ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ A 185/2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182/2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης
Τροποποίηση του 39Α του ν. 2238/1994

καταργούνται:
α) ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455),
β) το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25),
γ) ο ν. 455/1976 (Α΄ 277),
δ) το β.δ. 18.9−20.10/1947 (Α΄ 223),
ε) τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και 1869 του Αστικού Κώδικα,