Νομοθετικό καθεστώς Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και ΟMΜΑ

Νομοθετικό καθεστώς Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και ΟMΜΑ

Ν 1198/1981: Ακίνητη περιουσία Αγίου Ορους κλπ,Μέγαρο Μουσικής.

Αρθρο :10

Κύρωσις συμβάσεως.

Κυρούνται και κτάται ισχύν νόμου, από της υπογραφής της, η μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, και του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό
την επωνυμίαν “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του ομοίως εν Αθήναις εδρεύοντος “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ” καταρτισθείσα σύμβασις “περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του εν Αθήναις εδρεύοντος σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” και του εν Αθήναις εδρεύοντος “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ”, έχουσα ούτω:

“Αριθμός 7431

Σύμβασις Ιδρύσεως
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς.

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν εβδόμην 27ην του μηνός Ιουλίου του
χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) έτους ημέραν
Δευτέραν και ώραν 11 εις το υπ` αριθμόν 34 γραφείον του ορόφου του επί
της οδού Καραγεώργη Σερβίας υπ` αριθ. (34) μέγαρον ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
ένθα στεγάζεται το Υπουργείον Οικονομικών, ενώπιον εμού του μη
κωλυομένου Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Κίμωνος Δημητρίου
Χλαπανίδη, εδρεύοντος εν Αθήναις, ενεφανίσθησαν οι μη εξαιρετέοι αφ`
ενός

1) ο κ. Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου και της Νομικής,
παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτού Υπουργού
Συντονισμού, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ` αριθμόν Α. 084031/60
Δ.Τ., του Παραρτ. Ασφαλείας Αθηνών,

2) ο κ. Μιλτιάδης Εβερτ του Αγγέλου και της Μαίρης, κάτοχος του υπ`
αριθ. Α. 043654/62 Δ.Τ. του Γ` Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, κάτοικος Αθηνών,
παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών και

3) ο κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος του Ιωάννου και της Σταυρούλας,
κάτοικος Πειραιώς, κάτοχος του υπ` αριθ. Α. 068136/62 Δ.Τ. του Δ` Παρ.
Ασφαλείας Πειραιώς, παριστάμενος ώδε, υπό την ιδιότητά τον ως Υπουργού
Πολιτισμού και Επιστημών της Ελληνικής Δημοκρατίας και αφ` ετέρου ο
Χρήστος Λαμπράκης του Δημητρίου και της Ελισάβετ, εκδότης εφημερίδων,
κάτοικος κατά την δήλωσιν του εν Αθήναις επί της οδού Χρήστου Λαδά
(Εδουάρδου Λω) 3,: κάτοχος του υπ` αριθ. Ι. 002569/ 2.8.71 Δ.Τ. του Γ`
Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, παριστάμενος ώδε, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. του εν
Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ”, ενεργών εν προκειμένω δυνάμει ειδικής εντολής δοθείσης εις αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου δι`
αποφάσεώς του, ληφθείσης κατά την υπ` αριθ. 129 συνεδρίασιν αυτού της
23.3.1981, απόσπασμα των πρακτικών της οποίας προσαρτώνται τω παρόντι
και εκ τρίτου, ο κ. Λάμπρος Ευταξίας του Ιωάννου και της Ζηνοβίας,
κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 5, κάτοχος του υπ`
αριθ. Α. 001609/19.2.1962 Δ.Τ. του Γ` Παρ. Ασφαλείας, παριστάμενος
ώδε, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου, διοικητού και διαχειριστού
του εν Αθήναις εδρεύοντος ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη – Βούρου
(Διάταγμα της 26 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1959, ΦΕΚ 153, τεύχος πρώτον) και
συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

Δυνάμει του Νόμου 3700/1957, εν συνδυασμώ προς το υπ` αριθ. 11605/
9.1.65 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Ζαβιτσιάνου
μετεβιβάσθη κατά κυριότητα εις τον “ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” υπό του Δημοσίου, γήπεδον εκτάσεως, ως έγγιστα επτά χιλ. (7.000 μ2) τετρ. μέτρων, κείμενον επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Λάχητος, επί τω σκοπώ ανεγέρσεως εν αυτώ Μεγάρου Μουσικής, καταλλήλον δια την τέλεσιν συμφωνικών συναυλιών, παραστάσεων μπαλέτου και αξιολόγων συναφών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου των ελλήνων μουσικών και
του ελληνικού κοινού εν γένει. Εν συνεχεία ο Σύλλογος εξασφαλίσας τη
χορηγεία και κατόπιν πλήρους εκπονήσεως των σχετικών αρχιτεκτονικών,
στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ακουστικών και λοιπών
τεχνικών και κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών υπό ομάδος αρμοδίων
Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων, προηγηθείσης δε και της καταλλήλου
εδαφολογικής μελέτης, ήρχισεν εν έτει 1976 την κατασκευήν του κτιρίου,
όπερ ήδη ευρίσκεται εις το στάδιον της ολοκληρώσεως του φέροντος
σκελετού, καθώς του ημίσεος των κατασκευών διαμορφώσεως του
περιβάλλοντος χώρου.

Ηδη, οι ως άνω, υπό τας αναφερομένας ιδιότητάς των, συμβαλλόμενοι,
αποβλέποντες εις επιτάχυνσιν της ολοκληρώσεως του έργου, συμφωνούν ως
έπεται:

Αρθρον 1.

Ιδρύουν ίδιον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, εδρεύον εν Αθήναις, υπό την επωνυμίαν “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, απολαύον οικονομικής και διοικητικής αυτοτελείας και αυτονομίας και λειτουργούν βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Οργανισμός ούτος είναι κοινωφελής και ούχι κερδοσκοπικός, τελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού Πολιτισμού.

Αρθρον 2.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η ολοκλήρωσις της κατασκευής και η
κατάλληλος λειτουργία και συντήρησις του επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας
και Λάχητος Μεγάρου της Μουσικής, ως και η διάθεσις των εν αυτώ
αιθουσών και λοιπών χώρων προς εξυπηρέτησιν σοβαρών μουσικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αποβλεπουσών πρωταρχικώς εις άνοδον του
μουσικού μορφωτικού επιπέδου της χώρας.

Προς τούτο αι αίθουσαι του Μεγάρου διατίθενται:

(α) Δια μουσικάς και καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εις τας οποίας
περιλαμβάνονται, συμφωνικαί συναυλίαι και ρεσιτάλ, παραστάσεις
μουσικού θεάτρου και μελοδράματος (όπερας), παραστάσεις χορευτικών
συγκροτημάτων (μπαλέτου κ.λπ.) και λοιπαί εκδηλώσεις.

(β) Δια την διεξαγωγήν συνεδρίων.

Η διάθεσις των αιθουσών δύναται να γίνεται είτε προς ελληνικά
συγκροτήματα (κρατικαί ή ιδιωτικαί ορχήστραι, Λυρική Σκηνή κ.λπ.),
είτε προς ξένα τοιαύτα. Η διάθεσις δύναται να γίνετα και προς
μεμονωμένους καλλιτέχνας ημεδαπούς ή ξένους, εγνωσμένου κύρους.

Επιτρέπεται η παραχώρησις των φουαγιέ (ουχί όμως και των αιθουσών
του Μεγάρου) δια προσκαίρους καλλιτεχνικάς εκθέσεις και εφ` όσον η
τοιαύτη διάθεσις δεν παρακωλύει την λειτουργίαν των κυρίων αιθουσών
του Μεγάρου.

Αποκλείεται η χρησιμοποίησις του κτιρίου ως μονίμου στέγης θεάτρου ή
θιάσου, ή άλλου συγκροτήματος ή παρεμφερούς σκοπού, ως και η οιαδήποτε
χρησιμοποίησις δι` εκδηλώσεις, αι οποίαι θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα
αυτού ως προεχόντως χώρου συναυλιών και παρεμφερών μουσικών εκδηλώσεων
ή θα θέτουν αυτό εις κίνδυνον ή φθοράν.

Η κατά τα ανωτέρω διάθεσις των χώρων αυτού θα γίνεται, κατά κανόνα,
επ` ανταλάγματι του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος εκάστοτε τους
όρους της τοιαύτης διαθέσεως.

Αρθρον 3.

Το νομικόν πρόσωπον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, διοικείται
υπό δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου, διοριζομένου δι` αποφάσεως του
Υπουργού Πολιτισμού και επιλεγομένου μεταξύ προσώπων, εγνωσμένου
κύρους. Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικόν και άμισθον.

Οι ημίσεις των συμβούλων διορίζονται υποχρεωτικώς, κατόπιν
προηγουμένης εγγράφου υποδείξεως υπό του Συλλόγου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ” προς τον Υπουργόν Πολιτισμού. Ούτος υποχρεούται να καλέση
τον Σύλλογον, ίνα ασκήση το δικαίωμά του, δύο τουλάχιστον μήνας προς
της εκάστοτε λήξεως της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εντος 25 ημερών από της λήξεως της προσκλήσεως του Υπουργού Πολιτισμού
ο Σύλλογος οφείλει να προβή εις την υπόδειξιν των συμβούλων, του
Υπουργού δικαιουμένου, εν παραλείψει του Συλλόγου, να συμπληρώση ο
ίδιος τον ελλείποντα αριθμόν συμβούλων (δια την προκειμένην θέσιν) εκ
του καταλόγου των μελών του Συλλόγου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”. Η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής από του διορισμού του,
παρατείνεται δε μέχρι διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλ` ούχι
πέραν του έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου δύνανται να
επαναδιορίζωνται. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών
του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Οσάκις ο Πρόεδρος
εκλέγεται εκ των διορισθέντων απευθείας υπό του Υπουργού Πολιτισμού
συμβούλων, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται εκ των συμβούλων των υποδειχθέντων
υπό των “ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” ή των εις την θέσιν τούτων διορισθέντων
υπό του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μελών του Συλλόγου.

Κενωθείσης θέσεώς τινος συμβούλου, προ της λήξεως της θητείας του,
λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, το Διοικητικόν
Συμβούλιον γνωστοποιεί τούτο το ταχύτερον προς τον Υπουργόν
Πολιτισμού, ίνα προβή ούτος εις διορισμόν νέου συμβούλου, του οποίου η
θητεία διαρκεί μέχρι πέρατος της θητείας του αντικαθιστωμένου.

Εφ όσον την κενωθείσαν θέσιν κατείχε σύμβουλος υποδειχθείς υπό των
“ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” ή πλήρωσις ταύτης γίνεται αναλόγως κατά τον
ανωτέρω προβλεπόμενον τρόπον.

Αρθρον 4.

Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τον οποίον απόντα
ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, και τούτου κωλυομένου ο υπό του
Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται
εις την έδραν του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τακτικώς μεν
τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις υφίσταται ανάγκη ή
ζητηθή τούτο εγγράφως υπό δύο εκ των συμβούλων. Η πρόσκλησις
απευθύνεται προς τα μέλη είκοσι τέσσαρας (24) τουλάχιστον ώρας προ
εκάστης συνεδριάσεως επιμελεία του Προέδρου. Απουσιάζων ή κωλυόμενος
σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή δι` ετέρου, δυνάμει απλής
επιστολής αφορώσης εις μίαν εκάστοτε συνεδρίασιν ή τηλεγραφικώς.
Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη μόνον ένα απουσιάζοντα ή
κωλυόμενον σύμβουλον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία,
εάν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύωνται εις αυτό εξ τουλάχιστον ες
των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να είναι
ολιγώτεροι των πέντε. Υπαρχούσης απαρτίας αι αποφάσεις λαμβάνονται
κατ` απόλυτον πλειοψηφίαν των παρισταμένων ή εγκύρως
αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του
προεδρεύοντος.

Εκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχη ανελλιπώς των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί συνεχούς επί εξάμηνον
απουσίας συμβούλου εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το
Συμβούλιον, κρίνει δι` αποφάσεώς του το δικαιολογημένον ή μη της
απούσιας οπότε εάν η απούσια ήθελε κριθή αδικαιολόγητος θεωρείται το
απουσιάζον μέλος ως παραιτηθέν και γνωστοποιείται τούτο προς τον
Υπουργόν Πολιτισμού, ίνα προβή εις νέον διορισμόν εις την κενωθείσαν
θέσιν, κατά τα ανωτέρω εις το άρθρον 3 οριζόμενα.

Αρθρον 5.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί και εκπροσωπεί τον Οργανισμόν,
διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτού, αποφασίζει επί παντός εν γένει
ζητήματος και ενεργεί πάσαν αναγκαίαν προς τούτο πράξιν. Ειδικώτερον:

α) Ενεργεί, ό,τι κρίνει ως αναγκαίον ή πρόσφορον προς
πραγματοποίησιν των εις το άρθρον 2 του παρόντος σκοπών του
Οργανισμού.

β) Αποφασίζει περί της εκάστοτε διαθέσεως των χώρων του Μεγάρου,
συμφώνως πάντοτε προς τους εις το άρθρον 2 του παρόντος όρους, κρίνον
ανελέγκτως περί της συνδρομής αυτών, καθώς και περί της εν γένει
σκοπιμότητος της διαθέσεως.

γ) Ορίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα της κατά το προηγούμενον
εδαφίον διαθέσεως εκάστοτε των χώρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπ` όψιν
και σταθμίζον αφ` ενός μεν τας εν γένει οικονομικάς ανάγκας του
Οργανισμού προς λειτουργίαν και συντήρησιν του Μεγάρου και εκπλήρωσιν
των εν γένει σκοπών του, αφ` ετέρον δε τον εκ της κατά περίπτωσιν,
διαθέσεως, κίνδυνον φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.

Αι αίθουσαι του Μεγάρου, καθ` έκαστον έτος, θα διατίθενται δια
τεσσαράκοντα (40) εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ή της
Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος ή και ετέρας Κρατικής
Ορχήστρας.

Δια την τοιαύτην χρήσιν το Ιδρυμα θα αποζημιούται μόνον δια τας
δαπάνας λειτουργίας του, τας αντοιστοιχούσας εις τας παρεχομένας
υπηρεσίας και τούτο εφ` όσον ήθελε ζητηθή υπό του Διοικητικού αυτού
Συμβουλίου.

Το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι της 31 Αυγούστου
εκάστου έτους θα γνωστοποιή εις το Ιδρυμα τας επιθυμητάς ημερομηνίας
κατά τας οποίας θα χρησιμοποιηθούν αι αίθουσαι υπό των Κρατικών
Ορχηστρών, εις τρόπον ώστε, μετά προηγουμένην συνεννόησιν, αι σχετικαί
εκδηλώσεις αυτών να εντάσσωνται εις το καταρτιζόμενον πρόγραμμα του
Ιδρύματος.

Περαιτέρω, είναι δυνατή ή άνευ ανταλλάγματος διάθεσις αιθούσης ή
άλλου χώρου του Μεγάρου, εις όλως, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου,
εξαιρετικάς κοινωφελείς ή εθνωφελείς περιπτώσεις.

δ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμόν δια του Προέδρου αυτού ή δι` ετέρου
επί τούτω οριζομένου προσώπου, συμβούλου ή μη, ενώπιον ελληνικών και
αλλοδαπών αρχών και δικαστηρίων, ως και έναντι παντός φυσικού ή
νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ε) Συνάπτει παντός είδους εν γένει συμβάσεις, αναγομένας εις την
διοίκησιν του Οργανισμού και των υπηρεσιών του και την διαχείρισιν της
περιουσίας ή την εν γένει επιδίωξιν των σκοπών αυτού. Παρέχει
οιανδήποτε μερικήν ή γενικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα,
ως και ανακαλεί ταύτην.

στ) Καθορίζει:

αα) Τα του τρόπου της εν γένει λειτουργίας του Οργανισμού.

ββ) Τα της διοικητικής και οικονομικής διαχειρίσεως και της
λογιστικής οργανώσεως αυτού.

γγ) Τα της διευθύνσεως και διαρθρώσεως των διοικητικών,
οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

δ) Τα της προσλήψεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του
καταλλήλου προσωπικού και τα των αμοιβών αυτού.

Προς τούτο, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει εκάστοτε τους
σχετικούς κανονισμούς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να
συνιστά παρ` αυτώ τεχνικάς, καλλιτεχνικάς ή άλλας συμβουλευτικάς
επιτροπάς, των οποίων αι υπηρεσίαι είναι τιμητικαί και άμισθοι.

Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την 1 Ιανουαρίου και
λήγει την 31 Δεκεμβρίουν 1982.

Μετά το πέρας εκάστης χρήσεως δέον εντός τετραμήνου να υποβάλλεται ο
απολογισμός ταύτης, προς ενημέρωσιν εις τους Υπουργούς Οικονομικών και
Πολιτισμού.

η) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να πωλήση, υποθηκεύση ή
καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον απαλλοτριώση, ή συστήση εμπράγματον
δικαίωμα υπέρ τρίτου επί του ως άνω ακινήτου του Μεγάρου της Μουσικής.

Αρθρον 6.

Πόροι του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, δια των οποίων θα
καλύπτωνται τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως αυτού είναι οι εξής:

α) Το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον εκάστοτε αντάλλαγμα
δια την διάθεσιν των αιθουσών και λοιπών χωρών του Μεγάρου.

β) Το 40% των καθαρών εσόδων του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου,
εκχωρούμενον, κατά το κατωτέρω άρθρον 15, χάριν συνεισφοράς εις τας
λειτουργικάς δαπάνας του Μεγάρου.

γ) Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Οργανισμού του
Μεγάρον Μουσικής Αθηνών, και ειδικώτερον εκ της κατά τα κατωτέρω άρθρα
8 και 9 παραχωρουμένης υπό του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής εις τον
Οργανισμόν ακινήτου περιουσίας, άμα ως αποσβεσθούν αι επ` αυτής
επικαρπίαι.

δ) Ετησία επιχορήγησις του Δημοσίου οριζομένης εκάστοτε δια κοινής
αποφάσεως του Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

ε) Τυχόν κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί προς τον Οργανισμόν.

Αρθρον 7.

Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, δια του ώδε συμβαλλομένου εκπροσώπου του, δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υποσχέται και αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως δωρήση και μεταβιβάση κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος νομής και κατοχής προς το ανωτέρω εκ του άρθρου 2 του παρόντος συμβολαίου ιδρυόμενον και εις Αθήναις εδρεύον νομικόν πρόσωπον υπό την επωνυμίαν “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, το ανωτέρω αναφερόμενον και περιγραφόμενον γήπεδον, κείμενον επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Λάχητος, εκτάσεως μ.τ. 7.000 πλέον ή έλαττον, περιλαμβανόμενον εις το εγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιον των Αθηνών, εμφαινόμενον εις το από 22 Δεκεμβρίου 1964 σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονος Αρθούρου Σκέπερς, προσηρτημένον εις το υπ` αριθ. 11605/1965 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπύρου Ζαβιτσιάνου. Η μεταβίβασις του οικοπέδου και της εν γένει περιοχής του, γίνεται μετά πασών των υπερκειμένων και πραγματοποιηθεισών μέχρι σήμερον κτιριακών και λοιπών τεχνικών κατασκευών, βάσει των αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών μελετών και κατασκευαστικών σχεδιων των ΗΕΝRIGH KELLHOLZ, I. BYRKHARPT, Εμμ. Βουρέκα, Βίκτωρος Αμπακούμκιν, Παντελή Αβουσαλήμ, Απ. Αγγελίδη κ.λπ.

Αρθρον 8.

Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” δια του ώδε συμβαλλομένου
εκπροσώπου του δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υπόσχεται και
αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως δωρήση και μεταβιβάση προς τον
ανωτέρω ιδρυόμενον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τα κάτωθι
ακίνητα, άτινα περιήλθον εις τον Σύλλογον εκ κληρονομίας της
αποβιωσάσης, εις Κηφισιάν την 22 Φεβρουαρίου 1978 Θηρεσίας (Τερέζας)
Σπυρίδωνος Ευκλείδου, καταλειφθείσαν εις τον Σύλλογον δια της από 2
Δεκεμβρίου 1960 ιδιοκράφου διαθήκης της, δημιευθείσης υπό του
Πρωτοδικείου Αθηνών την 2 Μαρτίου 1978, συνταγέντος του υπ` αριθ.
617/2.3.1978 πρακτικού αυτού.

α) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 1 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις
Αθήνας της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της διασταυρώσεως
της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8,
έχοντος εμβαδόν μ.τ. 37,15, περιλαμβάνον μεσοπάτωμα και κλίμακα προς
το μεσοπάτωμα καθώς και υπόγειον, εμβαδού μ.τ. 37,15, περιγραφομένον
δε εις την υπ` αριθ. 127683/19 Ιανουαρίου 1979 πράξιν αποδοχής
κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παπαδιαμαντοπούλου,
μεταγραφείσαν εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 3047
και υπ` αυξ. αριθ. 21.

β) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 2 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις
Αθήνας της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της διασταυρώσεως
της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου αριθ. 8,
έχοντος εμβαδόν μ.τ. 34,54 και περιλαμβάνον μεσοπάτωμα εμβαδού μ.τ.
17,27 και κλίμακα προς το μεσοπάτωμα, καθώς και υπόγειον εμβαδού μ.τ.
34,54 περιγραφομένον δε εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν
αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου
Αθηναίων εντόμω 3047 και υπ` αριθ. 21.

γ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 7 ισογείου καταστήματος, κειμένου εις
Αθήναις και επί της οδού Ομήρου αριθ. 8, και έχοντος εμβαδόν μ.τ.
24,89, περιγραφομένου δε εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν
αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου
εν τόπω 3047 και υπ` αριθ. 21.

δ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου των καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν υπ` αριθ. 4, 5, 6, 7, 8 16 γραφείων του πρώτου
ορόφου της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της
διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρον
8, εχόντων εμβαδόν μ.τ. 146,77 και περιγραφομένων εις την ανωτέρω υπ`
αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία
μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 3047 και υπ` αριθ. 21.

ε) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου της οριζοντίου
ιδιοκτησίας επί ολοκλήρου του δευτέρου ορόφου ήτοι των υπ` αριθ. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 γραφείων με τους
διαδρόμους προσπελάσεως, αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών και 2
αποθήκας, της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί της
διασταυρώσεως της Λεωφόρου Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρον
αριθ. 8, του εν λόγω ορόφου, έχοντος συνολικόν εμβαδόν μ.τ. 415,50 και
περιγραφόμενον εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής
κληρονομίας, μεταγραφείσαν εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων
εν τόμω 3047 και υπ` αριθ. 21.

στ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος των καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν
υπ` αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 15 γραφείων
του εβδόμου ορόφου της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί
της διασταυρώσεως της Λεωφ. Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού Ομήρου
αριθ. 8, συνολικού εμβαδού μ.τ. 279,52 και περιγραφομένων εις την
ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω
μεταγραφείσαν.

ζ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου μιας καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν κατοικίας εμβαδού μ.τ. 25,79 αποτελουμένης εξ
ενός κυρίου δωματίου, διαδρόμου, λουτρού, κουζίνας κ.λπ., ευρισκομένης
εις τον έβδομον όροφον της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και
επί της διασταυρώσεως των οδών Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της οδού
Ομήρου αριθ. 8 περιγραφομένης εις την ανωτέρω υπ` αριθ. 127683 πράξιν
αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω μεταγραφείσαν.

η) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου μιας καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν κατοικίας εμβαδού μ.τ. 37,60 αποτελουμένης εκ
δύο κυρίων δωματίων, λουτρού κ.λπ. βοηθητικών χώρων, ευρισκομένης εις
τον έβδομον όροφον της πολυκατοικίας της κειμένης εις Αθήνας και επί
της διασταυρώσεως των οδών Πανεπιστημίον αριθ. 19 και της οδού Ομήρου
αριθ. 8, περιγραφομένης εις την υπ` αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής
κληρονομίας, νομίμως, ως άνω, μεταγραφείσης.

θ) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου ολοκλήρου του καθ`
οριζόντιον ιδιοκτησίαν ογδόου ορόφου, αποτελούντος μίαν κατοικίαν εξ
κυρίων δωματίων μετά βοηθητικών αυτής χώρων, εμβαδού μ.τ. 197,88,
ευρισκομένης εις την εις Αθήνας και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου
Πανεπιστημίου αριθ. 19 και της Ομήρου αριθ 8 κειμένης πολυκατοικίας,
περιγραφομένου εις την υπ` αριθ. 127683, ως άνω πράξιν αποδοχής
κληρονομίας, νομίμως, ως άνω, μεταγραφείσαν.

ι) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου του τρίτου ορόφου
της πολυκατοικίας της κειμένης επί οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. 674,44 και
ευρισκομένης επί της διασταυρώσεως των οδών Λυκαβηττού αριθ. 5 και
Σόλωνος αριθ. 37 αποτελουμένης εκ τριών καθ` οριζόντιον ιδιοκτησίαν
διαμερισμάτων, χωριστού υπ` αριθ. 6 πλυντηρίου και αποθήκης εις τον
τελευταίον όροφον εκ τριών αποθηκών αριθ. 5, 6 και 7 εις το υπόγειον,
ως ταύτα εμφαίνονται εις τα σχέδια του αρχιτέκτονος Κ. Σγούτα, τα
συνημμένα εις το υπ` αριθ. 926/1933 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου
Αθηνών Κ. Κωνστανταράκη και περιγράφονται εις την άνω υπ` αριθ. 127683
πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως ως άνω μεταγραφείσαν.

ια) Την ψιλήν κυριότητα του ημίσεος εξ αδιαιρέτου διωρόφου οικίας
μεθ` υπογείου εξ οκτώ δωματίων, κουζίνας, λουτρών κ.λπ., μετά μεγάλης
εκτάσεως κήπου, κειμένης εις Κηφισίαν και εις την θέσιν “Στροφύλι” και
επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 30 μετά του οικοπέδου και
περιοχής της εκτάσεως μ.τ. 3.933,29, περιγραφομένην εις την ως άνω υπ`
αριθ. 127683 πράξιν αποδοχής κληρονομίας, νομίμως μεταγραφείσαν.

ιβ) Την ψιλήν κυριότητα του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου, ενός
οικοπέδου, πρώην αγροκτήματος, κειμένου εις θέσιν “Παλλάδος –
Κοκκιναράς” του Δήμου Κηφισιάς, τέως Δήμου Αθηναίων, εμφαινομένου υπό
τον αριθμόν 15 εις το από 15.9.1941 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Π.
Αραβαντινού, το προσαρτώμενον εις το υπ` αριθ. 21487/1944 συμβόλαιον
του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευστ. Κουτσοχέρα, εκτάσεως μέτρων
τετραγωνικών χιλίων οκτώ και 49% (1008,49), συνορευομένου αρκτικώς με
το υπ` αριθμόν 14 οικόπεδον του άνω σχεδιαγράμματος ιδιοκτησίας νυν
Δημοπούλου επί μέτρων 17,25, δυτικώς με Δαρίβαν επί μέτρων 22,
αρκτικοανατολικώς με το υπ` αριθ. 16 οικόπεδον του αυτού άνω
σχεδιαγράμματος επί μέτρων 33,48, ανατολικομεσημβρινώς με οδόν
Κοκκιναρά επί προσόψεως μέτρων 27 και μεσημβρινοδυτικώς με Δαρίβαν επί
μέτρων 27,05. Το οικόπεδον τούτο περιήλθε κατά το άνω ποσοστόν (1/3 εξ
αδιαιρέτου) εις την κληρονομηθείσαν Ταρσή – Θηρεσία Σπυρίδωνος
Ευκλείδον εκ διανομής επικοίνου κληρονομικής περιουσίας δυνάμει τον
υπ` αριθ. 21761/ 11.8.1944 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευστ.
Κουτσοχέρα, μεταγεγραμμένον νομίμως εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου
Αθηναίων, ήτις κληρονομική περιουσία είχε περιέλθει εις αυτήν και τας
συγκυρίας αδελφάς της Ελένην θυγ. Σπυρ. Ευκλείδου και Νίναν χήραν
Δημητρίου Αραβαντινού, εκ κληρονομίας των αποβιωσάντων πατρός των
Σπυρίδωνος Σ. Ευκλείδη και θείου εκ πατρός Ιωάννου Σ. Ευκλείδη.

Αρθρον 9.

Ο Σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, δια του ώδε συμβαλλομένου
εκπροσώπου του δηλοί, ότι δυνάμει του παρόντος υπόσχεται και
αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως υπό τους όρους και περιορισμούς της
κατωτέρω διαθήκης και τους περιορισμούς του άρθρου 10 παρ. β
μεταβιβάση εις τον ιδρυόμενον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” τα
κάτωθι ακίνητα τα οποία περιήλθον εις τον Σύλλογον εκ κληροδοσίας του
αποβιώσαντος εις Λονδίνον την 30 Μαρτίου 1960 Αλεξάνδρου Γεωργίου
Μητσοτάκη, καταληφθείσης εις τον Σύλλογον δια της υπ` αριθ. 140 από 7
Οκτωβρίου 1957 δημοσίας διαθήκης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου
Ζωγοπούλου, νομίμως δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α) Την πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν ενός κτήματος κειμένου
εις την θέσιν “Μπιθιστάμναι” της περιφερείας του Δήμου και της Νήσου
Σπετσών, εκτάσεως τετρακοσίων (400) στρεμμάτων, πλέον ή έλαττον,
περιλαμβανομένου και οριζομένου βορειοανατολικώς με κτήμα Γεωργίου
Μαρουλάκη και νυν Ιωάννου Πνευματικού, νοτιοδυτικώς με θάλασσαν,
νοτιοανατοτικώς με κτήμα κληρονόμων Αγγελή Σωτηρίου, περιελθόντος εις
τον Αλέξανδρον Μητσοτάκην, δυνάμει του υπ` αριθ. 2211/1927 συμβολαίου
του συμβολαιογράφου Σπετσών Ξενοφώντος Κωνσταντοπούλου, νομίμως
μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Σπετσών εν τόμω 29
και αριθ. 222.

β) Την πληρή κυριότητα όσης εκτάσεως απέμεινε εκ του ανήκοντος εις
τον αποβιώσαντα Αλέξανδρον Μητσοτάκην αγροκτήματος Αναβρύτων
Αμαρουσίου, συνολικής εκτάσεως 75 στρεμμάτων, πλέον ή έλαττον, μετά
την αφαίρεσιν της όσης εκτάσεως ώρισεν ο Αλέξανδρος Μητσοτάκης να λάβη
ο κληρονόμος του και οι εν διαθήκη κληροδόχοι του, κατόπιν και της
τυχόν ρυμοτομίας, κατά τα εις την διαθήκην οριζόμενα.

Τα καταλειφθέντα υπό στοιχεία (α) και (β) εις τον Σύλλογον ακίνητα
απεδέχθη ούτος δια της υπ` αριθ. 823 από 27 Δεκεμβρίου 1960 πράξεως
του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών Σπυρ. Παπασταυροπούλου, νομίμως
μεταγραφείσης.

γ) Την ψιλήν κυριότητα μιας επαύλεως μετά της περιοχής της
ευρισκομένης εις Κάπρι της νήσου Κάπρι (κόλπος Νεαπόλεως Ιταλίας) και
επί της VIA GASTELLO αριθ. 5, συγκειμένης εξ υπογείου, ισογείου και
ενός ορόφου.

Οι “ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” υποχρεούνται να προβούν εν καιρώ εις πάσαν
αναγκαίαν πράξιν, χάριν και της τυπικής, κατά την ιταλικήν νομοθεσίαν,
μεταβιβάσεως της προκειμένης επαύλεως εις τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΑΘΗΝΩΝ”.

Αρθρον 10.

Αι συμβάσεις δωρεάς των εις τα άρθρα 7, 8 και 9, περιγραφομένων
ακινήτων θα γίνουν ως εξής:

α) Αι συμβάσεις δωρεάς του επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου
Βασιλίσσης Σοφίας και Λάχητος ακινήτου, ως τούτο περιγράφεται εις το
ανωτέρω άρθρον επτά (7), ως και των προερχομένων εκ της κληρονομίας
της Θηρεσίας (Τερέζας) Σπυρίδωνος Ευκλείδου, ως ταύτα περιγράφονται
εις τον ανωτέρω οκτώ άρθρον (8), θα υπογραφούν εντός δύο μηνών από της
δημοσιεύσεως του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου.

β) Η Σύμβασις δωρεάς των εκ της κληρονομίας Αλεξάνδρου Γεωργίου
Μητσοτάκη προερχομένων ακινήτων, ως ταύτα περιγράφονται εις το ανωτέρω
άρθρον εννέα (9) θα υπογραφή μετά την δημοσίευσιν, εις την Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου και εφ`
όσον επιτραπεί δι` αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών η υπό τους όρους της
διαθήκης του Αλεξάνδρου Μητσοτάκη μεταβίβασις των περί ου ο λόγος
ακινήτων εις τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”.

Αρθρον 11.

Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι των εν άρθρω 8 αναφερομένων ακινήτων, αφ`
ης αποσβεσθή η υφισταμένη επ` αυτών επικαρπία, θα χρησιμεύουν ως πόροι
του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, δια την κάλυψιν των εξόδων
λειτουργίας και συντηρήσεως του Μεγάρου, κατά τα εις το ανωτέρω άρθρον
6 περ. (γ) οριζόμενα. Η εκποίησις αυτών επιτρέπεται μόνον εις
περίπτωσιν προφανούς ωφελείας ή χάριν απλουστεύσεως της διαχειρίσεως
τούτων, υπό τον απαραίτητον όρον, ότι ολόκληρον το προϊόν της
εκποιήσεως θα επενδυθή εις έτερον ακίνητον, οι πρόσοδοι του οποίου θα
εξακολουθήσουν να χρησιμεύουν ως πόροι του Οργανισμού.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού κρίνει εκάστοτε περί της
συνδρομής των όρων τούτων.

Τα εν άρθρω 9 αναφερόμενα ακίνητα δύναται να αξιοποιηθούν ή να
εκποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού, αποβλέποντος εις το συμφέρον και τους σκοπούς αυτού.

Ο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” ούδεμιαν ουδενός είδους ευθύνην
ή υποχρέωσιν αποζημιώσεως ή άλλην υπέχει έναντι του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”, εις ην περίπτωσιν οιαδήποτε των άρθρων 8 και
9 αναφερομένων και παραχωρουμένων ακινήτων εξ οιασδήποτε αιτίας δεν
ήθελεν έχει περιέλθει εις την κυριότητά του ή ήθελεν έχει καταπατηθή
υπό τρίτου ή η ανωτέρω περιγραφή του δεν ανταποκρίνεται εις την
πραγματικότητα.

Αρθρον 12.

Το Δημόσιον, δια των εκπροσωπούντων αυτό συμβαλλομένων ώδε Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού, αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, όπως εντός
ευλόγου χρόνου από της ισχύος της παρούσης, μη δυναμένου όμως να
υπερβή την δωδεκαετίαν από της υπογραφής του παρόντος συμβολαίου,
προβή δαπάναις και επιμελεία του, εις την πλήρη ολοκλήρωσιν και
αποπεράτωσιν του κτιρίου και του εξοπλισμού του υπό κατασκευήν Μεγάρου
της Μουσικής και μέχρι ικανότητος τούτου προς πλήρη και τελείαν
λειτουργίαν, συμφώνως προς τα υφιστάμενα σχέδια και μελέτας
(αρχιτεκτονικάς, στατιστικάς, μηχανολογικάς, ηλεκτρολογικάς,
ακουστικάς, φωτιστικάς, τεχνικής σκηνής κλπ.) άνευ παρεκκλίσεως από
τον σχεδιασμόν του κτιρίου χρησιμοποιουμένων των ιδίων επιλεγέντων
ημεδαπών και ειδικώς ξένων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών.

Αρθρον 13.

Προς επίτευξιν του σκοπού των εις το προηγούμενον άρθρον οριζ