ανεξάρτητος φορέας διεθνών διαιτησιών

ανεξάρτητος φορέας διεθνών διαιτησιών

 

Μετά το ΤΕΕ, το ICC, και άλλους φορείς το ελληνικό Δημόσιο ιδρύει και έναν δικό του με το νέο νομοσχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση.

Ενδιαφέρον, λόγω των πολύ συχνών διαφωνιών στα έργα, που αναζητούν λύσεις μέσω δικαστηρίων, εμφανίζει πρόβλεψη του νόμου για τις διαιτησίες. Στο Υπουργείο Υποδομών συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία, με την ονομασία Ανεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών ζητημάτων, που εμπίπτουν σε διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας κατασκευών. Στον Ανεξάρτητο Φορέα Διεθνών Διαιτησιών τηρείται κατάλογος διαιτητών για την διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών που καταρτίζεται με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επικαιροποιείται κάθε έτος. Στον κατάλογο διαιτητών, το υπουργείο κάνει ένα μεγάλο δώρο στους μηχανικούς καθώς προβλέπει ότι στον Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς Συλλόγους ή τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Σχολές, και επιτύχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις.

Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 14 – Ανεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών

1.Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αυτοτελής υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό με την ονομασία Aνεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών ζητημάτων, που εμπίπτουν στην επιστημονική γνώση και εμπειρία μηχανικού, όπως διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας ή κάθε ανάλογης επέμβασης επί τεχνικών έργων, κατασκευών και εγκαταστάσεων..

2.Στην δικαιοδοσία του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών υπάγονται διεθνείς διαιτησίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2735/1999 (ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύει.

3.Στον Aνεξάρτητο Φορέα Διεθνών Διαιτησιών τηρείται κατάλογος διαιτητών για την διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών του παρόντος που καταρτίζεται με επιμέλεια της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επικαιροποιείται κατ΄έτος. Στον κατάλογο διαιτητών του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών δύναται να εγγραφούν όλοι οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δεκαπενταετούς, κατ’ ελάχιστον, εμπειρίας, εφ’όσον παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς Συλλόγους ή τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Σχολές, και επιτύχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων διαιτητών, η αμοιβή τους, οι όροι διεξαγωγής και η χρονική διάρκεια των σεμιναρίων, το είδος, ο τύπος και το περιεχόμενο των εξετάσεων της παραγράφου 3, το κόστος παρακολούθησης και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των διαιτητών του παρόντος.

Να δούμε βέβαια μετά την ίδρυσή του αν θα επιλέγεται από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης ρωτώ: ο χαρακτήρας της διαιτησίας ως διεθνούς θα προεξοφλείται? και από ποιόν?