ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΚΘ’, 19 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της
Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος, ο παρών Κώδικας Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 1

Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:

α) Ασκεί τον προβλεπόμενο από το άρθρο 98 παρ. 1 περίπτωση α’ του Συντάγματος έλεγχο των
δαπανών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 33 του παρόντος νόμου, και των άλλων νομικών προσώπων που με ειδική διάταξη νόμου
υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν.

β) Διενεργεί υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς ή τους απολογισμούς
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στον εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού
λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» του
άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 992/1979 (Α’ 280). Σε κατασταλτικό έλεγχο υπόκειται και κάθε φορέας
που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

γ) Παρακολουθεί τα έσοδα του Κράτους.

δ) Παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α και των νομικών τους προσώπων
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου.

ε) Αποφαίνεται επί του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους.

στ) Εποπτεύει τους δημόσιους υπολόγους όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του Δημοσίου
Λογιστικού.

ζ) Εποπτεύει τις εγγυήσεις που παρέχουν οι δημόσιοι υπόλογοι σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

η) Ελέγχει την τήρηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1, 3 και 6 του ν.
1256/1982 (Α’ 65).

θ) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 35, 36 και 37.

ι) Διενεργεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση ή σε επί μέρους διοικητικές και διαχειριστικές
πράξεις του Κράτους και των νομικών προσώπων και οργανισμών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
85 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).

ια) Δύναται να διενεργεί έλεγχο για κάθε έργο, προμήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση κ.λπ. και γενικά
για κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται είτε ολικά είτε μερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 2145/1993 (Α’ 88).

ιβ) Αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιον του
για κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων, υλικού ή παραστατικών στοιχείων πληρωμής κάθε
είδους.

ιγ) Αποφασίζει οριστικά για την καταχώρηση ή μη σε ειδικά βιβλία του συνόλου ή μέρους
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, που
έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90)
και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του παρόντος.

ιδ) Κρίνει τις ενστάσεις κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών κατά την
άσκηση της αρμοδιότητας του προς εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού σύνταξης
σε
βάρος του Δημοσίου ή την πληρωμή των συντάξεων γενικά, περιλαμβανομένων και εκείνων που
αφορούν καταλογισμό σύνταξης που εισπράχθηκε αχρεωστήτως.

ιε) Δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών
δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ. Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. για ζημία
που προκλήθηκε στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ..

ιστ) Δικάζει τις αμφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων.

ιζ) Δικάζει τις εφέσεις κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται ύστερα από τον έλεγχο της
περίπτωσης η’ του άρθρου αυτού.

ιη) Δικάζει τις εφέσεις που υπάγονται με βάση τις κείμενες διατάξεις στην αρμοδιότητα του κατά
καταλογι-στικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται από τους Υπουργούς ή άλλα αρμόδια προς
τούτο συλλογικά ή μη όργανα της διοίκησης και αφορούν τη διαχείριση υλικού ή χρημάτων του
Δημοσίου ή των Ν. Π.Δ.Δ. γενικά.

ιθ) Δικάζει τις εφέσεις: αα) κατά των πράξεων των Κλιμακίων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, όπου αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ββ) κατά των πράξεων
κανονισμού σύνταξης της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γγ) κατά
των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α’ 258) και
δδ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 4 του α.ν 599/1968.

κ) Δικάζει τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι από
1.1.2011 υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

κα) Αίρει την αμφισβήτηση ως προς την πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία υπαλλήλου για την
αυτοδίκαιη απόλυση του λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 του ν. 1232/1982 (Α’ 22).

κβ) Δικάζει τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί επιβολής προστίμου,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 22 του ν. 2166/1993 (Α’ 137).

κγ) Δικάζει τις εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.
15 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

κδ) Δικάζει τις προσφυγές κατά καταλογιστικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50
παρ. 5 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

κε) Δικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις
οποίες διατάσσεται η επιστροφή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που θεωρούνται δημόσιοι
υπόλογοι, των ποσών που παρανόμως ή αχρεωστήτως εισέπραξαν σε βάρος του Ειδικού
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν.
2520/ 1997 (Α’ 173).

κστ) Αποφαίνεται για υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των
προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) και 1 παρ. 1 του ν.
4065/2012 (Α’ 77).

κζ) Γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, σε νομοσχέδια που
αναφέρονται στην τροποποίηση των συνταξιοδοτικών νόμων ή στην απονομή σύνταξης ή στην
αναγνώριση υπηρεσίας που παρέχει δικαίωμα σε σύνταξη, εφόσον η σύνταξη βαρύνει το δημόσιο
ταμείο ή τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ..

κη) Γνωμοδοτεί σε θέματα που θέτουν οι Υπουργοί εφόσον, κατά την κρίση του, η ζητούμενη
γνώμη του δεν αποτελεί πρόκριμα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων. Για θέματα
μισθών και συντάξεων γνωμοδοτεί μόνο σε ερωτήματα του Υπουργού Οικονομικών.

κθ) Παρέχει υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η
Ελλάδα και εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε
ελεγκτικούς θεσμούς αντίστοιχους προς αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3038/ 2002 (Α’
180).

λ) Δικάζει τα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά καταλογιστικών αποφάσεων του Υπουργού
Οικονομικών εις βάρος εκκαθαριστών περιουσιών που περιέρχονται στο Δημόσιο λόγω
κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, καθώς και εκτελεστών διαθηκών, με τις οποίες
καταλείπονται στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και σε λοιπά νομικά πρόσωπα, καθώς και σε κοινωφελή
ιδρύματα ή σωματεία κληρονομιές ή κληροδοτήματα υπέρ δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33, 35, 56, 82, 85 και 102 του α.ν. 2039/1939 (Α’455).

λα) Ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του ανατίθεται με νόμο.

2. Όλες οι δαπάνες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. (πρώτου και δεύτερου βαθμού) και των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Αρθρο 2

Οργανικές θέσεις

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από:

α)τον Πρόεδρο

β) οκτώ (8) Αντιπροέδρους

γ) τριάντα (30) Συμβούλους

δ) σαράντα τέσσερις (44) Παρέδρους και

ε) σαράντα πέντε (45) Εισηγητές – δόκιμους Εισηγητές.

2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν επίσης ένας (1) Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ένας (1)
Επίτροπος της Επικρατείας με βαθμό Αντιπροέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρεις (3)
Αντεπίτροποι της Επικρατείας.

Αρθρο 3

Δικαστικοί Σχηματισμοί

Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διατάξεις του
παρόντος ή από διατάγματα που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, ασκούνται από την
Ολομέλεια, τα Τμήματα και τα Κλιμάκια.

Αρθρο 4

Ολομέλεια

1. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Συμβούλους. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να παρίστανται οι μισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό των υπαρχόντων μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του
νόμιμου αναπληρωτή του. Ο αριθμός των μελών διατηρείται περιττός με την αποχώρηση του νεότερου Συμβούλου ή αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση με την αποχώρηση του αμέσως αρχαιοτέρου του.

2. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζεται ελάσσων και μείζων Ολομέλεια αυτού και οι αρμοδιότητες
αυτών. Η ελάσσων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο και το
ένα τρίτο των μελών του και τον γραμματέα. Η μείζων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
συγκροτείται από το σύνολο των μελών του και τον γραμματέα. Ο αριθμός των μελών της
ελάσσονος και της μείζονος Ολομέλειας πρέπει να είναι περιττός. Στην ελάσσονα και τη μείζονα
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιτρέπεται να προβλέπεται και η συμμετοχή δύο Παρέδρων με συμβουλευτική γνώμη.

4. Η ελάσσων Ολομέλεια μπορεί να παραπέμψει υπόθεση στη μείζονα Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να παραπέμπει υπόθεση απευθείας στη μείζονα Ολομέλεια λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

Αρθρο 5

Τμήματα

Κάθε Τμήμα αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο
Συμβούλους και δύο Παρέδρους. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τμήμα. Οι Πάρεδροι μετέχουν στα Τμήματα με γνώμη συμβουλευτική.

Αρθρο 6

Κλιμάκια

1. Κάθε Κλιμάκιο αποτελείται από έναν Σύμβουλο, ως πρόεδρο και δύο Παρέδρους. Τον έναν από τους Παρέδρους μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής ή Δόκιμος Εισηγητής.

2. Στα Κλιμάκια που ασκούν τις αρμοδιότητες των άρθρων 35 και 36 παρ. 2 του παρόντος, τον
Πάρεδρο μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία
συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου Εισηγητή.

3. Οι Πάρεδροι, οι Εισηγητές και οι δόκιμοι Εισηγητές μετέχουν στα Κλιμάκια με γνώμη
αποφασιστική.

Αρθρο 7

Παράσταση Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας- Γραμματέα

1. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρίστανται ο
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και ο Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών, ενώ στις
συνεδριάσεις των Κλιμακίων παρίσταται μόνο ο Γραμματέας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μπορεί να παρίσταται και στις
συνεδριάσεις των Κλιμακίων χωρίς όμως να διατυπώνει γνώμη για τις υποθέσεις που εισάγονται
προς κρίση ενώπιον τους, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την εκδίκαση ενστάσεων του άρθρου 90 και των υποθέσεων του άρθρου 32 του παρόντος κατά τις οποίες εκφέρει εγγράφως τη γνώμη του.

2. Καθήκοντα Γραμματέα Τμήματος ή Κλιμακίου ασκεί ο προϊστάμενος της αντίστοιχης
γραμματείας ή αν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό από τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στην ίδια γραμματεία και, μεταξύ ομοιοβάθμων, εκείνος που έχει το
μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.

Αρθρο 8

Αρμοδιότητες Τμημάτων – Κλιμακίων και κατανομή
δικαστικών λειτουργών

1. Ο αριθμός των Τμημάτων ορίζεται σε επτά.

2. Ο καθορισμός, η συγκρότηση και ο αριθμός των Τμημάτων, οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος, η
εσωτερική τους οργάνωση, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και η σύνθεση τους με κατανομή σε αυτά των
μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988).

3. Ο αριθμός των Κλιμακίων και οι αρμοδιότητες κάθε Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση της
Ολομέλειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή
κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των Κλιμακίων Με
όμοιες πράξεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους η σύνθεση των Κλιμακίων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Αρθρο 9

Αναπλήρωση

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνονται ως
εξής:

α) Ο Πρόεδρος από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος τους από Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

β) Οι Αντιπρόεδροι από άλλο Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

γ) Οι Σύμβουλοι από άλλο Σύμβουλο κατά σειρά αρχαιότητας.

δ) Οι Πάρεδροι από άλλο Πάρεδρο κατά σειρά αρχαιότητας.

Αρθρο 10

Λόγοι εξαίρεσης

1. Οι λόγοι εξαίρεσης του άρθρου 52 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν και για τους
δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, τον
Επίτροπο της Επικρατείας και τους Αντεπιτρόπους.

2. Για την εξαίρεση αποφαίνεται η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή το αρμόδιο Τμήμα του.
Οι δικαστές που μετέχουν στην Ολομέλεια και τα Τμήματα, αν συντρέχει λόγος εξαίρεσης, οφείλουν
να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του δικαστηρίου. Όταν πρόκειται για Κλιμάκιο, αρμόδιος να
αποφανθεί είναι ο πρόεδρος αυτού.

3. Η διάταξη του άρθρου 53 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχει στην προκείμενη περίπτωση
ανάλογη εφαρμογή.

Αρθρο 11

Αποφάσεις – Πράξεις

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

2. Αν κατά την ψηφοφορία σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες και εφόσον δεν υπάρχει
πλειοψηφία, εκείνοι που εκφράζουν μεμονωμένη γνώμη ή αποτελούν την ασθενέστερη μειοψηφία
οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες γνώμες. Στην έκδοση της απόφασης
συμμετέχουν τα μέλη που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Σε περίπτωση
θανάτου
ή κωλύματος μέλους που παραστάθηκε κατά τη συζήτηση, η απόφαση εκδίδεται έγκυρα από τα
υπόλοιπα μέλη που συμμετείχαν σε αυτήν, εφόσον ο αριθμός τους επαρκεί για την ύπαρξη
απαρτίας, διαφορετικά η υπόθεση επανασυζητείται.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να ορισθεί ότι τις αποφάσεις που εκδίδουν η Ολομέλεια και τα Τμήματα
υπογράφουν μόνον ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο εισηγητής Σύμβουλος ή Πάρεδρος, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ορθής διατύπωσης και αντιγραφής τους.

Αρθρο 12

Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρων – Συμβούλων

1. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τα λοιπά καθήκοντα του που ορίζονται στο
νόμο αυτόν ή σε άλλες διατάξεις, ασκεί γενική εποπτεία στις εργασίες και στους υπαλλήλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις και εισηγείται σε όσες
υποθέσεις το κρίνει αναγκαίο. Ασκεί επίσης τη διοικητική αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί
ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και μπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαλλήλων των υπηρεσιών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 του ν. 2812/2000 (Α’ 67).

2. Οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τις εργασίες των Τμημάτων στα οποία προεδρεύουν, συγχρόνως δε μπορούν να ασκούν και καθήκοντα Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους να απευθύνουν ιδιαιτέρως προφορικές συστάσεις και απλώς παρατηρήσεις
στους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Οι Σύμβουλοι εισηγούνται εγγράφως επί όλων γενικά των δικαστικών και μη υποθέσεων που
παραπέμπονται σε αυτούς, με πλήρη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει το ιστορικό της υπόθεσης, τα
ζητήματα που τυχόν προκύπτουν και την αιτιολογημένη γνώμη τους. Η έκθεση παραμένει στο
φάκελο της υπόθεσης.

Αρθρο 13

Καθήκοντα Παρέδρων

1. Οι Πάρεδροι μετέχουν ως μέλη στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή
συντάσσουν έγγραφη εισήγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Στις συνεδριάσεις των Τμημάτων οι Πάρεδροι μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο και ασκούν
καθήκοντα εισηγητή της υπόθεσης.

Αρθρο 14

Καθήκοντα Εισηγητών

Οι Εισηγητές βοηθούν τους Συμβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση
των υποθέσεων. Ασκούν επίσης τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Αρθρο 15

Ειδική άδεια επιμόρφωσης –
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία
εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια σε δικαστές ή υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι έξι κατ’ έτος, οι οποίοι
γνωρίζουν μία εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
απασχοληθούν για επιμορφωτικούς σκοπούς ή για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες, καταβάλλονται στους δικαστές ή υπαλλήλους αυτούς οι μηνιαίες
τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Αρθρο 16

Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας,
Επιτρόπου της Επικρατείας και Αντεπιτρόπων

1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας:

α) παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων και διατυπώνει τη γνώμη του
σε κάθε υπόθεση που συζητείται. Μπορεί επίσης να διατυπώνει τη γνώμη του για τις υποθέσεις που συζητούνται στα Κλιμάκια,

β) ασκεί τα ένδικα μέσα των άρθρων 35 παρ.5, 36 παρ. 5, 37 παρ. 1 και 9, 48, 80, 82, 83, 86, 88
και 89 και έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν στοιχείων,

γ) εισάγει στην Ολομέλεια ζητήματα για τα οποία ζητείται η συγκατάθεση, η γνώμη ή η απόφαση
αυτής και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στις αρμόδιες αρχές,

δ) παρακολουθεί τις εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρει γι’ αυτές στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

ε) διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες ευχές ή γνώμες της Ολομέλειας,

στ) εποπτεύει το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία του,

ζ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με άλλους νόμους,

η) μπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και να ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία
στους υπαλλήλους της υπηρεσίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 104 παρ. 5 και 106 παρ. 1 του ν.
2812/2000.

2. Ο Γενικός Επίτροπος, ο Επίτροπος και οι Αντεπίτρο-ποι Επικρατείας, όταν κωλύονται ή
ελλείπουν, αναπληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 32Γ παρ. 2, 3 εδάφιο Α και 4 εδάφιο Α του ν.
1756/1988 (Α’ 35). Επίσης σε περίπτωση κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού Επιτρόπου, του
Επιτρόπου και των Αντεπιτρόπων Επικρατείας δύναται να τους αναπληρώνει και Σύμβουλος κατά σειρά αρχαιότητας. Τον Γενικό Επίτροπο, τον Επίτροπο και τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας επικουρούν στο έργο τους δύο Πάρεδροι και οκτώ Εισηγητές και Δόκιμοι Εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 32Γ παρ. 4 εδάφιο Γ και 5 εδάφιο Α του ως άνω νόμου.

3. Ο νεότερος Αντεπίτροπος είναι αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των
υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 2812/2000.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των κενών θέσεων των Αντεπιτρόπων δεν πληρωθεί
με διορισμό, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 71Α του ν. 1756/1988 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 3659/ 2008 (Α’ 77), μπορεί, με απόφαση του ανώτατου δικαστικού
συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ανατίθεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει την τριετία η άσκηση καθηκόντων Αντεπιτρόπου στις κενές και εφεξής κενούμενες θέσεις Αντεπιτρόπων.

Αρθρο 17

Δικαστικές διακοπές

1. Από την 1η Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους οι κατά το άρθρο 2 δικαστικοί λειτουργοί
δικαιούνται διακοπών, οι οποίες καθορίζονται χρονικά με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας δικαιούνται διακοπών για ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

2. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο προεδρεύων στο τμήμα διακοπών δύναται, αν
υπάρχει επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη, να ανακαλεί τους Συμβούλους, Παρέδρους και Εισηγητές
που βρίσκονται σε διακοπές, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο
δικαστικός λειτουργός δεν στερείται του δικαιώματος να ασκεί, εφόσον το θελήσει, τα καθήκοντα
του.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται ο αριθμός και η σύνθεση
των Τμημάτων κατά τις διακοπές, στη διάρκεια των οποίων η Ολομέλεια, μη ασκούσα δικαστική
δικαιοδοσία, συγκροτείται από επτά μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο 18

Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται κατά
κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Α. Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

α) Κλάδος ΠΕ Επιτρόπων: τρεις (3) θέσεις Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων (με βαθμό Γενικού
Διευθυντή) και εκατόν έντεκα (111) θέσεις Επιτρόπων (με βαθμό Διευθυντή).

β1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 8 παρ. 10 περίπτωση α’ του ν. 1653/1986):
διακόσιες εξήντα τρεις (263) θέσεις.

β2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 3274/2004): εβδομήντα (70)
θέσεις.

γ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων (άρθρου 18 περίπτωση Α’παρ. 2 του ν.
2145/1993): δύο (2) θέσεις.

γ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων Π Ε Οικονομολόγων (άρθρου 24 παρ. 8 του ν. 3202/2003):
εκατόν είκοσι (120) θέσεις.

δ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων Π Ε Οικονομολόγων – Λογιστών (άρθρου 12 παρ.11
περίπτωση δ’ του ν. 2539/1997): έξι (6) θέσεις.

δ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων Π Ε Οικονομολόγων – Λογιστών (άρθρου 4 παρ. 2 του ν.
3060/2002): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής: επτά (7) θέσεις.

στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: μία (1) θέση.

ζ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων Π Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: μία (1) θέση.

η) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών: δύο (2) θέσεις.

Β. Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις.

Γ. Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Γραμματέων: διακόσιες είκοσι δύο (222) θέσεις.

β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: δεκατέσσερις (14) θέσεις.

γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Χειριστών Η/Υ: είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.

δ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Δακτυλογράφων: δεκαπέντε (15) θέσεις.

ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Οδηγών: τρεις (3) θέσεις.

στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Ταξινόμων: τριάντα έξι (36) θέσεις.

Δ. Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων Υ Ε Επιμελητών Δικαστηρίων: εβδομήντα πέντε (75) θέσεις.

β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Φυλάκων: δύο (2) θέσεις.

γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Καθαριστριών: δέκα (10) θέσεις.

2. Οι πιο πάνω θέσεις κατανέμονται κατ’ αριθμό μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών
υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστάται επίσης μία (1) θέση ελεγκτή ιατρού με τριετή θητεία που
μπορεί να ανανεώνεται.

Αρθρο 19

Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων

1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την προεργασία και διεκπεραίωση του έργου του λειτουργούν:
Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων.

2. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζεται και να μεταβάλλεται η αρμοδιότητα, ο τίτλος και η δύναμη
των παραπάνω υπηρεσιών, να καθορίζεται η διαίρεση τους σε τμήματα και γραφεία, καθώς και η
αρμοδιότητα αυτών και να συνιστώνται Υπηρεσίες Επιτρόπων, ανεξάρτητες υπηρεσίες, τμήματα
και γραφεία, με τον περιορισμό ότι ο συνολικός αριθμός των Υπηρεσιών Επιτρόπων και τμημάτων
δεν μπορεί να υπερβαίνει ούτε να υπολείπεται του εκάστοτε υφιστάμενου αριθμού των οργανικών
θέσεων των Επιτρόπων ή των προϊσταμένων τμήματος αντίστοιχα.

3. Με όμοια απόφαση κατανέμεται η ελεγκτέα ύλη μεταξύ των Υπηρεσιών Επιτρόπων.

4. Η τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών του παρόντος
άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αρθρο 20

Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών
Επιτρόπων και Επιτρόπων

1. Οι θέσεις των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων πληρούνται με προαγωγή από τους
υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο Επιτρόπους, που έχουν εικοσιπενταετή τουλάχιστον
συνολική υπηρεσία σε αυτό, από την οποία τριετή τουλάχιστον στο βαθμό του Επιτρόπου.

2. Οι θέσεις των Επιτρόπων πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, με
μετάταξη, κατόπιν αιτήσεως από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο προϊσταμένους
τμήματος, που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ4 (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) και έχουν άνω των
δεκαπέντε ετών υπηρεσία σε αυτό. Οι μεταταχθέντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάλληλοι
απαιτείται, για να καταλάβουν θέση Προϊσταμένου Τμήματος, να υπηρετήσουν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο πέντε έτη και, για να καταλάβουν θέση Επιτρόπου, τρία έτη σε θέση Προϊσταμένου
Τμήματος και συνολική δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών.

3. Οι επιλεγόμενοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, Επίτροποι τοποθετούνται εκ περιτροπής, σε
κενές θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός των Νομών Αττικής και
θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούν επί ένα έτος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου της αναρρωτικής αδείας. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για μετάθεση σε θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης, συνεκτιμάται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

4. Οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπηρετούν σε Υπηρεσίες αυτού, εκτός της Αττικής
και του Νομού θεσσαλονίκης, μετατίθενται υποχρεωτικά και χωρίς αίτηση τους από το αρμόδιο
Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από τη συμπλήρωση επτά
(7) ετών υπηρεσίας από της εμφανίσεως τους στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Η μετάθεση
αυτή γίνεται κατά προτίμηση σε Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού ο οποίος υπάγεται στην ίδια
διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο Νομός από τον οποίο μετατίθεται, αν υπάρχει κενή θέση επιτρόπου, άλλως σε κενή θέση επιτρόπου Υπηρεσίας Νομού πλησιέστερης Διοικητικής Περιφέρειας ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αίτηση προτίμησης του επιτρόπου, ο οποίος μετατίθεται υποχρεωτικά, συνεκτιμάται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που
λαμβάνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται
ύστερα από αίτηση σε αυτό του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Επίτροπος μπορεί να
απαλλαγεί από την άσκηση των καθηκόντων του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, που διαπιστώνεται με έκθεση του αρμόδιου για την
άσκηση πειθαρχικής δίωξης οργάνου, ή σε αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του για λόγους
υγείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος μετατάσσεται σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, εκτός αν το υπηρεσιακό συμβούλιο με αιτιολογημένη
απόφαση του κρίνει διαφορετικά.

Αρθρο 21

Αρμοδιότητες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων

Οι αρμοδιότητες των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων συνίστανται στο συντονισμό και την
εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Υπηρεσιών Επιτρόπων, καθώς και, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος και των άρθρων 124 έως 130 του π.δ. 1225/1981 (Α’
304), στην επιθεώρηση αυτών. Οι Γενικοί Συντονιστές ασκούν επίσης πειθαρχική δίωξη κατά το
άρθρο 104 παρ.1 του ν. 2812/2000. Οι παραπάνω αρμοδιότητες και η κατανομή τους μεταξύ των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

Αρθρο 22

Καθήκοντα Επιτρόπων και λοιπού
υπαλληλικού προσωπικού

1. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

α) ασκούν τον προληπτικό έλεγχο της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 του παρόντος,

β) ασκούν κατασταλτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 38, 39 και 51 του
παρόντος,

γ) εξελέγχουν, με τη βοήθεια των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους, τους λογαριασμούς των
υπολόγων και συντάσσουν έκθεση σχετικά με αυτούς,

δ) επιμελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή του έργου των υπηρεσιών τους,

ε) επιβλέπουν το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία τους και

στ) υπογράφουν με εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των
υποθέσεων της αρμοδιότητας τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ύστερα από ειδική γι’ αυτό
εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι
προϊστάμενοι των τμημάτων αυτής παρίστανται στις συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά
τους, επιμελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών της υπηρεσίας τους και
επικυρώνουν τα αντίγραφα των πράξεων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς
και των εγγράφων αλληλογραφίας. Ο Επίτροπος ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που του
ανατίθενται από τον Υπουργ