νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε από την βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στην δημιουργία πολλών νέων επενδύσεων. Mε βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις για την επίσημη έναρξη του.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

 

Σκοπός του είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων

– Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

– Γενική Επιχειρηματικότητα

– Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

– Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

– Συνέργειες και δικτυώσεις

– Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

– Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας

– Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

 

Αφορά σε Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

– 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ

– 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

– 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

– 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

– 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή

β) επιχορήγηση

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε) χρηματοδοτικά εργαλεία

στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια

ζ) ταχεία αδειοδότηση

η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

 

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

 

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

 

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 

Ιδία συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 

Ποσοστά επιχορήγησης

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 45%  
Κεντρική Μακεδονία 45%  
Θεσσαλία 45%  
Ήπειρος 45%  
Δυτική Ελλάδα 45%  
Πελοπόννησος 45%  
Βόρειο Αιγαίο 45%  
Δυτική Μακεδονία 35% (2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά 35% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη 35% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα 30% (35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής 30%  
Νότιο Αιγαίο 30%  

 

Ύψος ενίσχυσης

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.