νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Κατατέθηκε και ήδη ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Το πρώτο μέρος του ν/σ περιλαμβάνει:

τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος 3588/2007), το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο «μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της Διοικητικής Δίκης και περιλαμβάνει τροποποιήσεις στη Δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας (πδ 18/89), τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, συναφείς διατάξεις και μεταβατικά μέτρα για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης. Στο τρίτο μέρος του ν/σ περιέχονται διατάξεις για τα παράβολα των ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και διαδικαστικών πράξεων με κυριότερες αυτές για την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές  (άρθρο 33 του σ/ν), τη μεταρρύθμιση του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές των εργατικών διαφορών και τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΠολΔ για τα παράβολα και τα τέλη, πχ. καθιέρωση παραβόλου αναβολής. Επίσης περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τα παράβολα στη Διοικητική Δίκη (άρθρα 36-39 σ/ν) αλλά και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 40 σ/ν), όπως πχ. αναπροσαρμογή του παραβόλου της μήνυσης στο ποσό των 70 ευρώ (από 100) και της παράστασης πολιτικής αγωγής στο ποσό των 40 ευρώ (από 50). Ακόμα προβλέπεται τροποποίηση χρηματικών ποινών και προστίμων στον ΚΠΔ (άρθρο 41 σ/ν).

Στο τέταρτο  μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διασφάλιση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ ενώ στο β’ κεφάλαιο προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την κωδικοποίηση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και παράβολα καθώς και η πρόβλεψη ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ηλεκτρονικής εφαρμογής υπολογισμού των δικαστικών παραβόλων. Επίσης προβλέπεται ότι οι νέες διατάξεις για τα παράβολα θα ισχύσουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις. Κρατάμε μετ’επιτάσεως ότι καταργείται το ένσημο στην αναγνωριστική αγωγή.

Στο τέταρτο κεφάλαιο του σ/ν, περιέχονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στη Νομική Βοήθεια (άρθρο 47), τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 48), τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (άρθρο 48), ενώ στο άρθρο 52 καθιερώνεται η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Στο πέμπτο μέρος του σ/ν περιέχονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές) και στο έκτο μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας άλλων υπουργείων. [Στο νομοεσχέδιο έχουν κατατεθεί βροχή τροπολογιών και αναμένεται να ψηφισθεί εντός των τελευταίων ημερών του έτους.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση εδώ

Δείτε τις τροποποιούμενες-καταργούμενες διατάξεις εδώ

Ηδη χθες ψηφίσθηκε και αναμένεται να λάβει αριθμό ΦΕΚ. Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων.pdf Ημ. Ψήφισης των άρθρων19/12/2016

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο.pdf

Οι τροπολογίες στην τελική τους μορφή είναι οι ακόλουθες:

 • Αρ. Τροπολογίας: 827/66 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έναρξης εφαρμογής κάρτας φιλάθλου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 828/67 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) σε σώμα.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 829/68 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121)
 • Αρ. Τροπολογίας: 836/70 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την εκδίκαση υπαθέσεων υιοθεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 837/71 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 21 Κώδικα ΦΠΑ για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά.
 • Αρ. Τροπολογίας: 840/72 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη φαρμακευτική νομοθεσία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 841/73 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις μετακινήσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 842/74 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 843/75 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α’ 230)
 • Αρ. Τροπολογίας: 844/76 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 4 του ν. 3270/2004
 • Αρ. Τροπολογίας: 846/78 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α΄77).
 • Αρ. Τροπολογίας: 847/79 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄121).
 • Αρ. Τροπολογίας: 848/80 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προστίθεται παράγραφος 10 Α στο άρθρο 6 του παρόντος νομοσχεδίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 849/81 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
 • Αρ. Τροπολογίας: 850/82 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και στην εταιρεία με την επωνυμία ” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.”.