ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

Η π. βουλευτής Κυκλάδων, τ. Υπουργός Πολιτισμού, ΑΝΥΠΕΞ και Αιγαίων  κ. Ελισσάβετ Παπαζώη κατέθεσε σήμερα αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά της ΚΥΑ ΟΙΚ/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία- Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ- ΑΕ) (ΕτΚ Β 1414 της 11 Ιουνίου 2013) στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Η υπόθεση χρεώθηκε στην Ολομέλεια με τον ίδιο Εισηγητή με αυτή της Ποσπερτ κ. Κουσούλη και β. εισηγητη τον κ. Πυργάκη.
Το κείμενο της επίμαχης αίτησης έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
Της Ελισάβετ Παπαζώη, πολιτικού μηχανικού, τ. Υπουργού τ. Βουλευτή Κυκλάδων κάτοικος Αθηνών οδός Γαλανού 2, 10- 558

ΚΑΤΑ
1. Της ΚΥΑ ΟΙΚ/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία- Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ- ΑΕ) (ΕτΚ Β 1414 της 11 Ιουνίου 2013)
2. Του σήματος με το οποίο διακόπηκε η εκπομπή της ΕΡΤ- ΑΕ την ίδια μέρα
3. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης

KAI KATA
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
Υπουργού Οικονομικών


Η κα Ε.Παπαζώη εκλεγόταν από το 1989 και για μια δεκαπενταετία βουλευτής Κυκλάδων και συγκεκριμένα διετέλεσε Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ (1993-1996), Υπουργός Αιγαίου (1996-1999), ενώ αμέσως μετά ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Πολιτισμού (1999-2000). Η κ. Ελισάβετ Παπαζώη ήταν επί δεκαπέντε έτη Βουλευτής Κυκλάδων, αν. Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Αιγαίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλά νησιά των Κυκλάδων οι κάτοικοι βλέπουν μόνον τη δημόσια τηλεόραση και ως εκ της παρελθούσας ιδιότητάς της γνωρίζει καλά ότι αποτελεί εθνικό ζήτημα η λήψη σήματος στα νησιά του Αιγαίου τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
Εξάλλου ως πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Αν. ΥπΕξ γνωρίζει καλά τη σημασία της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας η οποία αποτελεί βασικό τρόπο επικοινωνίας με την ομογένεια και διατήρησης των δεσμών της διασποράς για την οποία μεριμνά το Σύνταγμα της Χώρας.
Η αιτούσα γνωρίζει απόλυτα λόγω των ιδιοτήτων της ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει περίπτωση κατάργησης της Δημόσιας Τηλεόρασης και ραδιοφωνίας ούτε έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο.
Εξάλλου ως πρώην βουλευτής επιθυμεί να παρακολουθεί το κανάλι της Βουλής και ιδίως σε ανάλογες στιγμές για τη Χώρα όπου η επικοινωνία με το Αντιπροσωπευτικό Σώμα προσδιορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα κάθε αναμέτρησης και επιτρέπει να σχηματίζεται άποψη στον κόσμο και στους ενεργούς πολίτες που δεν είναι «απράγμονες» και «αχρείοι».
Η αιτούσα, με την ιδιότητά της ως έλληνα πολίτη που επί έτη πληρώνει ανταποδοτικά τέλη για δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και έχει συμμετοχή στα κοινά στο πλαίσιο του Συντάγματος και του Νόμου αιτείται από το Δικαστήριό σας την ακύρωση των άνω προσβαλλόμενων πράξεων, παραλείψεων και υλικών ενεργειών οι οποίες βασίσθηκαν σε εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία τροποποιήθηκε νόμος του Ελληνικού Κράτους με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου από 10.6.2013 άρθ 1. «τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 14 Β του ν. 3429/2005» (Α 139), εμπρόθεσμα και με έννομο συμφέρον για τους λόγους που ακολουθούν το σύντομο ιστορικό που παρατίθεται.
I. Ιστορικό

Το ζήτημα της δημόσιας τηλεόρασης και ιδίως της ΕΡΤ ΑΕ όπως και άλλων ΔΕΚΟ έχει αναδειχθεί στο σύνολό του ήδη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 2005 και έχει προκύψει ως αναγκαιότητα και από το Μεσοπρόθεσμο όπως είναι γνωστό. Παρά ταύτα και ενώ υπήρχε δυνατότητα σταδιακής μεταρρύθμισης όλος ο αναγκαίος χρόνος και είχε ληφθεί και νομοθετική πρωτοβουλία στο παρελθόν καμία απόφαση δεν ελήφθη σχετικά αλλά εντελώς αιφνιδιαστικά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποφασίσθηκε η αυθημερόν διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ, έσβησε το σήμα της με κατάλληλες υλικές ενέργειες χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος το συγκεκριμένο χρονικό σημείο που να αιτιολογεί την φίμωση της ελευθερίας του λόγου και της επικοινωνίας.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11/6/2013 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου139
11 Ιουνίου 2013

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:«2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

β) σε περίπτωση συγχώνευσης του φορέα, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας και η τύχη της περιουσίας του συγχωνευόμενου προσώπου, ρυθμίζονται τα θέματα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, της ρύθμισης των θεμάτων των εργασιακών σχέσεων και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων για τη συγχώνευση, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθ. 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα 10 Ιουνίου 2013

Τροποποιήθηκε ο νόμος 3429/2005 άρθ. 14Β παρ. 2 εδάφιο πρώτο και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ειδικότερα τροποποιήθηκε η ακόλουθη διάταξη όπως ίσχυε πριν την έκδοση της άνω ΠΝΔ:

«Αρθρο 14Β

Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία “Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)”, “Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)”, “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)”, “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.”, “Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)”, “Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)”, “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, “Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)”, β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, “Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)” και “Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)” και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο, δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία “Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ””, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: αα) “Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)”, ββ) “Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – “ΔΗΜΗΤΡΑ””, γγ) ο “Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)” με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο “Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)”.

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.”

“Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «και με σχέση έμμισθης εντολής» οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.”

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε από τότε που ίσχυσε ο Ν. 4002/2011, με την παρ.8 άρθρου 1 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,ΦΕΚ Α 268/31.12.2011,η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ.2 Ν.4047/2012,ΦΕΚ Α 31/23.2.2012.

Οι λέξεις «και με σχέση έμμισθης εντολής» προστέθηκαν στο δεύτερο εδάφιο με το άρθρο
τρίτο παρ.2 Ν.4047/2012,ΦΕΚ Α 31/23.2.2012.

Το άρθρο 14Β προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 66 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011.Με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:

“2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της Παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α` 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε.»

Πριν κυρωθεί με νόμο σύμφωνα με το άρθ. 2 αυτής η άνω ΠΝΠ δημοσιεύθηκε την επόμενη κιόλας μέρα η προσβαλλόμενη πράξη με την παρούσα στην ΕτΚ στο φύλο Β 1414 της 11 Ιουνίου 2013 με την οποία καταργείται η ΕΡΤ ΑΕ στο άρθρ. 1 αυτής και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ ΑΕ. μέχρι το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013.

Την ίδια μέρα διακόπηκε το σήμα της ΕΡΤ ΑΕ παράλληλα και το σήμα του καναλιού της Βουλής αλλά και το σύνολο των καναλιών που αναμεταδίδει η ΕΡΤ δηλαδή το σύνολο των ξένων EURONEWS κλπ.

Στις 12/6/2013 την κατάργηση του νομικού προσώπου “ΕΡΤ Α.Ε” ανακοίνωσε με σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης, «το υπουργείο Οικονομικών, ως διάδοχος της ΕΡΤ Α.Ε είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη διακοπή της μετάδοσης των εκπομπών και στη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων, μέχρι την ψήφιση νόμου για την ίδρυση ενός νέου και σύγχρονου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού».

Ι. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

Η αίτησή μου ασκείται εμπρόθεσμα και παραδεκτά καθώς είναι εκτελεστή, εκτελέσθηκε μάλιστα ήδη την ίδια μέρα της έκδοσής της με υλικές ενέργειες που προβλέφθηκαν στο άρθρο 1 παρ. 2 αυτής με την υλική ενέργεια της διακοπής του σήματος, με έννομο συμφέρον από μέρους μου καθώς με το σύνολο των ιδιοτήτων μου που ανέφερα στην αρχή της παρούσας διαπιστώνω ότι θίγονται βάναυσα τα δικαιώματά μου σε ελεύθερη δημόσια τηλεόραση, στην ελευθερία του λόγου, στην ελευθερία τηλεοπτικής αναμετάδοσης, το δικαίωμα στην προσωπικότητα καθώς η συγκεκριμένη μεθόδευση θίγει κάθε έλληνα πολίτη ευθέως και θέτει σε κίνδυνο κάθε συνταγματικό του δικαίωμα ιδίως λόγω των νομικών μέσων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αντίθετα με το Σύνταγμα και τους νόμους, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ελευθερία στον πολιτισμό και την παιδεία. Θίγονται επίσης εθνικά συμφέροντα καθώς καθίσταται αδύνατη η λήψη σε πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και της ομογένειας. Θίγεται επίσης η σύγχρονη αντίληψη που εκφράζεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος για την λειτουργία του Καναλιού της Βουλής το οποίο αποτελεί έκφραση του αντιπροσωπευτικού συστήματος και με το σύνολο των ιδιοτήτων μου θεωρώ ότι πλήττομαι βάναυσα.
Το έννομο συμφέρον μου είναι ηθικό σε πολλαπλό επίπεδο και επιβεβαιώνεται από το γεγονός της μοναδικότητας των συγκεκριμένων νομικών μεθοδεύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι όμως και υλικό καθώς επί έτη καταβάλλω ανταποδοτικά τέλη και έχω την εύλογη αξίωση της λήψης σήματος δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης έχω δε εξοφλήσει και τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να δικαιούμαι να έχω λήψη σήματος.
Το γεγονός ότι αναστέλλεται με την προσβαλλόμενη η πληρωμή των τελών αφορά μόνον στο μέλλον και πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι γνωστό πότε και αν τούτο λάβει χώρα.
II. Λόγοι ακυρώσεως

1. Παράβαση νόμου
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδίδεται κατά παράβαση νόμου και ειδικά:
Του Συντάγματος και ειδικότερα των άρθρων 14, 15, 5,1, 2, καθώς αποκλείει τους έλληνες πολίτες οι οποίοι καταβάλλουν επί έτη ανταποδοτικά τέλη για την ύπαρξη δημόσιας τηλεόρασης από το δικαίωμα σε δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε ελεύθερη επικοινωνία και επιβάλει σιγή στην ελευθερία του λόγου.
Και ναι μεν αναστέλλεται η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ με το άρθ. 5 της προσβαλλόμενης όμως τούτο δεν σημαίνει ότι οι έλληνες πολίτες δεν έχουν καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος μέσω του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ για την λειτουργία της ΕΡΤ, συμβάλλοντας στον προϋπολογισμό της για την χρονική στιγμή της διακοπής της λειτουργίας της και του σήματος. Η αναστολή ισχύει για τον επόμενο ίσως λογαριασμό που αναφέρεται σε μελλοντικό χρονικό σημείο.
Της ΕΣΔΑ και των άρθρων εκείνων της Συνθήκης που κατοχυρώνουν τα ίδια δικαιώματα με το Σύνταγμα.
Παράβαση του δικαιώματος στην πληροφόρηση όπως ιδρύεται με το άθρ. 5Α Σ.
«1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.»
Καθώς περιορίζεται απόλυτα το δικαίωμα στην πληροφόρηση του άρθρου αυτού χωρίς νόμο και χωρίς να συντρέχουν οι όροι του στο μέτρο που η εφαρμογή του Μεσοπροθέσμου που επικαλείται δεν συνιστά λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων ή συμφερόντων τρίτων.
Παράβαση του άθρ.15.2 του Σ σύμφωνα με το οποίο:
«1. Oι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.
**2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα».
Αίρεται ως εκ τούτου απόλυτα ο σκοπός της αδείας που χορηγήθηκε στην ΕΡΤ από αναρμόδιο όργανο και πάντως όχι από το ΕΣΡ.
Επίσης παραβιάζεται το ίδιο άρθρο στο μέτρο που με την προσβαλλόμενη διακόπηκε εν τοις πράγμασι και η αναμετάδοση των εργασιών της Βουλής που προβλέπεται ειδικά στο άρθρο αυτό ως υποχρεωτική και δωρεάν.

Τροποποιεί νόμο με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δεν έχει ακόμη κυρωθεί νομοθετικά παρέχοντας νομοθετική εξουσιοδότησης για έκδοση ΚΥΑ με ΠΝΠ. Υπό την έννοια αυτή η προσβαλλόμενη θίγει βάναυσα και κατά τρόπο ιστορικά απαράδεκτο αν όχι μοιραίο, την διάκριση των λειτουργιών και την διαδικασία έκδοσης των νόμων όπως προβλέπεται στο ισχύον Σύνταγμα στο άρθρο 26 ειδικά ως εξής:

1. H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Kυβέρνηση.
3. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια? οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Eλληνικού Λαού.
Η προσβαλλόμενη εξάλλου εκδίδεται κατά παράβαση του άρθ.43 Σ το οποίο επιτρέπει την εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης μόνον με κανονιστικό διάταγμα. Η προσβαλλόμενη πράξη συνεπώς όφειλε να βασίζεται τουλάχιστον σε κανονιστικό προεδρικό διάταγμα και σε καμία περίπτωση σε ΠΝΠ.
«1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τους.
2. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Yπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Eξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.
3. (H παράγραφος 3 καταργείται).
4. Mε νόμους που ψηφίζονται από την Oλομέλεια της Bουλής μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμάτων που καθορίζονται σ’ αυτούς σε γενικό πλαίσιο. Mε τους νόμους αυτούς χαράζονται οι γενικές αρχές και οι κατευθύνσεις της ρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης.
5. Tα κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1 θέματα της αρμοδιότητας της Oλομέλειας της Bουλής δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης κατά την προηγούμενη παράγραφο.»

Παρέχει μέσω ΠΝΠ που θα κυρωθεί στο μέλλον εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ σε ευθεία αντίθεση με το άρθ. 44.1 το οποίο απαιτεί έναν επείγοντα χαρακτήρα για έκδοση ΠΝΠ που αυτοαναιρείται με την μελλοντική κύρωση με νόμο πλην και με την δημοσίευση της προσβαλλόμενης την επομένη ημέρα σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του σήματος πριν κυρωθεί νομοθετικά η εξουσιοδότηση ή και τυχόν η προσβαλλόμενη. Ειδικότερα:

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

Η προσβαλλόμενη εκδίδεται κατά παράβαση του άρθ. 17 Σ καθώς επιτρέπει την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα παρότι οι έλληνες πολίτες καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία της ΕΡΤ.
Εξάλλου στο μέτρο που το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί είδος φόρου η ίδρυσή του και η κατάργησή του επιβάλλουν την ψήφιση τυπικού νόμου σύμφωνα με το άρθ. 78 Σ το οποίο ειδικά ορίζει ότι:
«1. Kανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.
2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.»

Η με ΚΥΑ αναστολή της είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους ως εκ τούτου είναι παράνομη και για το λόγο αυτό διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη για δημόσια τηλεόραση.

2. Αναρμοδιότητα

Μόνο αρμόδιο όργανο για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων όπως η διακοπή σήματος κατά το Σύνταγμα (άθρ. 15.2) είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που συνιστάται ως ανεξάρτητη αρχή. Η διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ και έμμεσα του Καναλιού της Βουλής και η διακοπή του σήματος συνιστά ανάκληση της άδειας που χορηγείται δυνάμει του άρθρου αυτού από αναρμόδιο όργανο και χωρίς καμία απολύτως συνδρομή των λόγων που ορίζει ο νόμος.
Η προσβαλλόμενη και για το λόγο αυτό είναι παράνομη και ακυρωτέα.

3. Παράνομη παροχή υπεξουσιοδοτήσεων – Παράβαση ουσιώδους τύπου

Η προσβαλλόμενη εκδίδεται κατά παράβαση ουσιώδους τύπου καθώς για την έκδοσή της όφειλε να βασίζεται τουλάχιστον σε κανονιστικό προεδρικό διάταγμα ή νόμο. Η με ΠΝΠ που δεν έχει κυρωθεί με νόμο έκδοση ΚΥΑ δεν είναι δυνατό να ισχύει από την δημοσίευσή της στην ΕΤΙ και πάντως δεν επιτρέπει την διακοπή του σήματος της ΕΡΤ πριν την έκδοση τυπικού νόμου κατά το άρθ. 44.1 Σ.
Η προσβαλλόμενη και για το λόγο αυτό είναι παράνομη και ακυρωτέα.

4. Κατάχρηση εξουσίας
Η προσβαλλόμενη εκδίδεται κατά κατάχρηση εξουσίας όπως αυτή παρέχεται για την έκδοση ΠΝΠ από το Σύνταγμα στο άθρ. 44.1 καθώς παραβλέπει τόσο το σκοπό της ΠΝΠ όσο και το σκοπό του Μεσοπροθέσμου επιτρέποντας στο Υπουργικό Συμβούλιο να υποκαθιστά τη Βουλή και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Τούτο αισχάτως επιβεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι αν και δεν συμφωνεί με το μέτρο δεν του παρέχει το Σύνταγμα τη δυνατότητα αναπομπής των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Και βεβαίως το Δικαστήριό σας δεν ελέγχει τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ως αναγόμενες στη σφαίρα της πολιτικής βούλησης (κυβερνητικές πράξεις) δύναται όμως να ελέγξει κάθε διοικητική πράξη ή παράλειψη και κάθε υλική ενέργεια όπως η διακοπή του σήματος που ερείδεται σε ΚΥΑ εκδοθείσα παρανόμως και σε εκτέλεση αυτής ιδίως δε στο μέτρο που αφορά στην άμεση διακοπή του σήματος που έλαβε χώρα αποκλειστικά στη βάση της ως άνω ΚΥΑ κατά τρόπο και κατά χρόνο πριν την κύρωση με νόμο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με προφανή στόχο την αδυναμία παροχής δικαστικής προστασίας λόγω του αιφνιδίου χαρακτήρα του μέτρου.
5. Παράνομη αιτιολογία
Ως αιτιολογία για την έκδοση της προσβαλλόμενης από το ίδιο της το προϊμιο προκύπτει ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που εκφράζεται στο Μεσοπρόθεσμο και εν γένει στην κατάσταση κρίσης που επιβάλλει στη Χώρα τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του δημοσίου χρέους με εντολή των δανειστών της. Τούτο όμως είναι αναληθές και παράνομο καθώς αφενός υπήρχε κάθε δυνατότητα σταδιακής και μεταβατικής ρύθμισης χωρίς διακοπή του σήματος της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης αφετέρου δεν συντρέχουν λόγοι επείγοντος που να δικαιολογούν την ανατροπή βασικών αρχών του πολιτεύματος και του Συντάγματος όπως συνέβη εν τοις πράγμασι. Επί έτη η κυβέρνηση έχει το σύνολο των νομοθετικών εργαλείων και μέσων να προβεί σε σταδιακή αναμόρφωση του συστήματος χωρίς να διακόψει το σήμα, να θίξει την ελευθερία του λόγου και της επικοινωνίας με ολωσδιόλου προσχηματικό τρόπο, θίγοντας κατάφορα κάθε συνταγματική τάξη με τρόπο που να περιορίζει και τη δικαστική προστασία και κάθε συνταγματικό δικαίωμα.
Και για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη είναι παράνομη και ακυρωτέα ενώ η προβολή οποιουδήποτε λόγου προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβάλλεται καταχρηστικά καθώς αντισταθμίζει το δήθεν συμφέρον των δανειστών με τη λειτουργία του πολιτεύματος και των ατομικών ελευθεριών.

Για τους λόγους αυτούς και για όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω εμπρόθεσμα και κατά νόμο
ΖΗΤΩ

Την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων
Την ακύρωση κάθε συναφούς πράξης, παράλειψης και υλικής ενέργειας
Την καταδίκη των αντιδίκων στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013
Η πληρεξούσια δικηγόρος

Ελένη Τροβά