η δάνεια εμπειρία κατά την ΕΑΔΗΣΥ

η δάνεια εμπειρία κατά την ΕΑΔΗΣΥ

Και ενώ οι νέες οδηγίες των δημοσίων συμβάσεων έχουν άμεση ισχύ, ενώ υπάρχει ένας νόμος στο ντουλάπι και ένας νόμος υπό διαβούλευση η ΕΑΔΗΣΥ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την προηγούμενη οδηγία που πλέον εκοιμήθη εν ειρήνη. Ενας δικηγόρος θα πρέπει να έχει πολλή αντοχή για να αντιμετωπίσει το θέμα:

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 14 σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, στην Κατευθυντήρια Οδηγία αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στην Oδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ. 60/2007), καθώς και στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ  και αντιστοίχως στην πράξη ενσωμάτωσης της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ.59/2007) δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, την δυνατότητα χρήσης και την εφαρμογή του “θεσμού” της δάνειας εμπειρίας.

Για τη σύνταξη της Κατευθυντήρια Οδηγία ελήφθη υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανά θεματικό πεδίο που αναλύεται παρατίθεται η σχετική νομολογία κατά περίπτωση, επιχειρώντας την ανάλυση των βασικών σημείων που αφορούν στο εν θέματι ζήτημα.

Παράλληλα, επιχειρείται σύνδεση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια καταλληλότητας και στα μέσα απόδειξής τους (άρθρα 58-64) της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως ως προς τις διαφορές που η τελευταία επιφέρει στην περίπτωση κατά την οποία ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Επισημαίνεται ότι η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ  για τις δημόσιες συμβάσεις στον κλασσικό τομέα καταργεί την υφιστάμενη Οδηγία 2004/18/ΕΚ  σύμφωνα με το άρθρο 91 αυτής, από τις 18 Απριλίου 2016, προθεσμία μέχρι την οποία η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής έννομης τάξης με αυτές της νέας Οδηγίας.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η νέα Οδηγία ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο των νέων άρθρων βασικά ζητήματα σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως κρίθηκαν και διαμορφώθηκαν νομολογιακά από το Δ.Ε.Ε.