Εξετάσεις για τη σχολή δικαστών!

Εξετάσεις για τη σχολή δικαστών!

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τους δικαστές. Τον Οκτώβριο οι εξετάσεις.
To Yπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωvισμό για τηv εισαγωγή στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυνση, ως ακoλoύθως:
Α. Διοικητική Δικαιoσύvη, εκατόν δέκα πέντε (115) και αναλυτικά, δεκαπέντε (15) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενενήντα έξι (96) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, τριάντα επτά (37) θέσεις δοκίμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ.
Γ. Εισαγγελείς, οκτώ (8) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Δείτε την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ