μεταλλεία κασσάνδρας αποφάσεις επιτροπής αναστολών ΣτΕ

μεταλλεία κασσάνδρας αποφάσεις επιτροπής αναστολών ΣτΕ

Μεταλλεία Κασσάνδρας

Νομολογία Επιτροπής Αναστολών Συμβουλίου της Επικρατείας

Περιεχόμενα
ΣτΕ ΕΑ 2/2000 3
ΣτΕ ΕΑ 3/2000 7
ΣΤΕ ΕΑ 214/2002 11
ΣΤΕ ΕΑ 688/2006 17
ΣτΕ Ε.Α. 398/2012 22
ΣΤΕ ΕΑ 110/2013 29

ΣτΕ ΕΑ 2/2000

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1999 με την εξής σύνθεση : Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος, Γεώργιος Ανεμογιάννης και Σωτήριος Ρίζος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μιχ. Καλαντζής.
Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 6 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηση : τ ω ν : 1) Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, 2) Δήμου Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης και 3) Δήμου Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ. 1280),
κ α τ ά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος παρέστη με την Β. Δούσκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες Δ. επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση : α) της υπ’ αριθ. 11369/2228/14.5.1999 αποφάσεως του Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, β) του από 18.10.1979 προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλης σχετικής πράξεως της Διοικήσεως.
Παρεμβαίνουν οι : Α) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “TVX Hellas Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. αρ. *, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ιω. Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279), Β) Ε. Κέντρο Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Μ. αρ. *, Γ) 1) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, 2) Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας Στρατωνίου “Η Ανανέωση”, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, 3) Σωματείο Τεχνιτών Μεταλλείων Κασσάνδρας “Η Ενότητα”, που εδρεύει στο Στρατονίκι Χαλκιδικής, 4) Σωματείο Οδηγών “Ο Αγιος Χριστόφορος”, που εδρεύει στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, 5) Σωματείο Εργοδηγών – Επιστατών Μεταλλείων Κασσάνδρας “Οι Ταξιάρχαι”, που εδρεύει στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, 6) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, Δ) Δήμος Παναγιάς Νομού Χαλκιδικής, Ε) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. αρ. **, ΣΤ) 1) Γ. Ζ. Λ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 2) Κ. Δ. Κ., κάτοικος Στρατονίκης Χαλκιδικής, 3) Β. Δ. Γ. κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 4) Ν. Μ. Μ., 5) Χ. Η. Δ., κάτοικοι Στρατονίκης Χαλκιδικής, 6) Γ. Χ. Σ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 7) Β. Π. Α., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 8) Γ. Κ. Π., 9) Ν. Γ. Γ., 10) Ν. Η. Τ., κάτοικοι Στρατωνίου Χαλκιδικής και 11) Χ. Ν. Ι., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310).
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιό πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 18/1989) και έστειλε αντίγραφο της αιτήσεως στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, για να δώσει σχετικές πληροφορίες σε έξι(6) μέρες από τη λήψη του αντιγράφου.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Σωτήριο Ρίζο. Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων Δ., η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της.
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ασκούμενη κατά τον νόμο ατελώς και άνευ παραβόλου, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως α) της υπ’ αριθ. 11369/2228/14.5.1999 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία προενεκρίθη η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων εργοστασίου χρυσού και εναλλακτικών θέσεων των λιμνών τελμάτων στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Τα σχεδιαζόμενα έργα πρόκειται να κατασκευάση και να εκμεταλλευθή η Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού “TVX Hellas Α.Ε.”, στην οποία παρεχωρήθησαν οι αναγκαίες εκτάσεις και τα μεταλλευτικά δικαιώματα με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις, κυρωθείσες με τον ν. 2436/1996, β) του από 18.10.1979 Π.Δ/τος περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής (ΦΕΚ Δ 614). Κατά των πράξεων αυτών οι αιτούντες Δήμοι έχουν ασκήσει την από 21.7.1999 αίτηση ακυρώσεως, της οποίας δικάσιμος ενώπιον της Ολομελείας έχει ορισθή η 4.2.2000.
Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως η ήδη έχουσα ασκήσει παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη εταιρεία “TVX Hellas Α.Ε.” καθώς και ο Δήμος Παναγίας Ν. Χαλκιδικής, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής, ορισμένα σωματεία εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και ορισμένοι κάτοικοι οικισμών της περιοχής, επίσης παρεμβάντες στην ακυρωτική δίκη.
Επειδή, από την ως άνω εταιρεία προεβλήθη ο ισχυρισμός ότι ο προτασσόμενος στο δικόγραφο από τους αιτούντες Δήμος Σταγείρων Ακάνθου δεν έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, καθ’ ο μέρος αυτή αφορά την χωροθέτηση της λίμνης τελμάτων στην θέση “Κηπουρίστρα” διότι ο χώρος αυτός ευρίσκεται εκτός της διοικητικής περιφερείας του Δήμου αυτού και εντός της περιφερείας του Δήμου Αρναίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως αναπόδεικτος, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. Συμπληρωματική Μελέτη Προεγκρίσεως Χωροθετήσεως της Α.Ε. TVX Hellas σελ. 4-1 και 6-44) η έκταση την οποία πρόκειται να καταλάβη η λίμνη τελμάτων εμπίπτει στις διοικητικές περιφέρειες και των δύο ανωτέρω δήμων.
Επειδή, η δεύτερη από τις προσβαλλόμενες πράξεις, εδημοσιεύθη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31.10.1979. Επομένως, ως προς αυτήν η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθή, κατά το άρθρο 52 παρ. 7 του π.δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α 112), λόγω του προφανούς εκπροθέσμου της αιτήσεως ακυρώσεως.
Επειδή, εκ των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Με την προσβαλλόμενη πράξη προενεκρίθη η χωροθέτηση εργοστασίου χρυσού στο χώρο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των μεταλλείων της Ολυμπιάδας, που παρεχωρήθησαν στην παρεμβαίνουσα εταιρεία με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις μεταξύ αυτής και της Ανωνύμου Εταιρείας Εθνικής Κεφαλαίου, συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 2436/1996 (ΦΕΚ Α 192). Εκτός της μονάδος αυτής εχωροθετήθησαν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (μονάδα λιθογομώσεως, μονάδα θραύσεως, μονάδα εμπλουτισμού) όπως επίσης, εναλλακτικά και δύο λίμνες τελμάτων χώροι αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού) στις θέσεις Κηπουρίστρα και Ζέρνοβο, πλησίον δε της Κηπουρίστρας και το εργοστάσιο εξουδετερώσεως. Βάσει της παρ. 2 άρθρου 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της δευτέρας κατά τα άνω συμβάσεως που κυρώθηκε νομοθετικά η προέγκριση χωροθετήσεως για το εργοστάσιο χρυσού και για τις λίμνες τελμάτων συνιστά ταυτοχρόνως και άδεια εκτελέσεως εδαφοτεχνικών εργασιών στις χωροθετηθείσες εκτάσεις. Μετά την έκδοση της πράξεως προεγκρίσεως χωροθετήσεως εξεδόθη η υπ’ αριθ. 36369/2314/30.7.1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα “Προέγκριση χωροθετήσεως των εγκαταστάσεων χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής”. Η απόφαση αυτή, όπως ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα έγγραφα (απευθυνόμενα αμφότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/51185/3206/17.11.1999 του Υπουργείου Πολιτισμού και από 8.11.1999 του διενεργούντος στην περιοχή ανασκαφές, αρχαιολόγου Κ.Σ. της 16ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, δεν επιτρέπει στην ευρύτερη περιοχή των έργων οποιαδήποτε εδαφοτεχνική εργασία πριν προηγηθή η διενέργεια, από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, δοκιμαστικών τομών ή όπου κριθεί απαραίτητο και ανασκαφικής έρευνας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων των μεταλλείων θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες δρόμοι, δυνάμενοι να βελτιωθούν και ότι δεν επιτρέπεται να διανοιγούν νέοι. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα δεν καταλείπεται πεδίο πρακτικών και ενδεχομένως επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον της περιοχής λόγω της εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως χωροθετήσεως. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με την οποία προβάλλεται ότι εκ της εκτελέσεως της πράξεως χωροθετήσεως και ειδικότερα εκ των προγραμματιζομένων από την παρεμβαίνουσα εταιρεία δοκιμαστικών γεωτρήσεων θα επέλθουν διάφορες άμεσες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και στις αρχαιότητες της περιοχής, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να απορριφθή, διότι η νεώτερη υπουργική απόφαση δεν επιτρέπει προς το παρόν την εκτέλεση οποιασδήποτε εδαφοτεχνικής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 1999 και εκδόθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2000.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χρ. Γεραρής Μ. Καλαντζής

ΣτΕ ΕΑ 3/2000

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1999 με την εξής σύνθεση : Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος, Γ. Ανεμογιάννης και Σωτήριος Ρίζος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μιχ. Καλαντζής.
Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηση : τ ω ν : 1) Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, 2) Δήμου Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης, 3) Δήμου Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, 4) Ζ. Χ., κατοίκου Α. και 5) Δ. Ξ., κατοίκου Βαρβάρας Δήμου Α., οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ. 1280),
κ α τ ά του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος παρέστη με την Β. Δούσκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση : α) της υπ’ αριθ. 6617/12.8.1999 αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) της υπ’ αριθ. 2615/24.8.1999 αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) των υπ’ αριθ. 2021/14.6.1999 ταυτάριθμων τριών αποφάσεων του Δ. Α. και κάθε άλλης σχετικής πράξεως της Διοικήσεως.
Παρεμβαίνουν οι : Α) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “TVX Hellas Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. αρ. *, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ιω. Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279), Β) Ε. Κέντρο Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Μ. αρ. *, Γ) 1) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, 2) Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας Στρατωνίου “Η Ανανέωση”, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, 3) Σωματείο Τεχνιτών Μεταλλείων Κασσάνδρας “Η Ενότητα”, που εδρεύει στο Στρατονίκι Χαλκιδικής, 4) Σωματείο Οδηγών “Ο Αγιος Χριστόφορος”, που εδρεύει στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, 5) Σωματείο Εργοδηγών – Επιστατών Μεταλλείων Κασσάνδρας “Οι Ταξιάρχαι”, που εδρεύει στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, 6) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, Δ) Δήμος Παναγιάς Νομού Χαλκιδικής, Ε) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. αρ. **, ΣΤ) 1) Γ. Ζ. Λ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 2) Κ. Δ. Κ., κάτοικος Στρατονίκης Χαλκιδικής, 3) Β. Δ. Γ., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 4) Ν. Μ. Μ., 5) Χ. Η. Δ., κάτοικοι Στρατονίκης Χαλκιδικής, 6) Γ. Χ. Σ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 7) Β. Π. Α., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 8) Γ. Κ. Π., 9) Ν. Γ. Γ., 10) Ν. Η. Τ., κάτοικοι Στρατωνίου Χαλκιδικής και 11) Χ. Ν. Ι., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310).
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιό πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Σωτήριο Ρίζο. Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της.
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (αριθμοί γραμματίων 1960355-6/1999 και 890150, 1394469/1999).
2. Επειδή, με την ως άνω αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των εξής πράξεων : α) της υπ’ αριθ. 6617/12.8.1999 αποφάσεως του Διευθυντού Δασών Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 5592/8.7.1999 απόφαση του ιδίου και επαναφέρθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. 5382/2.7.1999 απόφασή του. Με την επαναφερθείσα σε ισχύ απόφαση είχε εγκριθή η μελέτη διανοίξεως, από την εταιρεία “TVX HELLAS Α.Ε.”, δασικής οδού μήκους 1741 μέτρων (διαδρομή Τζανίλοβο – Κακιά Ζύγρα υπό τα στοιχεία PHLKHIGJ) στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Αρναίας Χαλκιδικής στην περιοχή της θέσεως Κηπουρίστρα, β) της υπ’ αριθ. 2615/24.8.1999 αποφάσεως του ίδιου κατά τ’ άνω οργάνου, με την οποία ενεκρίθη υπέρ της ίδιας εταιρείας η διάνοιξη οδού 442 μέτρων, διερχομένης από δάσος αειφύλλων και φυλλοβόλων στην ίδια περιοχή (διαδρομή ΑΒ). Η διάνοιξη των οδών αυτών καθίσταται αναγκαία προκειμένου η ως άνω εταιρεία να πραγματοποιήση δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Κηπουρίστρας, η οποία έχει χωροθετηθή ως εναλλακτική θέση χώρου αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού της Ολυμπιάδας, γ) των υπ’ αριθ. 2021/14.6.1999 ταυταρίθμων τριών αποφάσεων του Δασάρχου Αρναίας, με τις οποίες ενεκρίθη η διάνοιξη τριών οδών μήκους 654 μ., 832 μ. και 802 μ. αντιστοίχως, διερχομένων από δημόσια δασική έκταση στην περιοχή Βαρβάρας Ολυμπιάδας για την εξυπηρέτηση επίσης των ερευνητικών αναγκών της ίδιας εταιρείας. Κατά των ως άνω πράξεων οι αιτούντες Δήμοι Σταγείρων, Ρεντίνας και Αγίου Γεωργίου καθώς και δύο κάτοικοι του Δήμου Αρναίας άσκησαν την από 21.9.1999 αίτηση ακυρώσεως, της οποίας δικάσιμος ενώπιον της Ολομελείας ορίσθηκε η 4 Φεβρουαρίου 2000.
3. Επειδή, η αίτηση εισάγεται ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών για οριστική κρίση μετά την χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως με την από 1.10.1999 πράξη του Προέδρου του Ε Τμήματος.
4. Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως η ήδη έχουσα ασκήσει παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη εταιρεία “TVX Hellas Α.Ε.” καθώς και ο Δήμος Παναγίας Ν. Χαλκιδικής, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής, ορισμένα σωματεία εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και ορισμένοι κάτοικοι οικισμών της περιοχής, επίσης παρεμβάντες στην ακυρωτική δίκη.
5. Επειδή, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. Π.4452/10.11.1999 έγγραφο του Δασάρχου Αρναίας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι τρεις οδοί στις οποίες αναφέρονται οι υπό το στοιχείο γ διοικητικές πράξεις δεν πρόκειται να διανοιγούν, καθ’ όσον η εταιρεία εζήτησε και έλαβε νεώτερες άδειες για την διάνοιξη οδών βάσει νεωτέρων μελετών. Συνεπώς η αίτηση ως προς τις υπό στοιχ. γ πράξεις είναι απορριπτέα.
6. Επειδή, εκ των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Με την υπ’ αριθ. 11369/2228/14.5.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προενεκρίθη η χωροθέτηση εργοστασίου χρυσού στο χώρο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των μεταλλείων της Ολυμπιάδας, που παρεχωρήθησαν στην παρεμβαίνουσα εταιρεία με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις μεταξύ αυτής και της Ανωνύμου Εταιρείας Εθνικής Κεφαλαίου, συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 2436/1996 (ΦΕΚ Α 192). Εκτός της μονάδος αυτής εχωροθετήθησαν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (μονάδα λιθογομώσεως, μονάδα θραύσεως, μονάδα εμπλουτισμού) όπως επίσης, εναλλακτικά και δύο λίμνες τελμάτων (χώροι αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού) στις θέσεις Κηπουρίστρα και Ζέρνοβο, πλησίον δε της Κηπουρίστρας και το εργοστάσιο εξουδετερώσεως. Βάσει της παρ. 2 άρθρου 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της δευτέρας κατά τα άνω συμβάσεως που κυρώθηκε νομοθετικά η προέγκριση χωροθετήσεως για το εργοστάσιο χρυσού και για τις λίμνες τελμάτων συνιστά ταυτοχρόνως και άδεια εκτελέσεως εδαφοτεχνικών εργασιών στις χωροθετηθείσες εκτάσεις @@Μετά την έκδοση της πράξεως προεγκρίσεως χωροθετήσεως εξεδόθη η υπ’ αριθ. 36369/2314/30.7.1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα “Προέγκριση χωροθετήσεως των εγκαταστάσεων χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής”. Η απόφαση αυτή, όπως ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα έγγραφα (απευθυνόμενα αμφότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/51185/3206/17.11.1999 του Υπουργείου Πολιτισμού και από 8.11.1999 του διενεργούντος στην περιοχή ανασκαφές, αρχαιολόγου Κ.Σ. της 16ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, δεν επιτρέπει στην ευρύτερη περιοχή των έργων οποιαδήποτε εδαφοτεχνική εργασία πριν προηγηθή η διενέργεια, από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, δοκιμαστικών τομών ή όπου κριθεί απαραίτητο και ανασκαφικής έρευνας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων των μεταλλείων θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες δρόμοι, δυνάμενοι να βελτιωθούν και ότι δεν επιτρέπεται να διανοιγούν νέοι. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες επιτρέπεται η διάνοιξη οδών εντός δάσους στην περιοχή της “Κηπουρίστρας”, προκειμένου η παρεμβαίνουσα εταιρεία να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες για το έργο δοκιμαστικές γεωτρήσεις, δεν δύνανται να εκτελεσθούν πριν ή χωρήσει από τις αρμόδιες Εφορίες η αναγκαία διερεύνηση της περιοχής από αρχαιολογικής απόψεως, σύμφωνα με τους ρητούς ορισμούς της μνημονευθείσης αποφάσεως της Υπουργού Πολιτισμού. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με την οποία προβάλλεται ότι εκ της διανοίξεως των επιδίκων οδών θα επέλθουν άμεσες ανεπανόρθωτες βλάβες στη δασική βλάστηση της περιοχής, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να απορριφθή, διότι η νεώτερη υπουργική απόφαση δεν επιτρέπει προς το παρόν τη διάνοιξη νέων δρόμων στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (βλ. και την υπ’ αριθ. 2/2000 απόφαση της Ε.Α., αφορώσης την ανωτέρω πράξη προεγκρίσεως χωροθετήσεως).
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 1999 και εκδόθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2000.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χρ. Γεραρής Μ. Καλαντζής

ΣΤΕ ΕΑ 214/2002

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για επέκταση της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας εταιρείας. Αίτηση αναστολής σωματείων και περιοίκων λόγω μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τις τοξικές ουσίες, πτώσης της υδροστατικής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, ρύπανσης των υδάτινων πόρων, αποδυνάμωσης της σεισμικής αντοχής των οικιών, ηχητικής ρύπανσης, καθιζήσεων του εδάφους και ρηγματώσεων και βλάβης της υγείας. Επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείων ακόμη και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες με δυνατότητα απαλλοτρίωσης αυτών, η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων και σε μία ευρύτερη περιοχή, όπου για πάρα πολλά χρόνια διενεργούνται συνεχώς μεταλλευτικές εργασίες, η μέθοδος εξόρυξης του μεταλλεύματος είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αξιόπιστη και ασφαλής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, οι πιθανές επιπτώσεις έχουν εξετασθεί διεξοδικά με τις τεχνικές μελέτες που έχουν εγκριθεί και με μελέτη καθηγητών του ΕΜΠ και απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Απορρίπτει την αίτηση.

Αριθμός 214/2002
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2002 με την εξής σύνθεση : Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π.Ν. Φλώρος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μ. Καλαντζής.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 13 Μαρτίου 2002 αίτηση: των: …, οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ.1280),

κατά των: 1) Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος παρέστη με την Β. Τύρου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2) Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος παρέστη με τον Κ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 3) Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος παρέστη με τον Ευστρ. Συνοίκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 4) Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος παρέστη με τον Στ. Κίκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 5) Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος παρέστη με τον Κ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Παρεμβαίνουν με: α) τα από 2 Απριλίου 2002 και 27 Μαΐου 2002 υπομνήματά της η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “…”, που εδρεύει στην …, …, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310), β) το από 23 Απριλίου 2002 υπόμνημά του το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία …, που εδρεύει στην …, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χρ. Νικολουτσόπουλο (Α.Μ. 10.144), γ) το από 29 Απριλίου 2002 υπόμνημά του το σωματείο με την επωνυμία “…”, που εδρεύει στη …, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χρ. Πολίτη (Α.Μ. 2740), δ) το από 20 Μαΐου 2002 υπόμνημά του το σωματείο με την επωνυμία “…”, που εδρεύει στην …, το οποίο παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Χρ. Πολίτη και ε) το από 5 Απριλίου 2002 υπόμνημά τους οι:
…, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Χρ. Πολίτη.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση:
α) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ8-Α/Φ 7.49.13/2582/15.2.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, β) της υπ΄ αριθμ. 80614/6.2.2002 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) της υπ΄ αριθ. Δ8-Λ/Φ 7.49.13/21565/14.12.2001 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, δ) της υπ΄ αριθ. ΕΥΠΕ οικ. 107298/18.7.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Υγείας-
Πρόνοιας και Πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης
της Διοικήσεως.
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Π.Ν. Φλώρο.
Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξουσία των αιτούντων, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και τους αντιπροσώπους των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (083539 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).

Επειδή, με την 45129/14.1.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Υγείας-Πρόνοιας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρίας …. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν α) τα υπόγεια μεταλλεία εξόρυξης μικτών θειούχων μεταλλευμάτων στις περιοχές Μαύρες Πέτρες και Μαντέμ Λάκκο Χαλκιδικής β) το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου γ) τους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου δ) τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και ε) τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. Ακολούθως με την 107298/18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας Πρόνοιας και Γεωργίας παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της προηγούμενης κοινής υπουργικής απόφασης για πέντε χρόνια από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Στη συνέχεια με την 18- Α/Φ.49.13/21565/14.12.2001 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε με εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε συμπληρωματική τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 16 και 25. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος δυτικά του άξονα χ=25200 εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης αλλά όχι κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού. Ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το Δ8/Α/Φ.7.48.13/οικ 22032/21.12.2001 έγγραφό του προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε να του γνωρίσουν, αν εκτός από την έγκριση τεχνικής μελέτης απαιτείται και νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και νέα περιβαλλοντική μελέτη για την εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων
Πετρών δυτικά του άξονα 25100 και εντός της δομημένης ζώνης του οικισμού Στρατονίκης. Ακολούθησε η 80614/6.2.2002 πράξη του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία αναφέρεται ότι από την επέκταση της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας … στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται στην παραπάνω 45129/14.1.1999 κοινή υπουργική απόφαση. Τέλος με την Δ8-ΑΦ 7.49.13/2582/15.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου “Μαύρων Πετρών” στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου του Νομού Χαλκιδικής. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου δυτικά του άξονα Χ=25140 και μέχρι τον άξονα Χ=24925, εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών δήμος, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι παραπάνω επεκτάσεις της εκμετάλλευσης του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών και οι λοιποί αιτούντες, οι οποίοι φέρονται ως κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του εν λόγω δήμου, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση α) της 107298/18.7.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας
Πρόνοιας και Γεωργίας, με τον τίτλο “Ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ΄ αρ. 45129/99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρείας …” β) της Δ8- Α/Φ/49.13/21565/14.12.2001 απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον τίτλο “Έγκριση συμπληρωματικής τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του κοιτάσματος “Μαύρων Πετρών”, περιοχής δ.δ. Στρατονίκης του δήμου Σταγείρων-Ακάνθου νομού Χαλκιδικής γ) της 80614/6.2.2002 πράξης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και δ) της Δ8-Α/Φ7.49.13/2582/15.2.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον τίτλο “Έγκριση τεχνικής μελέτης επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου “Μαύρων Πετρών”, περιοχής δ.δ. Στρατονίκης του δήμου Σταγείρων Ακάνθου νομού Χαλκιδικής”. Κατά των πράξεων αυτών οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7.6.2002.

Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης α) η εταιρεία “.. Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας” β) η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) γ) το σωματείο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)” δ) το σωματείο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων” ε) ο Δήμαρχος του Δήμου Παναγίας, μαζί με τοπικούς συμβούλους του δημοτικού διαμερίσματος Στρατωνίου Χαλκιδικής και προέδρους διαφόρων σωματείων εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων.

Επειδή, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας … κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, η οποία επιτρέπεται με τις προσβαλλόμενες πράξεις, θα έχει ως αποτέλεσμα α) τη μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τις τοξικές ουσίες που περιέχονται στο μίγμα αδρομερούς τέλματος εμπλουτισμού, με το οποίο πληρούνται τα κενά που δημιουργούνται μέσα στο έδαφος μετά την εξόρυξη του μεταλλεύματος β) την πτώση της υδροστατικής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη ρύπανση των υδάτινων πόρων και την απώλεια των υδάτων που καλύπτουν την υδροδότηση του οικισμού Στρατωνίου γ) την αποδυνάμωση της σεισμικής αντοχής των οικιών και κτισμάτων του οικισμού Στρατονίκης, λόγω των μικρορωγμών που δημιουργούνται από τις εκρήξεις για την εξόρυξη του μεταλλεύματος σε συνδυασμό με την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής δ) την ηχητική ρύπανση που δημιουργείται από την εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών ε) τις καθιζήσεις του εδάφους και τις ρωγματώσεις των οικημάτων που προκαλούνται από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο εκμετάλλευσης και από τις εκρήξεις και τις δονήσεις που αυτές δημιουργούν και στ) τη βλάβη της υγείας των κατοίκων της περιοχής λόγω των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την εξόρυξη και την ψυχολογική πίεση που υφίστανται λόγω των διαρκών δονήσεων.

Επειδή, η Επιτροπή, αφού εκτίμησε τα στοιχεία του φακέλου, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα των διαδίκων και όλα τα στοιχεία που προσκόμισαν για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη ότι: α) η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει καταρχήν τη διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, προβλέπει δε και την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών υπό προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 128 και 140 του ν.δ. 210/1973 “Περί Μεταλλευτικού Κώδικος-φ. 277 Α) β) η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των επίδικων κοιτασμάτων γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και σε μία ευρύτερη περιοχή, όπου για πάρα πολλά χρόνια διενεργούνται συνεχώς μεταλλευτικές εργασίες γ) η μέθοδος εξόρυξης του μεταλλεύματος που εφαρμόζεται, δηλαδή η “κατερχόμενη μέθοδος εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων” είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες και ασφαλείς μεθόδους και από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, αφού εκμηδενίζει ή περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους δημιουργίας καθιζήσεων του εδάφους, ρωγματώσεων των κτισμάτων και ρύπανσης των υδάτινων πόρων (βλ. την από 29.1.2002 μελέτη καθηγητών του ΕΜΠ σελ. 5, 14, 20, 21, 24 και 37 και τεύχος Ι σελ. 57 της τεχνικής μελέτης που εγκρίθηκε με την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη) δ) οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες (μόλυνση ύδατος και εδάφους, πτώση υδροστατικής στάθμης, αποσάρθρωση εδαφών, αποδυνάμωση της στατικής των οικημάτων λόγω εκρήξεων και δονήσεως σε συνδυασμό με τη σεισμικότητα της περιοχής) και οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα όμως από μακροχρόνια εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, εξετάστηκαν διεξοδικά είτε με τις τεχνικές μελέτες που έχουν εγκριθεί με τη δεύτερη και την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη είτε με τη ΜΠΕ που συνοδεύει την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη είτε με την από 29.1.2002 μελέτη καθηγητών του ΕΜΠ, με τις μελέτες δε αυτές αλλά και με τις προσβαλλόμενες πράξεις έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι όροι για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών ε) μετά τη δημοσίευση των 613 και 615/2002 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν πράξεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και χωροθετήσεως για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της εταιρείας TVX Hellas ΑΕ στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η επέκταση της εκμετάλλευσης αυτής στα επίδικα κοιτάσματα αποτελεί σημαντικό μέρος της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας αυτής, στην οποία απασχολείται μεγάλος, για την περιοχή, αριθμός εργαζομένων. Ενόψει αυτών η Επιτροπή, συνεκτιμώντας και τη σύντομη δικάσιμο της υπόθεσης (7.6.2002), κρίνει ότι δεν πιθανολογείται ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στους αιτούντες βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αίτησης ακυρώσεως.

Επειδή, οι λόγοι ακυρώσεως, τους οποίους προβάλλουν οι αιτούντες με την αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων των οποίων ζητείται ήδη η αναστολή, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι.

Επειδή, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στις προηγούμενες σκέψεις, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Επειδή, η Επιτροπή, εκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι οι αιτούντες πρέπει να απαλλαγούν από τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων τους.

Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου και
Απαλλάσσει τους αιτούντες από τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων τους.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στ