ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

 
ΣτΕ 1351/2013: Τηλεοπτικοί σταθμοί και επιβολή προστίμου για παράβαση των κανόνων δεοντολογίας κατά την παρουσίαση ειδησεογραφικών εκπομπών. Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό. Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί. Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα.

“…Επειδή, τα ανωτέρω δυσφημιστικά σχόλια του δημοσιογράφου-συνεργάτη του σταθμού, τα οποία μάλιστα ο ίδιος αναίρεσε στη συνέχεια ως αναληθή, πλέον της προσβολής της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης του θιγομένου πολιτικού προσώπου, παραβίασαν και τους κανόνες δεοντολογίας παρουσιάσεως των ειδησεογραφικών εκπομπών, σύμφωνα με τους οποίους τα μεταδιδόμενα γεγονότα πρέπει να είναι αληθή, να μη μεταδίδονται με τη μορφή της πληροφορίας αν δεν έχουν ελεγχθεί και να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης. Συνεπώς η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, όσα δε περί του αντιθέτου προβάλλουν οι αιτούντες είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Ειδικότερα δε, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι μη νομίμως επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό πρόστιμο για πολιτικό σχόλιο δημοσιογράφου κατά παράβαση της δημοσιογραφικής ελευθερίας και για το οποίο δεν υπέχει ο ίδιος καμία ευθύνη, είναι απορριπτέος, αφενός μεν ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, διότι εν προκειμένω, σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, το ΕΣΡ δεν επέβαλε κυρώσεις για πολιτικό σχολιασμό γεγονότων, αλλά για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας, αφετέρου δε, αβάσιμος, διότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί φέρουν ιδία ευθύνη για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις των προσώπων τα οποία επιλέγουν ως συνεργάτες τους, δύνανται δε να στραφούν αστικώς κατ’ αυτών για την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται σε περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς τους (βλ. ΣτΕ 3144/2012). Περαιτέρω, αβασίμως προβάλλουν οι αιτούντες, ότι, εν προκειμένω, δεν έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση, εφόσον ο ίδιος ο σταθμός αποκατέστησε αυτοβούλως την όποια προσβολή υπέστη η προσωπικότητα του θιγομένου προσώπου, προβάλλοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την επομένη ημέρα της επίμαχης μεταδόσεως την επιστολή διαμαρτυρίας του θιγόμενου προσώπου αλλά και την διευκρινιστική δήλωση του δημοσιογράφου με την οποία ζητούσε «συγγνώμη» για την τυχόν προκληθείσα παρά τη θέλησή του παρανόηση. Και τούτο, διότι η ενέργεια αυτή ήταν νόμω επιβεβλημένη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ/τος 77/2003 το οποίο ορίζει ότι «ανακρίβειες ή παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής». Σε κάθε δε περίπτωση το ΕΣΡ, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη πράξη, εκτίμησε το γεγονός αυτό ως ελαφρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση του προστίμου”. Διαβάστε το κείμενο της απόφασης στο taxheaven.gr
(πηγή : www.taxheaven.gr)