νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014 ενέκρινε την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι Οδηγίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και θα καταργηθούν οι Οδηγίες 2004/18 και 2004/17, ενώ προβλέπουν προθεσμία εναρμόνισης στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών 24 μήνες.
σχετική ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ.