τμήματα,
ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι θέσεις του
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας πληρούνται με απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
με μετατάξεις και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και με
διορισμό μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

Άρθρο 17

Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και διοριζόμενων υπαλλήλων στις αναφερόμενες
στον παρόντα νόμο Γενικές Γραμματείες για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) για καθεμία εξ αυτών, εκ των οποίων ο αριθμός των
μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις θεμάτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η περίπτωση ε΄του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129), όπως κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση
ε΄του άρθρου 36 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Ρυθμίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την
απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της,
μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε (5), καθορίζει τον
τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει
τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται από αυτήν.»

Άρθρο 19

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 81 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι
αρμοδιότητες της περίπτωσης ε΄του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129) και της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 3133/2003 (Α΄ 85) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών
και των επιστημονικών συνεργατών.»

Άρθρο 20

Άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 2 του άρθρου 85 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
καταργείται.

Άρθρο 21

Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών ανά Υπουργείο

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 47 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
καταργείται.

Άρθρο 22

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

Στο ν. 1558/1985 προστίθεται άρθρο 25Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25Α

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων

1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται από μία (1) θέση μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με
βαθμό β΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στα Υπουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση με το
π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), συνιστώνται θέσεις μετακλητών αναπληρωτών γενικών γραμματέων, ιδίου
βαθμού και κατηγορίας, αντίστοιχες του αριθμού των συγχωνευομένων Υπουργείων εκτός του
Υπουργείου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου κατέχει ο Υπουργός. Ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται για τον Ειδικό Γραμματέα
Υπουργείου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού. Με ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, εκ των αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματέων του
Υπουργείου.

2. Στις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ο
διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις
του, πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), ανεξάρτητα από
τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις
αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε
περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που
κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

3. Για την εξυπηρέτηση των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων στην άσκηση των
καθηκόντων τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου με
απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
του δημόσιου τομέα και μία (1) θέση ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.»

Άρθρο 23

Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/ 1985, όπως κωδικοποιήθηκαν ως
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, συνιστώνται οι
εξής θέσεις:

α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών
διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς
συνεργάτες.

β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2)
ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό,
με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου
του δημόσιου τομέα. Για τα πολιτικά γραφεία των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος
Υπουργός.

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την
πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που
ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

Άρθρο 24

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 1735/1987 (Α΄ 195) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), εφαρμόζεται και για τα
πολιτικά γραφεία των Υπουργών Επικρατείας.

Επίσης, στην ίδια παράγραφο προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο ως εξής:

«Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Αναπληρωτών
Υπουργών στον Πρωθυπουργό, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των πολιτικών
γραφείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να ανατρέχει στο χρόνο διορισμού
των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και στο χρόνο σύστασης των θέσεων των μελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών της.

Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων
και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες
ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά
όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις
του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης ή των αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν
λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.»

Άρθρο 25

Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραμματέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13
του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων που
προΐστανται Γενικών Γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε
αντίστοιχη θέση δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»

Άρθρο 26

Θέσεις προϊσταμένων γραφείων της
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33) και κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση β΄ της παρ.
1 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων είτε με διορισμό είτε με ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό
σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη ή υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι..

Η κατοχή θέσης προϊσταμένου των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης
του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.»

Άρθρο 27

Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας.

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται, ως σύνολο Υπηρεσιών με τις
αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση
του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο Υγείας στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20).

Άρθρο 28

Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Προβολής, μεταφορά των Υπηρεσιών της
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας
και Προβολής κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό α΄ καταργούνται. Το σύνολο των Υπηρεσιών
της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με τις αρμοδιότητες, όργανα,
θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους
εποπτευόμενους από αυτή φορείς, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

2. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας.

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Προβολής μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29

Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών

1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με
την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147) και με τις παραγράφους
1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) και έληγαν έως τις 28
Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.α. του άρθρου 49 του ν.
4274/2014.

2. Το άρθρο 29 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) αντικαθίσταται, από 23.10.2014, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του, ως εξής:

«Δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη
του σχολικού έτους 2014-2015 (11.9.2014) μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης μεταφοράς και
πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2014-2015, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο
οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών
και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της
οικείας σύμβασης μεταφοράς μαθητών του ιδίου σχολικού έτους.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/ 2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται
αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω
άρθρου, ως εξής:

«Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων
σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα
των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας
περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας
συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση
Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθμ.
24001/11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό
κόστος της μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το
αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο των οριζομένων με τις υπ’ αριθμ. 30844/
31.7.2013 (Β΄ 1897) και 29531/2014 (Β΄ 2060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»

4. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο δίμηνο του
οικονομικού έτους 2014, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων,
μπορεί να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών
τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και
κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 30

Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους,
υποαπασχολούμενους κ.λπ.

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 1Α του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.
4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Α του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50), προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:

«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες
ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς
να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο
του δεκαπενταμήνου.»

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών
ασθένειας σε είδος μέχρι 29.2.2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω
διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών
που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι,
παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι τις 29.2.2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς
τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), της
παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν.
4144/2013 (Α΄ 88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50) παρατείνεται μέχρι την
29η Φεβρουαρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951(Α΄ 179), όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν.
4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Γ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014(Α΄ 50), προστίθενται εδάφια
ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179)
για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές
ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών
ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους που
αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), για την περίοδο από 1.3.2015 έως
29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.»

6. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε με την
παρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 26
του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από
1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την
προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.»

7. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω
οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους