και ένας νόμος για τα δημόσια έργα στο ντουλάπι

και ένας νόμος για τα δημόσια έργα στο ντουλάπι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4380/2016 για την «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο δεύτερο του εν λόγω Νόμου, δίνεται αναστολή στην εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 4354/2016, μέχρι τις 15 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται αυτή είναι η τρίτη παράταση που παίρνει η εν λόγω διάταξη (αρχικά έως τις 15 Μαρτίου και έπειτα έως τις 15 Απριλίου).

Παράλληλα, με το άρθρο τρίτο του Ν. 4380/2016, προβλέπεται η παράταση της αναστολής ισχύος του N. 4281/2014 για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι την 1η Ιουνίου 2016.

Τέλος το άρθρο πέμπτο του Ν. 4380/2016 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το ακατάσχετο επιχορηγήσεων που λαμβάνουν  Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α΄185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.

Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δείτε ολόκληρο το Νόμο 4380/2016 εδώ.