ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το είδαμε σήμερα στη ΝΟΜΟΣ και δεν το πολυπιστέψαμε!
μήπως κανείς θέλει να μας βεβαιώσει ότι δεν έχουμε τρελλαθεί τελείως?
Το Σύνταγμα το διάβασε κανένας?

“ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. ………. Από τα επίσημα Πρακτικά της IB’, 29 Αυγούστου 2013, Αριθ. Συνεδρίασης του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. ……….. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις
……………………………………

Αρθρο όγδοο Στο έκτο άρθρο του ν. 3755/2009 (Α’ 52), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 έως εξής: «3. Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιων έργων και υπηρεσιών, που συνάπτονται συνεπεία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, θεωρούνται ότι συνάπτονται νόμιμα ακόμη και όταν ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβαίνει αρνητικός: α) για την υπέρβαση του ύψους του προϋπολογισθέντος τιμήματος και αοριστία της σύμβασης, εφόσον οι εργασίες που θα παρασχεθούν και με τις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις διαγωνιστικές προδιαγραφές δεν υπερβαίνουν σε αξία το προϋπολογισθέν τίμημα, β) για μη παράθεση συγκριτικών στοιχείων που βεβαιώνουν το συμφέρον της προσφοράς του αναδόχου και γ) για μη ταύτιση του σχεδίου της σύμβασης, που περιλαμβανόταν στην προκήρυξη, με το υποβληθέν για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν επέρχεται βλάβη για το δημόσιο συμφέρον. Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατ
…”

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έγινε για καιρό το πολιτικό Σιλωάμ των δημοσίων συμβάσεων. Σιγά σιγά φαίνεται ότι και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ο νομοθέτης το “συμμαζεύει” ώστε να μην ενοχλεί.
Δεν είναι καλό το ξεκίνημα της σεζόν αλλά ποιός νοιάζεται?