Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ιδού λοιπόν η κρίσιμη διάταξη για την οποία γίνεται λόγος σε σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την προβλεπόμενη διαδικασία που θα λύσει τα χέρια της όσον αφορά κρίσιμα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των οποίων αυτό των εργοληπτικών εταιριών για το οποίο τόσα έχουν δημοσιευθεί. Η νέα διάταξη επιτρέπει αν αποδεχθεί κάποιος ελεγχόμενος  τις παραβάσεις των κανόνων του  ανταγωνισμού την διευθέτηση με ρύθμιση του ζητήματος των προστίμων όχι πάντως άνω του 15 % που προβλέπει ο νόμος. Συνέπεια επίσης είναι η απαλλαγή από τον ποινικό χαρακτήρα των παραβάσεων.

Η διάταξη δεν είναι παράλογη, έχει οικονομικό ενδιαφέρον για το Δημόσιο έχει κυρωτικό χαρακτήρα για τον παραβαίνοντα ελεγχόμενο (και ίσως διδακτικό για το μέλλον) επιτρέπει την αποφυγή πολυετών δικών και δεν ευνοεί την ποινικοποίηση τέτοιων ζητημάτων η οποία ούτως ή άλλως είχε χαρακτήρα πίεσης. Τέλος ίσως και να επιτρέψει την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου ο οποίος αν κρίνουμε από τα πρόστιμα που κατα καιρούς επιβλήθηκαν και αμφισβητούνται δικαστικά δεν άλλαξαν τίποτε απολύτως στο χώρο του ανταγωνισμού και των παραβάσεών του. Αν κάποιος θίγεται από τη ρύθμιση είναι οι φιλόδικοι δικηγόροι και όσοι παραβαίνοντες δεν είχαν σκοπό να δώσουν φράγκο ως πρόστιμο

 

Ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο 22.5.2016 (από την ιστοσελίδα της Βουλής, δεν έχει ακόμα αρίθμηση)

Διατάξεις για Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Άρθρο 105

Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού

 

  1. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται άρθρο 25α ως εξής: 58 «Άρθρο 25α Διαδικασία διευθέτησης διαφορών Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία λαµβάνεται σε Ολοµέλεια, µπορεί να θεσπιστεί διαδικασία διευθέτησης διαφορών για τις επιχειρήσεις που παραδέχονται τη συµµετοχή στην αποδιδόµενη σε αυτούς οριζόντια σύµπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:

α) Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης.

β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο µπορεί να υποβληθεί αίτηµα του ελεγχοµένου να υπαχθεί σε διαδικασία διευθέτησης, το αργότερο µέχρι την κατάθεση από το µέρος του πρώτου υποµνήµατος µετά την κοινοποίηση της εισήγησης.

γ) Η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή θα προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγχόµενο της αποδιδόµενης σε αυτόν παράβασης ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Εάν τελικά η διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η τυχόν δήλωση του ελεγχόµενου περί παραδοχής της παράβασης, όπως περιλαµβάνεται στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται ανακληθείσα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την Επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια.

δ) Η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη διαδικασία διευθέτησης στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης και η δυνατότητα ή µη αξιοποίησης των δηλώσεων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν από τα µέρη κατά τη διαδικασία αυτή, µε την επιφύλαξη των σχετικών ενωσιακών διατάξεων.

ε) Η δυνατότητα ή µη χωριστής διευθέτησης, σε περίπτωση περισσότερων ελεγχοµένων, εκ των οποίων µόνο µερικοί συναινούν στη διευθέτηση.

στ) Η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, να µειώσει τα επιβαλλόµενα πρόστιµα. Η µείωση που θα προβλεφθεί δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του προστίµου που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση µη διευθέτησης της διαφοράς, όπως αυτό το πρόστιµο θα διαµορφωνόταν ύστερα και από τυχόν µείωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25.

ζ) Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου.

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση κατ’ απλοποιηµένη διαδικασία, στην οποία, µεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η τέλεση της αποδιδόµενης παράβασης, καθώς και το γεγονός της διευθέτησης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.»

  1. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3959/ 2011 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: «εε) Τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών κατά το άρθρο 25α».

 

Άρθρο 106

Ποινικές διατάξεις

 

Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Εάν στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 25α ο παραβάτης αναγνωρίσει ενώπιον της αρµόδιας αρχής την ευθύνη του και εξοφληθεί ολοσχερώς το πρόστιµο που επιβλήθηκε ή, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 25, λάβει χώρα απαλλαγή από αυτό, εξαλείφεται το αξιόποινο των σχετικών εγκληµάτων που στοιχειοθετούνται µε την ίδια παράβαση και επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις. Με την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή στο πρόγραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση για τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.»