Η αρμοδιότητα της Διοικητικής Ολομέλειας των δικαστηρίων.

Η αρμοδιότητα της Διοικητικής Ολομέλειας των δικαστηρίων.

Πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει τα ακόλουθα και η υπογράφουσα κ. Βάνα Φωτοπούλου φαίνεται απίθανο να σφάλει:

“Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
«Οχι» δικαστών σε διαιτησία

Πρώτη φορά ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί λένε «όχι» στην ανάληψη διαιτησιών και αποκρούουν τη νομοθετική ρύθμιση που τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ιδιωτικοί δικαστές σε μεγάλα δημόσια έργα, έναντι αδρής αμοιβής.
Το ζήτημα τέθηκε ενώπιον της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς πρόσφατος νόμος του υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη (4155/2013) για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων αναθέτει καθήκοντα επιδιαιτητή στους δικαστές του ΣτΕ, οι οποίοι, όπως προβλέπει, ορίζονται με κλήρωση.
Ηδη, στο ανώτατο δικαστήριο έχουν φθάσει 20 φάκελοι που αφορούν συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων δεκάδων εκατομμυρίων, για τις οποίες έχουν προκύψει διαφορές ανάμεσα στο κράτος και σε ιδιωτικές εταιρείες και περιμένουν να επιλυθούν με τη διαδικασία της διαιτησίας.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, το δικαστήριο τη συγκεκριμένη περίοδο έχει τέτοιο φόρτο εργασίας και τόσες σπουδαίες υποθέσεις να κρίνει, οι οποίες μάλιστα αφορούν το κοινωνικό σύνολο, που δεν μπορεί να δεχθεί την ανάθεση σε δικαστές του καθηκόντων που δεν είναι αμιγώς δικαστικά, όπως είναι αυτά της διαιτησίας. Το επιχείρημα αυτό, που υποστηρίχθηκε και από τον πρόεδρο του ΣτΕ Σωτ. Ρίζο, υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των δικαστών.
Β. ΦΩΤ. “

Το δημοσίευμα προβληματίζει και προκαλεί για έρευνα:
Αξίζει όμως να δει κανείς τις αρμοδιότητες της Διοικητικής Ολομέλειας των δικαστηρίων

Αρμοδιότητα διοικητικής Ολομέλειας
Ν 1756/1988: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Βλ. & ν.4139/2013)

Αρθρο 14

Ολομέλεια

1. Η ολομέλεια του δικαστηρίου αποτελείται από όλους τους δικαστές
και τους δικαστικούς προέδρους που υπηρετούν σ` αυτό. Στην ολομέλεια
προεδρεύει ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο δικαστής που
διευθύνει το δικαστήριο.
“Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της
ολομέλειας, μετέχει της συζητήσεως και αποχωρεί πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας.”

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με
το άρθρ.4 παρ.1 Ν.3388/2005,ΦΕΚ Α 225/12.9.2005.

2. Την ολομέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο
δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι
υποχρεωτική όταν:

α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών που κατά το χρόνο
της αίτησης συμμετέχουν σ` αυτή ή, σε περίπτωση που στο δικαστήριο
υπηρετούν περισσότεροι από εξήντα δικαστές και δικαστικοί πάρεδροι, από
είκοσι τουλάχιστον μέλη της,

β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου ή το Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας, όταν πρόκειται για διοικητικά δικαστήρια, και η
σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και
λειτουργίας του δικαστηρίου,

γ. ασκηθεί προσφυγή από ένα μέλος της εναντίον πράξεως του
προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο,

δ. ***Η περ. δ` καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.
2172/1993 (ΦΕΚ Α 207).

“δ) ζητηθεί με απόφαση του οικείου δικηγορικού συλλόγου γα θέματα που
άπτονται της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, κατά τη συζήτηση των
οποίων δικαιούται ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του οικείου δικηγορικού συλλόγου
να

παρίσταται, να μετέχει της συζητήσεως, αποχωρεί δε πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας.”

*** Το στοιχείο δ΄προστέθηκε με το άρθρ.4 παρ.2 Ν.3388/2005,
ΦΕΚ Α 225/12.9.2005.

Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί η ολομέλεια μέσα σε πέντε (5)
ημέρες, εκείνος που ζήτησε τη σύγκλησή της έχει δικαίωμα να συγκαλέσει
την ολομέλεια με αίτηση που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε σχετικά και το άρθρο 9 της Υ.Α. 13914 (Δικ/νης)
της 18.6/25.7.91 , ΦΕΚ Β 566, “Κύρωση του κανονισμού
εσωτερικής υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών”: “Αρθρο 9. Διαδικασία Σύγκλησης της
Ολομέλειας”.

3. Η διαδικασία της σύγκλησης και της διεξαγωγής των εργασιών της
ολομέλειας μπορεί να ρυθμιστεί από τον κανονισμό του δικαστηρίου.

4. Η ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί για ν`ανταλλάξουν τα μέλη της
απόψεις σε νομικά ζητήματα. Τα πορίσματα των σχετικών συζητήσεων δεν
δεσμεύουν τα δικαιοδοτικά όργανα του δικαστηρίου.

5. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα
από τα μισά κατά το χρόνο της σύγκλησης μέλη της, όχι όμως λιγότερα
από τρία. Αν ο αριθμός των μελών της ολομέλειας υπερβαίνει τους
διακόσιους αρκεί η παρουσία των εκατό. Στην περίπτωση της παραγράφου
7δ` αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των μελών της και, αν υπερβαίνουν
τους εκατόν πενήντα, αρκεί η παρουσία των πενήντα. Προκειμένου για τη
δημοσίευση των αποφάσεών της, η ολομέλεια του Αρείου πάγου βρισκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα δώδεκα τουλάχιστον μέλη της.

6. Οι αποφάσεις της ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Αν, για κάοιο θέμα, σχηματισθούν
περισσότερες από δύο γνώμες, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για μία από
τις δύο επικρατέστερες γνώμες. Οι αποφάσεις της ολομέλειας
υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων του δικαστηρίου για το
ίδιο θέμα.

7. Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας υπάγονται:

α. η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση
διατάξεων του κανονισμού του δικαστηρίου,

β. η λήψη αποφάσεων για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος,
οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου και απονομής της
δικαιοσύνης,

γ. η κατάρτιση των τμημάτων των διακοπών,

δ. η λήψη απόφασης ή η γνωμοδότηση για όσα θέματα έχουν υπαχθεί
στην αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή από ειδικές διατάξεις.

8. Οι συνεδριάσεις των δικαστικών συμβουλίων και των ολομελειών των
δικαστηρίων δεν είναι δημόσιες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4, 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 εφαρμόζονται
αναλόγως στα δικαστικά συμβούλια και στις ολομέλειες των δικαστηρίων.

Οταν απαιτείται από το νόμο απόφαση ή γνωμοδότηση της ολομέλειας
του Αρείου Πάγου, αυτή συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 23.

9. Οι δικονομικές διατάξεις, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη
διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων, εφαρμόζονται
αναλόγως και στα δικαστικά συμβούλια και στις ολομέλειες των
δικαστηρίων, όταν κρίνουν θέματα διοικητικής φύσης”.

***Το άρθρο 14 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 3 παρ. 1 του Ν.
1868/1989, ΦΕΚ Α 230.

Τέλος η επίδικη διάταξη του νόμου αναφέρει:

Άρθρο 25Α
Διαδικασία Διαιτησίας

1. Στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων στις οποίες Κύριος του Έργου ή/και Φορέας Κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005, στις οποίες ως διαδικασία επίλυσης διαφορών προβλέπονται οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/2008 ή των άρθρων 12 και 13 του ν. 1418/1984, όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του Κυρίου του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Δημοσίου Έργου ή με αφορμή αυτή, κaθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφεξής, δύνανται, με επιλογή του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3, να επιλύονται με τη διαδικασία Διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.
2. Στις Διακηρύξεις που θα προκηρυχθούν μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, σχετικώς με συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή, κατ’ επιλογή είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/2008 είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου.
3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου γίνεται με έγγραφη δήλωση – πρόταση, κοινοποιούμενη πάντοτε με Δικαστικό Επιμελητή, στον αντισυμβαλλόμενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου Υπουργό, επί της όποιας αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών ο ως άνω Υπουργός, μετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του Έργου. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των οποίων τα συμβαλλόμενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου θα επιλύονται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.
Εφόσον τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν εγγράφως, κατά τα ανωτέρω, την προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5, θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών.
4. Ο Ανάδοχος πριν προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας, οφείλει να υποβάλλει Ένσταση. Η Ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους, που προσβάλλει έννομο συμφέρον του και ασκείται με επίδοση από τον Ανάδοχο σχετικού εγγράφου με δικαστικό επιμελητή προς το αντισυμβαλλόμενο Μέρος, όπως εκπροσωπείται νομίμως. Το αντισυμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την προς αυτό επίδοση της Ένστασης, να εκδώσει και κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς τον Ανάδοχο τη σχετική απόφαση του. Σε περίπτωση που η Ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5. Η προθεσμία για την άσκηση Ένστασης και η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης επί της Ένστασης, αναστέλλουν την προθεσμία προσφυγής στη διαδικασία της Διαιτησίας. Η άσκηση Ένστασης ή η διεξαγωγή διαδικασίας Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών της σχετικής Σύμβασης Δημοσίου Έργου. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει Ένσταση, για όσες διαφορές έχουν ήδη ανακύψει μέχρι την κατά τα ως άνω επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας, για τις οποίες έχει ήδη απορριφθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, ένσταση του Αναδόχου, υποβληθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984.
5. Κάθε Μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της Ένστασης ή της απράκτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.
6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει ένα Διαιτητή. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασμό του καθ` ου από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.
7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της αίτησης, ορίζει με κλήρωση ως Επιδιαιτητή, Σύμβουλο Επικρατείας, περιλαμβανομένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.
8. Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από τις διατάξεις 867 έως 903 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το Δικαστήριο εφαρμόζει τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας. Η απόφαση λαμβάνεται υπό των Διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το διαιτητικό Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο εκκρεμούσας σε αυτό διαφοράς, να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής.
9. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της Διαιτησίας και της πραγματογνωμοσύνης, κατά περίπτωση και την κατανομή τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του Επιδιαιτητή. Το διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Μερών ή με πρωτοβουλία του, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για σπουδαίο λόγο.
10. Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι δεσμευτική και για τα δύο Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση άμεσης συμμόρφωσης τους προς αυτή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής αποφάσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 897 του Κ.Πολ.Δ. Αν από την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης της οποίας η αποκατάσταση είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη μπορεί να διαταχθεί μετά από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ολική ή μερική αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή χωρίς εγγύηση αν η αγωγή ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης του νικήσαντος διαδίκου.
11. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή μη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η μνεία του γεγονότος αυτού στην απόφαση, η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.
12. Η προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας δεν αίρει τη δυνατότητα των Μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες επίλυσης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της εν λόγω διαδικασίας ή των προθεσμιών της, εκτός ρητής αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των Μερών.
13. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρμόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων των ως άνω Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Δημόσιου `Έργου ή με αφορμή αυτή, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ’ ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984, εφόσον έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 76 ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 77 ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984.
β) Για όσες από τις ως άνω Συμβάσεις Δημοσίου Έργου δεν έχουν ανακύψει διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής, η επιλογή των Μερών της παραγράφου 3 για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγγραφη δήλωση της πρώτης διαφοράς. Εφόσον για την πρώτη διαφορά, που ανακύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα συμβαλλόμενα Μέρη επιλέξουν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρούσας, η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες ως άνω διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών.
γ) Για όσες από τις ως άνω Συμβάσεις Δημοσίου Έργου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται αποκλειστικώς μέχρι την δεκάτη (10) Σεπτεμβρίου 2013. Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συμφωνία των συμβαλλόμενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόμενης με τις διατάξεις της παρούσας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής, θα περιλαμβάνεται και σχετική δήλωση του Αναδόχου του Δημόσιου Έργου, με την οποία θα παραιτείται από κάθε τυχόν ήδη ασκηθείσα εκ μέρους του ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή της αρμόδιας Αρχής.

Είναι λοιπόν δυνατή η αρνησιδικεία όταν ο νόμος υπάρχει και ρυθμίζει τα σχετικά θέματα εδώ και μήνες?
και τα διάδικα μέρη τι θα πράξουν?
Μπορεί η διοικητική ολομέλεια να αρνηθεί την απονομή δικαιοσύνης?
αυτά για προβληματισμό προς το παρόν: τροφή για σκέψη.