Εξετάσεις Ασκουμένων

Εξετάσεις Ασκουμένων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 18 – 22 Νόμου 4194/2013).
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου 165 του Νόμου 4194/2013, οι διατάξεις για τις εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων εφαρμόζονται στους υποψηφίους δικηγόρους που εγγράφονται στα σχετικά βιβλία ασκουμένων από 1.1.2014.
Σύμφωνα με την απόφαση 67514/14.9.2015 του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών.
Θέματα
Ως προς τα θέματα του διαγωνισμού, η απόφαση ορίζει ότι αυτά είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους.
Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προτείνουν δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε μάθημα, ενώ κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος με περισσότερα ερωτήματα.
Η Κεντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίαση της, προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται να συμπληρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών.
Για τον σκοπό αυτό συνέρχεται δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέφονται.
Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς διατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλονται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας με FAX στους Προέδρους των Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι, με ευθύνη τους, φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους εξεταζόμενους.
Βαθμολόγηση
Ως προς τη βαθμολόγηση, η απόφαση προβλέπει ότι εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις και καθορίζει σε κλίμακα δέκα βαθμών τις μονάδες αξιολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα, υποχρεωτικές για τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.
Οι κατ’ άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 Ομάδες Βαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελούνται από: έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών ως πρόεδρο και δύο (2) δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
Κάθε μέλος συντάσσει πίνακα με τον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού που του διενεμήθη και τον συμπληρώνει με την αντίστοιχη βαθμολογία. Όταν ο πίνακας ολοκληρωθεί, ο βαθμολογητής υπογράφει στο τέλος αυτού και τον παραδίδει στον γραμματέα μέσα σε κλειστό φάκελο.
Αφού συγκεντρωθούν οι φάκελοι και των τριών βαθμολογητών, ο γραμματέας της Ομάδας συντάσσει πίνακα βαθμολογίας του εξεταζόμενου μαθήματος ανά εφετείο, ο οποίος περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού και τον βαθμό κάθε βαθμολογητή.
Αν η Ομάδα Βαθμολόγησης ή ο γραμματέας αυτής διαπιστώσει ότι κάποιο γραπτό έχει βαθμολογηθεί με απόκλιση τουλάχιστον τριών (3) μονάδων μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης βαθμολογίας, τότε το διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για αναβαθμολόγηση. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής, η αναβαθμολόγηση του γραπτού ανατίθεται στο μέλος με τη μεγαλύτερη συνάφεια αντικειμένου.
Ο τελικός βαθμός του υποψήφιου στο συγκεκριμένο μάθημα αποτελείται από τον μέσο όρο της αρχικής βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης, αφού αφαιρεθούν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4194/2013, τα γραπτά των υποψήφιων βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10) από τρεις (3) βαθμολογητές χωριστά.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον έξι (6).
Δεν θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθμό τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή τέσσερα σε περισσότερα από ένα μαθήματα.
Παράβολο
Τέλος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 67001/16.9.2015, το παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου που υποβάλουν οι ασκούμενοι στις οικείες Οργανωτικές Επιτροπές εξετάσεων για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων, ορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε (65,00) ευρώ.
Ολόκληρη την υπουργική απόφαση για τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων μπορείτε να βρείτε εδώ.