ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Τώρα που όλοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη επένδυση ας δούμε πώς οργανώνεται το νομικό της πλαίσιο ενόψει της ενδεχόμενης μη υλοποίησής της!
Το δημόσιο θα αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις με την κατωτέρω προβλεπόμενη συνυπογραφή της σύμβασης για έκδοση αδειών κλπ που αν δεν εκτελέσει θα ευθύνεται συμβατικά για αποζημίωση. Το σχέδιο σύμβασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά η προσφορά βασίζεται στη βεβαιότητα ότι αν δεν γίνει επένδυση η αποζημίωση θα είναι κατά το δυνατό σίγουρη. Καλό και γνωστό το μέσον από τον καιρό των State Direct συμβάσεων αλλά και για να μην μακρυγορούμε ίσως ενόψει της συγκυρίας αναγκαίο. Οτι συνιστά απαγορευμένη ενίσχυση ίσως έχει αντιμετωπισθεί?
Το καθεστώς των ενισχύσεων σε μεταβιβάσεις ακινήτων είναι κάτι που ξέρει το ελληνικό δημόσιο και έχει αντιμετωπίσει κατ’επανάληψη. Ας το σκεφθεί η ειδική ομάδα που έχει προσληφθεί όσο είναι καιρός.
Οσο για την ΠΥΣ ακόμη δεν μάθαμε αν προσβλήθηκε με αιτηση ακυρώσεως.

Πράξη 7 της 27.2.2014 (ΦΕΚ Α 45 27.2.2014)

Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως αυτή
προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 46 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.ΟΠ.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5,10 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α’ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 , 3, 5, 9,18 και 19 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», (Α’ 152), ιδίως δε
τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως αυτή προστέθηκε με
την παράγραφο 5δ του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α’ 14).

4. Το κεφάλαιο Β’ II του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2011-2015» (Α’ 151), όπου αποτυπώνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6Α του Ν. 2362/1995
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων της περιόδου ετών 2011-2015, όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3871/2010 (Α’ 141).

5. Το σημείο III «Ακίνητη Περιουσία» του πίνακα που περιέχεται στο Παράρτημα IV «Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων» του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση
του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α’ 28/2012).

6. Το Τμήμα II του Κεφαλαίου «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του Ν. 4093/2012
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).

7. Τις υπ’ αρ. 225/07.01.2013 (Β’ 15) και 234/25-4-2013 (Β’ 1020), περίπτωση 39 του Κεφαλαίου
III ) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα τη
μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου»
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου
Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α’ 70).

9. Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στους προεπιλεγέντες επενδυτές για
την υποβολή προσφορών για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

10. Την ανάγκη άμεσης έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της Ελληνικό
Α.Ε.

11. Την από 25.2.2014 εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

12. Την από 27-2-2014 πρόταση του Πρωθυπουργού.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

14. Το γεγονός ότι μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών από τους προεπιλεγέντες
επενδυτές και προ της ανάδειξης πλειοδότη και της υπογραφής της Σύμβασης, θα αξιολογηθεί βάσει
του προσφερόμενου τιμήματος κατά πόσον η σύναψη της Σύμβασης είναι συμφέρουσα για το
Ελληνικό Δημόσιο.

15. Το γεγονός ότι μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη και προ της υπογραφής της Σύμβασης θα
έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011
προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου της Σύμβασης.

16. Το γεγονός ότι όρος για τη θέση της Συμβάσεως σε ισχύ αποτελεί η με νόμο κύρωση της από
τη Βουλή των Ελλήνων, αποφασίζει:

1. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, του Σχεδίου
Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως προς τους όρους αυτής που αφορούν
σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, εφόσον οι όροι αυτοί εγκριθούν προηγουμένως από το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.
3986/2011 προσυμβατικού ελέγχου και κυρωθούν από τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.2 (ί) του Σχεδίου Σύμβασης, με στόχο την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος
για την ανάπτυξη της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Τουρισμού για τη συνυπογραφή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Σύμβασης
Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρ. 1.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τ0Υ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ