ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΦΗΜΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΦΗΜΕΣ

Με το άρθρο 19 του ψηφισθέντος νόμου “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η παράγραφος 6 του άρθρου 114 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού.
Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του υπαλλήλου. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊστάμενη αρχή του υπαλλήλου. Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωση τους να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου.»
Σε συνέχεια της ρύθμισης αυτής εκδόθηκε εγκύκλιος του ΑΠ. που έγινε πρόσφατη είδηση.
Η συγκεκριμένη διάταξη νόμου  προβληματίζει σοβαρά αν και ο σκοπός της είναι προφανής. Η άσκηση ποινικής δίωξης καθίσταται ως ανακοινωθείσα φήμη ισχυρό ζήτημα προβληματισμού δεδομένου του τεκμηρίου αθωότητας που ισχύει μέχρι την έκδοση καταδικαστικής απόφασης.

Η πρόσφατη είδηση
Να γνωστοποιούνται άμεσα οι ποινικές διώξεις μόλις ασκούνται ζητά ο Άρειος Πάγος

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος με εγκύκλιό του προς όλες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών, καθώς και στους ανακριτές της χώρας παρήγγειλε μόλις ασκούνται ποινικές διώξεις κατά δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στρατιωτικών, αστυνομικών, κ.λπ., αμέσως να γνωστοποιούν αυτές στις υπηρεσίες που εργάζονται.

Ακόμη, ο κ. Κανελλόπουλος αναφέρει ότι παράλληλα με την γνωστοποίηση της ποινικής δίωξης κατά των δημοσίων, κ.λπ. υπαλλήλων στις υπηρεσίες που απασχολούνται, θα πρέπει «αμελλητί» οι διώξεις αυτές να γνωστοποιούνται στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).Επίσης, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θεωρεί «αυτονόητο ότι αν η δίωξη, κ.λπ. αφορά δικαστικούς λειτουργούς και γραμματείς δικαστηρίων, η δίωξη θα γνωστοποιείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης».
Αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου αυτής, όπως αναφέρει ο κ. Κανελλόπουλος, απετέλεσε η διαπίστωση ότι σε πολλές περιπτώσεις, παρά τις αντίθετες νομοθετικές προβλέψεις που υπάρχουν, δεν γίνεται από τις Εισαγγελίες η γνωστοποίηση των ποινικών διώξεων σε βάρος των αστυνομικών, και υπολοίπων υπαλλήλων στις υπηρεσίες που εργάζονται, αλλά και στις περιπτώσεις που γίνονται δεν κοινοποιούνται αυτές στον Γ.Ε.Δ.Δ. και στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Το σχόλιο

Αραγε με την άσκηση ποινικής δίωξης αίρεται το τεκμήριο αθωότητας?
Η άσκηση και μόνον της ποινικής δίωξης δεν θα μπορούσε να μην συνάδει με το Σύνταγμα και το άρθ. 6.2 της ΕΣΔΑ? Η συνέπεια φυσικά είναι η αποζημίωση. Και για το ζήτημα αυτό οι αποφάσεις είναι πολλές. Εστω και αν η υποχρέωση ενημέρωσης έχει σημασία και ιδίως για δημοσίους υπαλλήλους η τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων θα όφειλε να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι η δικαιοσύνη συνεχίζει να απονέμεται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με έκδοση δικαστικών αποφάσεων έστω και αν αυτές αργούν ή δεν αρέσουν σε πολλούς. Η απονομή δικαιοσύνης δια του τύπου, της τηλεόρασης, της δυσφήμισης και των φημών που προέβλεψε ο νόμος φοβάμαι ότι θα επιτρέψει τις σκευωρίες και δεν θα οδηγήσει στην διαφάνεια που τόσο έχει γίνει της μόδας. Λίγοοι ανεξάρτητες αρχές, λίγο η διαμεσολάβηση, λίγο οι soft laws τελικώς τι απομένει από τη δικαιοσύνη που τόσους αιώνες συνηθίσαμε (και σε πολλούς ακόμη αρέσει καθώς δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο να την αντικαταστήσει?)